Přejít k obsahu


Šesták–Berggren equation: now questioned but formerly celebrated—what is right

Citace:
ŠESTÁK, J. Šesták–Berggren equation: now questioned but formerly celebrated—what is right. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2017, roč. 127, č. 1, s. 1117-1123. ISSN: 1388-6150
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Šesták–Berggren equation: now questioned but formerly celebrated—what is right
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c.
Abstrakt CZ: Některé současné publikace zpochybňují originalitu Šestákovy-Berggrenovy (Š-B) rovnice, přestože je tato rovnice citována již v 785 případech. SB rovnice je důkladně analyzována a porovnána s jednotlivými geometrickými modely a jinými přístupy. Š-B rovnice je dále studována z hlediska obecné logistické rovnice, díky čemuž je zřejmá odlišná filozofická strategie mezi tradiční geometrickou JMAYK teorií a neslučitelnou kinetikou vyjádřenou dvou parametrickou SB rovnicí. Historie logistického modelování zahrnuje také využití ogivní sigmoidy. Široká aplikovatelnost této rovnice je doložena více než osmdesáti zdroji.
Abstrakt EN: Some recent papers doubt the originality of Sˇesta´k–Berggren equation even though it received until today as many as 785 citation responses. The SB equation is thus thoroughly analyzed and weighed against individual geometrical models and rivalry proposals. Moreover, the SB equation is examined in terms of general logistic equation showing divergent philosophical strategy between the traditional geometrical JMAYK versus the incommensurable kinetics through two parametric SB. The history of logistic modeling is revealed including ogive sigmoidal functions. The widespread application is noticed covering as many as eighty references.
Klíčová slova

Zpět

Patička