Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Přání do roku 2019 https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1833.html <p>Vážené kolegyně, vážení kolegové, uzavíráme rok, v jehož průběhu jsme nejrůznějšími způsoby připomínali sté výročí vzniku republiky. </p> <p>Oslavou takového výročí bylo jistě vše vytvořené či uskutečněné právě k uctění našeho státu – vysazení lípy v kampusu, jejíž kmen chrání česká trikolóra, skladba Jiřího Bezděka Na počátku bylo slovo…, kniha Dobrých sto studentů Sutnarky, komponované večery, výstavy, vědecké festivaly. Ale oslavou byl vlastně každý úspěch, každá podařená věc - HR Award, zlato z Mezinárodního strojírenského veletrhu, mnoho vynikajících umístění našich studentů na odborných soutěžích, úspěchy vědců a pedagogů, medaile z domácích i zahraničních sportovních klání a řada dalšího.</p> <p>Napadá mě, že tak jako jsme od začátku roku 2018 věděli, že bude rokem stého výročí republiky, mohli bychom i k roku 2019 už v jeho úvodu připojit slovo, které pro něj bude určující. Nemusíme čekat na prosinec, zkusme si označení pro nastávajících dvanáct měsíců stanovit předem. Přál bych si, aby tím slovem bylo <i>spolupráce</i>. </p> <p>Věřím, že budeme-li s důvěrou spolupracovat – na úrovni mezifakultní i mezilidské, můžeme jedině získat. Budeme silnou univerzitou, která těží ze své mnohostrannosti a úzkého propojení svých součástí, které si navzájem přejí úspěch, protože ten se pak dotkne všech. </p> <p>Přeji Vám všem pokojné Vánoce a v roce 2019 pevné zdraví a mnoho úspěchů osobních i pracovních.</p> <p>Miroslav Holeček</p> Sun, 16 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1833.html 2018-12-16T23:00:00Z Dvě součásti ZČU získaly HR Award https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1826.html <p>Fakulta elektrotechnická a výzkumné centrum NTC získaly prestižní ocenění Evropské komise HR Award. To vyjadřuje, že vytvářejí kvalitní podmínky pro vědecké pracovníky a v této oblasti budou podnikat kroky pro další zlepšování. </p> <p><b>HR Excellence in Research</b>, <b>zkráceně HR Award</b> - značka, která sděluje, že daná organizace vytváří vědeckým pracovníkům ve všech ohledech příznivé podmínky. Svoboda bádání, kariérní rozvoj, nediskriminační prostředí, transparentní postup při přijímání vědeckých pracovníků, hodnocení výkonnosti, poskytování podmínek pro work-life balance, to je jen několik dílčích faktorů, které jsou pro udělení HR Award důležité. </p> <p><i>&nbsp;„Získáním HR Award se Západočeská univerzita řadí mezi špičkové instituce, které v oblasti péče o zaměstnance dodržují vysoké evropské standardy,“ </i>komentuje ocenění<i> </i>rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. Plzeňská univerzita se tak stává součástí skupiny institucí, které jsou vyhledávané českými i zahraničními vědeckými pracovníky. „<i>Je to garance, že jsme důvěryhodným zaměstnavatelem a budeme se v tomto směru dále rozvíjet,“ </i>dodává. </p> <p>Oceněním udělovaným Evropskou komisí se na Západočeské univerzitě mohou čerstvě pochlubit <b>výzkumné centrum NTC </b>(Nové technologie – výzkumné centrum) a <b>Fakulta elektrotechnická s výzkumným centrem RICE</b> (Regionální inovační centrum elektrotechniky).&nbsp; </p> <p>Ty se v listopadu 2017 přihlásily k principům zakotveným v <b>Evropské chartě pro výzkumné pracovníky</b> a v <b>Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků</b>. Od té doby intenzivně pracovaly na analýze potřeb a s ním spojeným akčním plánem. Oba dva dokumenty v říjnu letošního roku odeslaly hodnotitelům nominovaným Evropskou komisí, kteří posoudili jejich formální a obsahovou kvalitu. </p> <p>Během celého roku se členové pracovní skupiny účastnili workshopů a prezentací na téma péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu, organizovaných v ČR i zahraniční. Setkávali se s hodnotiteli, zástupci institucí, které prestižní titul již získaly, představiteli Evropské komise a kolegy z ČR, jejichž instituce o HR Award usilují také.</p> <p>Získáním HR Award se součásti zavazují dodržovat strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.</p> <p><i>"Získání ocenění HR Excellence in Research je známkou kvality, ale je i velkým závazkem pro neustálý rozvoj a vytváření příznivých podmínek pro všechny členy týmu NTC,"</i> konstatuje Petr Kavalíř, který tyto aktivity na NTC zaštiťuje.</p> <p><i>„Díky HR Award můžeme využívat výhodnější podmínky pro čerpání grantů z národních projektů Technologické agentury ČR,“ </i>uvádí jednu z výhod certifikace Petr Netolický, koordinátor HR Award na Fakultě elektrotechnické. V rámci národních projektů bonifikuje Technologická agentura ČR takto oceněné instituce a uznává jim vyšší nároky na režijní náklady. Výhody přináší HR Award i u evropských projektů, kde se například v programu Horizont 2020 posuzuje i kvalita řízení a péče o lidské zdroje.</p> <p><i>&nbsp;„Uděláme vše pro to, aby se nositelem známky HR Award stala celá Západočeská univerzita. Myslím si, že k tomu máme dobře nakročeno</i>,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. Upozorňuje, že zatímco v západní Evropě jsou nositeli HR Award stovky výzkumných organizací a univerzit, ve východní části Evropy se její udělování teprve rozbíhá. </p> Wed, 12 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1826.html 2018-12-12T23:00:00Z Spolupráce s ukrajinskými univerzitami bude pokračovat https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1831.html <p>Zástupci čtyř ukrajinských univerzit navštívili od 10. do 13. prosince Západočeskou univerzitu. Čtyřdenní návštěva byla zakončením dvouletého projektu České rozvojové agentury. Česko-ukrajinská univerzitní spolupráce však bude pokračovat. </p> <p>Národní technická univerzita - Charkovského polytechnický institut, Národní polytechnická univerzita v Oděse, Státní univerzita v Sumy a Národní technický institut ve Vinici – to jsou ukrajinské univerzity, jejichž zástupci v prosinci navštívili Západočeskou univerzitu. </p> <p>Všech pět institucí spojuje česko-ukrajinský projekt „Rozvoj mezinárodní spolupráce s ukrajinskými institucemi terciálního vzdělávání v oblasti energetiky a dopravy“, který právě končí. Oboustranně prospěšná spolupráce, která se zatím uskutečňovala formou kulatých stolů, přednášek odborníků z Fakulty strojní na všech čtyřech ukrajinských univerzitách a krátkodobých stáží ukrajinských studentů na ZČU, by však měla pokračovat.</p> <p><i>„V současné době hledáme jednak nová grantová schémata a také cesty ke společným studijním programům double degree,“</i> uvádí děkan Fakulty strojní Milan Edl nejdůležitější cíle dalšího období. Spolupráce by se podle něj měla odehrávat i formou oboustranných mobilit studentů i zaměstnanců a na poli vědy a výzkumu.</p> <p><i>„Technické vzdělání má na Západočeské univerzitě dlouhou tradici, naše fakulty úzce spolupracují s průmyslovými podniky,“ </i>řekl rektor ZČU Miroslav Holeček ukrajinským kolegům. <i>„Základy jsou na obou stranách velmi dobré a</i> <i>mě těší, že probíhají intenzivní rozhovory o další spolupráci,“ </i>uvedl. </p> <p>Členové ukrajinské delegace absolvovali na ZČU dvě jednání se zástupci všech tří technických fakult ZČU a výzkumného centra NTC a navštívili všechna čtyři výzkumná centra ZČU, tedy NTC, RICE, RTI i NTIS.</p> Wed, 12 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1831.html 2018-12-12T23:00:00Z Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a Biskupství plzeňské uzavřely memorandum https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1829.html Obě instituce spolupracují už dlouho, memorandum jejich partnerství potvrzuje a má ho posílit. <p><b></b>Memorandum o spolupráci stvrdili svým podpisem děkan Sutnarky <b>Josef Mištera</b> a biskup <b>Tomáš Holub</b>. Slavnostní akt se odehrál v úterý 11. prosince v podvečer <b>v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí</b> v Plzni. Součástí ceremoniálu byla scénická projekce studia Multilab, vedeného Janem Morávkem a Lukášem Kellnerem.<b></b></p> <p><i>„Náš zájem o duchovní témata trvá řadu let. Tímto memorandem tedy nezahajujeme nějakou novou cestu, ale spíše potvrzujeme něco, co úspěšně funguje a co chceme posílit a akcentovat,“</i> řekl děkan Josef Mištera. <i>„Instituce, které působí tak říkajíc na duchovním poli, kultivují společnost, vztahy a prostor, v němž žijeme, by spolupracovat měly,“</i> vyjádřil své přesvědčení.</p> <p><i>„V memorandu se snoubí tradice, kterou reprezentuje církev, s kreativitou, kterou zastupuje fakulta,“ </i>uvedl biskup Tomáš Holub. <i>„Přál bych si, aby podepsání společného memoranda představovalo naši společnou cestu při hledání toho, co znamená být kreativní a zároveň zakotvený v tradičních hodnotách,“</i> řekl plzeňský biskup.</p> <p>Jedním z nejvýznamnějších počinů Sutnarky na tomto poli je projekt <b><i>Zaniklé a ohrožené kostely</i></b>, který probíhá už od roku 2013 a jehož cílem je vyznačit někdejší centra duchovního života lidí a místa jejich pravidelných setkávání vzájemného a setkávání s Bohem a formou landartu či site specific vdechnout těmto místům nový život. Projekt má v plzeňském regionu své pevné místo a nadále se rozvíjí. Jeho součástí jsou například dnes už velmi dobře známé figury věřících v kostele sv. Jiří v Lukové nedaleko Manětína vytvořené Jakubem Hadravou a další realizace.</p> <p>Na tento projekt navázala spolupráce týkající se restaurování převážně religiózních památek. Fakulta designu a umění totiž provádí <b>digitalizaci církevních staveb v majetku biskupství</b>, konkrétně kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích a jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce v Klatovech. Tímto způsobem dokumentuje jejich opravy a rekonstrukce a pomáhá tak zachytit jejich předešlý i budoucí stav. Projekt má přispět i k zatraktivnění těchto duchovních staveb pro návštěvníky.</p> <p>Na Sutnarce také vznikla <b>řada knih s duchovní tematikou</b>. Jednou z připravovaných je kniha o kardinálu Josefu Beranovi.</p> Tue, 11 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1829.html 2018-12-11T23:00:00Z Diplomová práce vynesla studentovi FAV stříbro v prestižní soutěži IT SPY https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1824.html Čerstvý absolvent studijního programu Inženýrská informatika, oboru Počítačová grafika, na FAV Lukáš Hruda získal stříbro se svojí diplomovou prací <i>Hledání symetrie v geometrických modelech</i>.<br> <p></p><p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.itspy.cz/cz/o-soutezi/" title="Link: http://www.itspy.cz/cz/o-soutezi/">IT SPY</a> je <b>oficiální soutěž prestižních českých a slovenských univerzit o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky</b>. Od několika podobných soutěží se liší tím, že je zaštítěna regionálními profesními organizacemi ACM a zároveň významnými univerzitami v ČR a SR.</p><p>Ve velmi silné konkurenci více než šestnácti set absolventů ostatních informatických fakult v ČR a SR v ní letos obstál <b>Lukáš Hruda</b> z Fakulty aplikovaných věd se svojí <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.itspy.cz/wp-content/uploads/2018/11/IT_SPY_2018_Diplomova_prace_39.pdf" title="Link: http://www.itspy.cz/wp-content/uploads/2018/11/IT_SPY_2018_Diplomova_prace_39.pdf">prací</a> zaměřenou na metodu pro nalezení roviny zrcadlové symetrie pro trojrozměrné objekty, použitelnou jak pro dokonale, tak pro přibližně symetrické objekty a objekty s chybějícími částmi. Vedoucí práce byla Ivana Kolingerová z katedry informatiky a výpočetní techniky FAV. Lukáš Hruda svou prací ukončil studium oboru Počítačová grafika a v současné době se věnuje v rámci doktorského studia na FAV oboru Informatika a výpočetní technika.<br></p> <p>Nejvýše na stupni vítězů v soutěži IT SPY stanul Petr Mánek z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, třetí místo patří Miroslavu Bartyzalovi z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Více se o pracích tří nejúspěšnějších účastníků soutěže IT SPY 2018 dočtete na <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.itspy.cz/cz/galerie-nejlepsich/">webových stránkách soutěže</a>. &nbsp; <br></p><p>Závěrečnému finálovému kolu, které proběhlo 6. prosince 2018 na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, předcházela jako každoročně dvě kola výběru diplomových prací. Tak bylo postupně redukováno 1607 prací ze 17 IT fakult v České republice a na Slovensku na 9 nejlepších, které postoupily do již zmíněného finále.</p> <p>Zde měl každý finalista vyhrazený čas na prezentaci svých výsledků, takže nejen kvalitní práce sama o sobě, ale i výborná prezentace rozhodla o výsledném pořadí v tradičně velmi vysoké konkurenci. Účast ve finále je tak sama o sobě oceněním pro studenta i fakultu. </p> <p></p><p> </p><p>Vynikající umístění v IT SPY, nejen v tomto roce, je potvrzením, že FAV patří ke špičce vzdělávání v informatice a její absolventi jsou srovnatelní s kolegy z ostatních významných univerzit v ČR a SR.</p><p></p> Sun, 09 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1824.html 2018-12-09T23:00:00Z Student Fakulty strojní uspěl v soutěži Cena Emila Škody https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1814.html Diplomová práce Tomáše Míčka, studenta Fakulty strojní ZČU, byla v soutěži Cena Emila Škody ohodnocena jako druhá nejlepší. <br><br> Ceny Emila Škody uděluje společnost Škoda Transportation za nejlepší diplomové práce studentů českých technických univerzit, aby tak podpořila jejich výjimečné výkony a zvýšila atraktivitu technických oborů a prestiž technického školství.<br><br><b>Druhou příčku v letošním hodnocení obsadil Tomáš Míčka z Fakulty strojní (FST) s diplomovou prací</b> <b>Pneumatické vypružení tramvajového vozidla</b>, zadané společností Škoda Transportation. Ukončil jí své studium na katedře konstruování strojů FST. Dnes na FST navštěvuje navazující studium oboru Strojírenská technologie. Tomáše Míčka přeskočil v hodnocení pouze absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.<br> Tue, 04 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1814.html 2018-12-04T23:00:00Z Oslavující Fakulta pedagogická ocenila významné pracovníky https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1815.html Slavnostní Vědecká rada byla součástí oslav 70. výročí fakulty. <p>Na slavnostním zasedání Vědecké rady Fakulty pedagogické ZČU, které se konalo u příležitosti letošního 70. výročí založení fakulty, se udělovaly pamětní listy. Od děkana Miroslava Randy je převzali emeritní rektoři Západočeské univerzity a další zasloužilí pracovníci.</p> <p><br></p> <p><b>Děkan fakulty udělil pamětní list:</b></p> <p>emeritnímu rektorovi ZČU doc. RNDr. <b>Jiřímu Holendovi</b>, CSc.,</p> <p>emeritnímu rektorovi ZČU doc. Ing. <b>Josefu Průšovi</b>, CSc.,</p> <p>emeritnímu rektorovi ZČU prof. Ing. <b>Zdeňku Vostrackému</b>, DrSc.</p> <p>emeritnímu děkanovi FPE ZČU doc. RNDr. <b>Václavu Havlovi</b>, CSc.</p> <p>JUDr. Ing. <b>Stanislavu Seqensovi</b>, který zastával post tajemníka FPE</p> <p>Doc. PhDr. <b>Jaroslavu Fialovi</b>, CSc.</p> <p>Doc. PhDr. <b>Janě Jindrové</b>, CSc., která vykonávala funkci vedoucí katedry hudební kultury </p> <p>Doc. PhDr. <b>Josefu Mlynáříkovi</b>, CSc., který působil dlouhodobě na katedře společenských věd</p> <p>PaedDr. <b>Jiřímu Zachovi</b>, který zastával pozici proděkana pro studium</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kromě děkanů a dalších představitelů Západočeské univerzity se slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty pedagogické zúčastnili také představitelé Plzeňského a Karlovarského kraje. Fakulta pedagogická si výročí připomíná během celého roku. Vrcholem oslav byl <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1812">slavnostní koncert v Domě hudby</a>.</p> Tue, 04 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1815.html 2018-12-04T23:00:00Z Mezifakultní studentské týmy opět řeší odborná témata zadaná firmami https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1780.html <p>Systém podjezdových zábran tramvaje, integrovaný dopravník do vstřikolisu, univerzální elektricky poháněný rollator a kombinované vozítko pro děti od 3 do 6 let - taková jsou letošní témata, která řeší studenti čtyř fakult Západočeské univerzity ve společných týmech v rámci projektu DESING+. <br></p> Ten už po patnácté dává prostor pro spolupráci mezifakultní i s průmyslovými firmami, které všechny propojuje komplexní systém poznatků a metod Engineering Design Science and Methodology (EDSM), dlouhodobě rozvíjený na katedře konstruování strojů Fakulty strojní.<br><br> <p>Projekt, který se koná pod záštitou rektora Miroslava Holečka a s podporou děkanů a děkanky zapojených fakult, obsahuje pro studenty hned několik výzev. Ty nejdůležitější tři jsou <b>dokázat spolupracovat v interdisciplinárním týmu</b>, tedy s kolegy z různých fakult, a to v jistém omezeném čase a v podstatě mimo výuku, <b>umět komunikovat se zadavatelem z průmyslu</b> - být připraven na společné workshopy, reagovat na podněty a připomínky, respektovat zadání a všechna jeho omezení nebo naopak prostor otevřený pro kreativní přístup, a nakonec to nejdůležitější - schopnost <b>vyřešit co nejlépe zadané téma </b>s využitím svých dosavadních i nově získaných znalostí a zkušeností. </p> <p><i>„Témata prací vybíráme tak, aby se v nich uplatnila různá hlediska – technická, designérská, marketingová, zdravotnická a podle potřeb a možností i další,“</i> říká Stanislav Hosnedl z katedry konstruování strojů Fakulty strojní, který na ZČU interdisciplinární projekt DESING+ na principech EDSM založil, rozvíjí a garantuje. Už patnáctý rokem se tak nad zadanými tématy scházejí studenti z několika fakult Západočeské univerzity, letos z Fakulty strojní, ekonomické, zdravotnických studií a z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Ve studentských týmech tak najdeme konstruktéry, designéry a další specialisty. Učí se spolupracovat a vnímat navzájem společná i rozdílná hlediska svých oborů. </p> <p>Letos studenti zpracovávají návrhy kombinovaného vozítka pro děti od 3 do 6 let, což je téma navržené Kovodružstvem Žebrák, Konstruktionsbüro Dostal a Technická vysoká škola Deggendorf zadala téma univerzální elektrický rollator, Škoda Transportation umožnila studentům pracovat na systému podjezdových zábran tramvajového vozidla a firma Engel zadala téma integrovaný dopravník do vstřikolisu. </p> <p><b><i>Systém podjezdových zábran tramvaje</i></b></p> <p>Škoda Transportation je v roli zadavatele v rámci projektu Desing+ poprvé. <i>„Naše téma souvisí s budoucností tramvají. Dnes slyšíme stále častěji o autonomních vozidlech a dynamické dopravě, je ale potřeba zajistit, aby vozidla, která se budou pohybovat po městě, byla skutečně bezpečná,“ </i>uvedl téma Jiří Vokoun, produktový manažer Škody Transportation, na úvodním setkání se studenty, které se uskutečnilo už v polovině října. Řešení, na němž studenti ZČU pracují, má zvýšit pasivní bezpečnost tramvají. Výsledkem by měla být jakási „chytrá sukýnka“, která by, jak říká Jiří Vokoun, neměla nikoho a nic pod tramvaj pustit, ale přitom funkce tramvaje ani její další požadované vlastnosti nijak neomezovat.</p> <p>Studenti na ní už několik týdnů pracují. Se zástupci zadavatele se setkávají v třítýdenních intervalech a na konzultaci svých návrhů mají asi 40 minut. Diskutují o možných technických řešeních, o vzhledu, ptají se, zjišťují detaily. &nbsp;<i>„Tohle je nápad, který by u nás nezazněl,“</i> neskrývá nadšení z naznačené cesty Jiří Vokoun. Velmi záhy se projevuje, že studenti nejsou zatíženi rutinními postupy a přinášejí neotřelý pohled na zadané problémy.&nbsp; &nbsp; </p> <p><b><i>Integrovaný dopravník do vstřikovacího stroje</i></b></p> <p>Firma Engel je do projektu DESING+ zapojena už několik let. Mezi jejími produkty najdeme stroje na vstřikování plastů. Studentům dala za úkol navrhnout dopravník, který zajistí bezpečný přesun výlisků z prostoru vstřikolisu k obsluze, která je dále zpracovává. </p> <p>V tomto případě se jedná o téma dlouhodobě řešené, ale po patnácti letech fungování vyžaduje inovaci a designové vylepšení. <i>„Je dobře, že od samého začátku spolupracujete s designérem. To se určitě vyplatí,“ </i>chválí studentský tým během jedné z konzultací Martin Sirový, vedoucí vývoje z firmy ENGEL.&nbsp; Během schůzky upozorňuje studenty na různá úskalí, odpovídá na dotazy a zpřesňuje jejich pohled na zpracovávané téma. </p> <p><i>„Scházíme se obvykle jednou týdně,“</i> říká jeden z manažerů studentského týmu. Dodává, že ne vždycky můžou být na schůzce přítomni všichni. Čas je ale neúprosný, ještě před zkouškovým obdobím zimního semestru je potřeba práci odevzdat a přibližně na přelomu ledna a února také obhájit formou závěrečné soutěžní prezentace. Hodnotí se především aplikovatelnost v praxi, úroveň konstrukčního a designérského řešení i jeho systematičnost a úroveň dokumentace, prezentací a týmové práce. </p> Mon, 03 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1780.html 2018-12-03T23:00:00Z Vědci z centra NTIS pomáhají lékařům bojovat s Crohnovou chorobou u dětí https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1802.html <b></b>Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity, Fakultní nemocnici Plzeň a hnutí Na vlastních nohou - Stonožka spojuje výzkum a vývoj speciální aplikace na podrobné sledování nejmladších pacientů s chronickým zánětlivým onemocněním trávicího traktu.<b></b> <p>Sto sedmdesát dětí ve věku od tří do devatenácti let z celého Plzeňského kraje je pod dohledem lékařů Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Trpí chronickým zánětlivým onemocněním trávicího traktu, buď takzvanou Crohnovou chorobou, nebo ulcerozní kolitidou. <b>Lékaři všechny pacienty důkladně sledují a se zpracováním enormního objemu shromážděných dat jim pomáhá speciální software vyvinutý informatiky výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost</b> <b>(NTIS)</b> <b>Fakulty aplikovaných věd ZČU.</b> </p> <p>Software je jedinečný. Kromě statistických údajů totiž dokáže lékařům podat také pomocnou ruku při léčbě zmíněných chorob. <i>„Významným způsobem rozšiřuje naše možnosti v péči o nemocné děti se střevními záněty a současně je slučitelný s medicinským výzkumným záměrem sledujícím rizikové faktory vzniku střevních zánětů,“ </i>říká přednosta Dětské kliniky FN Plzeň Josef Sýkora.</p> <p>Podle Jany Klečkové z katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd <b>oslovila nemocnice univerzitu ve chvíli, kdy už lékaři nemohli množství dat zpracovávat sami</b>.<i> „Obrátili se na nás, zda bychom jim se sběrem a evidencí údajů a jejich následnou prezentací mohli pomoci. Jsou to základní údaje o dětských pacientech, sledované údaje z laboratoří, klasické odběry krve a podobně, zaznamenává se také růst dítěte, jeho váha a rovněž výsledky sofistikovanějších vyšetření, jako je sono a podobně,“ </i>popisuje.</p> <p><b>Na sběru dat je přitom nejdůležitější, že se všechna uchovávají pro budoucí zpracování.</b> <i>„Nejde o obyčejnou statistiku, protože data začnou vypovídat až později, až je bude možné vidět v širším časovém kontextu. Crohnova nemoc je totiž zrádná v tom, že je prakticky nevyléčitelná. Lékař může pacienta jen uvést do stavu bez obtíží, ale ukazuje se, že nemoc se téměř pravidelně vrací. U někoho dříve, u někoho později, ten časový interval je různý. A naše data vše zachycují,“ </i>pokračuje Jana Klečková.</p> <p>Vyhodnocování shromážděných údajů je to hlavní, co software nabízí. <b>Lékař si totiž může ze všech pacientů vybrat jednoho a podívat se, jak se u něj během let choroba vyvíjela</b>, kdy léčba zabírala a kdy ne. Profil takového pacienta pak porovná s jinými, kteří mají podobné výsledky, a může podle něj upravit léčbu. <i>„Ukazuje se, že každému pacientovi se léčba ujímá jinak. My se snažíme pomoci najít pro každého tu, která mu bude vyhovovat. Na základě všech údajů, které máme dispozici, je možné léčbu nastavit, aby byla pro dítě nejméně bolestivá, nejvíce šetrná a zároveň efektivní,“</i> říká Jana Klečková.</p> <p>Data podléhají nejpřísnější ochraně, jsou zabezpečena v souladu s aktuální legislativou ČR a obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů. Zpracovatelé mají k dispozici anonymizované a pseudoanonymizované informace, ale lékaři po přihlášení do aplikace vidí vše. Jedním z významných výsledků, jež vznikly v centru NTIS, je i takzvaný <b>semafor – orgány na nákresu lidského těla mění barvu podle toho, který právě je či není zasažen nemocí</b>. Zelené jsou v pořádku, oranžové horší, červené nejhorší. <i>„Lékaře to upozorní. Postupně vidí, jak se oblast onemocnění zmenšuje nebo zvětšuje,“ </i>dodává Jana Klečková.</p> <p>V současné době mají lékaři k dispozici zpracované údaje za období od roku 2000 do roku 2015 a centrum NTIS začíná vyhodnocovat období 2015 – 2018. <i>„Hlavní přínos vidíme ve vytvoření prospektivní databáze shromažďující klinicko-epidemiologické a laboratorní výsledky a podstatné údaje o všech nemocných dětech také s ohledem na časovou a dynamickou stránku. Na základě komplexního rozšiřování databáze budeme vytvářet statistické analýzy a algoritmy sloužící jak v léčebně-preventivním procesu, tak s ohledem na studium nových vztahů, parametrů a rizikových faktorů rozvoje Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy v naší dětské populaci,“ </i>konstatuje Josef Sýkora.</p> <b>Univerzitě a nemocnici přispělo vloni a předloni na výzkum půlmilionovou částkou hnutí Na vlastních nohou - Stonožka. </b>To i letos uspořádalo tradiční Stonožkovou mši. Uskuteční se v pátek 7. prosince v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a celebrovat ji bude opět kardinál Dominik Duka. Sun, 02 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1802.html 2018-12-02T23:00:00Z Kandidátem na děkana Fakulty zdravotnických studií byl zvolen Lukáš Štich https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1805.html <p>Akademický senát Fakulty zdravotnických studií (FZS) zvolil v pondělí 3. prosince kandidáta na děkana na další čtyřleté funkční období. Stal se jím zaměstnanec FZS Lukáš Štich. <br></p> <p>Na funkci děkana FZS kandidoval Lukáš Štich jako jediný. V tajném hlasování mu odevzdalo svůj hlas 7 z 12 přítomných senátorů. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu další čtyři roky, od 28. března 2019 do roku 2023.</p><p>Potřebnou nadpoloviční většinu hlasů dvanáctičlenného Akademického senátu FZS získal v prvním kole volby. V čele nejmladší fakulty Západočeské univerzity nahradí Lukáš Štich děkanku Ilonu Mauritzovou. Ta fakultu řídila nejprve v letech 2008 – 2011, současné funkční období uplyne 27. března 2019. </p> <p><b>PhDr. Lukáš Štich</b> (*1985) vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity, oborově se profiloval v oblasti informačních technologií. Od roku 2007 působil jako pedagog, nejprve na plzeňském Gymnáziu Františka Křižíka, poté na katedře ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU. Má bohaté zkušenosti v oblasti zavádění podpory výuky studijních oborů, např. zavedení e‑learningové výuky pro obory studované v dálkové formě, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe, například s Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií. Ve spolupráci s Ústavem celoživotního vzdělávání působil jako koordinátor projektů a lektor e-kurzů. V současné době působí jako projektový manažer na děkanátu FZS ZČU. Zde se podílí na realizaci projektů ve vazbě na fondy Evropské unie, zajišťuje uživatelskou podporu IT a podílí se na řešení veřejných zakázek. </p> <p>Lukáš Štich chce, aby FZS byla pro studenty i zaměstnance prestižní institucí. Studenty chce maximálně zapojit do tvůrčích a výzkumných aktivit fakulty. V oblasti vzdělávání je jeho prioritou získání akreditace dalšího navazujícího magisterského oboru. Důležitý směr podle něj představuje rozvíjení mezinárodních vztahů, které podporují projektovou a výzkumnou spolupráci a otevírají studentům i zaměstnancům širší možnosti jejich odborného rozvoje. </p><p>Fakulta zdravotnických studií vznikla v roce 2008 transformací z Vysoké školy v Plzni, o.p.s., a nabízí vzdělání v nelékařských zdravotnických oborech. Tvoří ji tři katedry: katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví; katedra rehabilitačních oborů a katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Fakulta nabízí obory v bakalářské formě studia (fyzioterapie, ergoterapie, ortotik-protetik, všeobecná sestra, porodní asistence, radiologický asistent, zdravotnický záchranář, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, zdravotní laborant) i v navazujícím magisterském studiu (ošetřovatelská péče v interních oborech a ošetřovatelská péče v chirurgických oborech). Za deset let existence se fakulta může pochlubit 2226 úspěšnými absolventy. V současné době zde studuje přes 900 studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia. <br></p> Sun, 02 Dec 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1805.html 2018-12-02T23:00:00Z