Přejít k obsahu

Přihláška

Přihláška ke studiu

Elektronická přihláška ke studiu

Západočeská univerzita nabízí svým uchazečům možnost podat přihlášku ke studiu elektronickou formou. Kliknutím na odkaz se otevře stránka http://eprihlaska.zcu.cz . Poté postupujte podle uvedených instrukcí. Po vyplnění všech povinných položek a po podání elektronické přihlášky vám počítač vygeneruje specifický kód (oborové číslo uchazeče), který uvedete na dokladu o zaplacení místo svého rodného čísla jako specifický symbol.

Písemná přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu se podává na předepsaném tiskopise, který je možno získat na střední škole nebo na studijních odděleních děkanátů fakult. Přihláška bude uchazeči vrácena (nebude zavedena do databáze přijímacího řízení), jestliže

  • nebude obsahovat všechny požadované informace (silně orámovaná část), zejména - přesný název studijního programu, popř. oboru, - typ studia - magisterské nebo bakalářské, - formu studia - prezenční, kombinovaná - IZO (dříve IČO) - statisticky významný údaj, jehož správnost potvrdí střední škola, - vlastnoruční podpis uchazeče,
  • nebude obsahovat přílohy vyžadované fakultou a dokládající správnost uvedených údajů,
  • nebude k ní pevně připojen originál dokladu o zaplacení poplatku,
  • uchazeč na vyzvání nezašle chybějící písemnosti nebo nedoplní údaje v přihlášce chybějící.

Termíny konání přijímacích zkoušek jsou součástí informací o jednotlivých fakultách.

Patička