Přejít k obsahu


Exprese jako experimentace mezi obrazností a doslovností

Citace:
KOMZÁKOVÁ, M., SLAVÍK, J. Exprese jako experimentace mezi obrazností a doslovností. Kultura, umění a výchova, 2017, roč. 5, č. 1, s. nestránkováno. ISSN: 2336-1824
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Expression as Experimentation between Figurativeness and Literality
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Martina Komzáková Ph.D. , Doc. PaedDr. Jan Slavík CSc.
Abstrakt CZ: Stať se zabývá podmínkami, které ovlivňují rozpoznání exprese (v Goodmanově pojetí) a interpretování jejího nedoslovného, tropického významu. S oporou o Jakobsonovo rozlišení lidské komunikace a její interpretace podle dvou základních principů – podobnosti / metaforičnosti a soumeznosti / metonymičnosti, jsou v textu rozlišeny základní „mentalizační uzly“, ve kterých probíhá expresivní experimentace. Za podstatný faktor úspěšnosti expresivní experimentace je považována optimální míra psychické distance, která je podmínkou pro zdárný pohyb mezi jednotlivými modalitami lidské psychicky tak, jak je rozlišují autoři Fonagy, Targetová. Míra psychické distance rozhoduje o způsobu expresivní aktivity; cílem je, aby došlo nejenom k „prožití“ expresivní aktivity, ale také k její mentalizaci. Závěr textu je věnován návrhům, jak rozvíjet předpoklady pro rozpoznání exprese a pro expresivní experimentaci.
Abstrakt EN: The essay deals with conditions influencing recognition of expression (as approached by Goodman, 2007) and interpretation of its non-literal, tropic meaning. Supported by Jakobson’s (1995) distinguishing of human communication and its interpretation on the basis of two basic principles – similarity / using metaphors and contiguity / using metonymy, the text distinguishes basic “mentalisation nodes”, in which expressive experimentation takes place. The optimum level of mental distance, which is a condition for successful movement among the individual modalities of human psyche as distinguished by Fonagy, Targetová (2005), is considered a major success factor of expressive experimentation. The level of mental distance is decisive for the manner of expressive activity; the aim is not only to “experience” the expressive activity, but also to mentalise it. The conclusion of the text focuses on suggestions of how to develop preconditions for recognition of expression and for expressive experimentation.
Klíčová slova

Zpět

Patička