Přejít k obsahu


Hardening kinetics investigation of alkali-activated binder by small amplitude oscillatory rheometry

Citace:
RIEGER, D., KULLOVÁ, L., ČEKALOVÁ, M., KOVÁŘÍK, T. Hardening kinetics investigation of alkali-activated binder by small amplitude oscillatory rheometry. In Journal of Physics: Conference Series. Lillafured, HUNGARY: Int Sci Advisory Board; Int Organizing Comm; IGREX Engn Serv Ltd, 2017. s. nestránkováno. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1742-6588
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hardening kinetics investigation of alkali-activated binder by small amplitude oscillatory rheometry
Rok vydání: 2017
Místo konání: Lillafured, HUNGARY
Název zdroje: Int Sci Advisory Board; Int Organizing Comm; IGREX Engn Serv Ltd
Autoři: Ing. David Rieger , Ing. Lucie Kullová , Ing. Marcela Čekalová , Ing. Tomáš Kovářík Ph.D.
Abstrakt CZ: V této studii bylo stanovováno reologické chování geopolymerního anorganického pojiva. Toto pojivo bylo připraveno alkalickou aktivaci směsi, obsahující prášek kalcinovaného jílovce a mletou vysokopecní strusku. Jako alkalický aktivátor vytvrzovacího procesu byl použit roztok křemičitanu draselného. Pro zkoumání kinetiky vytvrzení byla využita oscilační reometrie s malou amplitudou řízená přetvořením s hodnotou 0,01%. Reprodukovatelnost a všestrannost této metody je demonstrována při stanovování postupu procesu vytvrzování. Pro stanovení gelace pojiva bylo bylo využito sledování změny tvaru tangens ztrátového úhlu. Všechny experimenty byly prováděny za izotermických podmínek v teplotním rozmezí 27 až 70 °C v geometrii paralelních desek. Výsledky ukazují, že reakční kinetika je přímo závislá na teplotě. Kinetika vytvrzení byla matematicky popsána a tyto výpočty byly porovnány s výsledky experimentu provedeného při teplotě 2 °C. Tento experiment je podrobně popsán a výsledky měření doby gelace potvrzují vypočtená data.
Abstrakt EN: In this study, the rheological behavior of geopolymeric inorganic binder was determined. This binder was synthesized by alkaline activation of mixture, comprising calcined claystone powder and milled blast furnace slag. As an alkaline activator of hardening process, the potassium silicate solution was used. For the investigation of hardening kinetics, the strain controlled small amplitude oscillatory rheometry was used with strain of 0.01%. The reproducibility and versatility of this method is demonstrated for determination of hardening process evolution. The changes of loss tangent shape were studied in this experiment and applied for determination of gelation time. All experiments were conducted at isothermal conditions in temperature range 27-70°C and parallel plate geometry. The results indicate that reaction kinetics is directly depending on temperature. The hardening kinetics was mathematically described and these calculations were compared with self-contained experiment conducted at 2°C. This experiment is described in details and the results of gelation time measurements confirmed calculated data.
Klíčová slova

Zpět

Patička