Přejít k obsahu


Cellular lattice structures in metal additive manufacturing

Citace:
HANZL, P. Cellular lattice structures in metal additive manufacturing. In Elektronický sborník příspěvků SVOČ 2017. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0702-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cellular lattice structures in metal additive manufacturing
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Hanzl
Abstrakt CZ: ravidelné porézní struktury jsou zajímavým konstrukčním řešením jak optimalizovat namáhané strojní komponenty a snížit tak jejich hmotnost. Což má často za následek zvýšení energetické efektivnosti ve smyslu snížení spotřeby paliva a výfukových emisí například u dopravních prostředků. Aby bylo možné využít výhod plynoucí z uplatnění porézních struktur, je nutné nejdříve popsat jejich chování a možnosti aditivní výroby při jejich výrobě. Proto byla provedena řada experimentů. Zkoušky tlakem objasňují maximální únosnost různých topologií při jednoosém zatěžování, zatímco metalografické výbrusy hodnotí strukturální skladbu laserem roztaveného materiálu. Bylo zjištěno, že některé topologie vynikají vysokou tuhostí a jiné zas mají vysoký potenciál ve výrobě velmi jemných struktur. Jak se ukázalo, tak aditivní výroba z kovu je jediná známá technologie, která je schopna vyrábět tak silné a komplexní porézní struktury s jemnozrnnou strukturou spečeného materiálu. Nicméně i tato technologie má omezení, vyplývající ze způsobu tavení práškového lože.
Abstrakt EN: The cellular lattice structures are an interesting construction solution for optimizing stressed components and reducing their weight. Increasing of the energy efficient is a consequence, in terms of reduced of fuel consumption and exhaust emissions, for example in transport means. In order to utilize their benefits, it is necessary to describe their behaviour and options of additive technologies for their production. Since the current study addresses this issue and a series of experiments was carried out for comparison of a wide range of topologies. Load carrying tests clarify strengths of various topologies and metallographic cuts evaluated structural composition of laser melted material. Some topologies excel in rigidity, others have the potential for the production of fine lightweight structures. As a result, the metal additive manufacturing is the only known technology, which is able to produce such powerful complex porous components. Nevertheless, this technology has limitations as well, resulting from the method of melting in the powder bed.
Klíčová slova

Zpět

Patička