Přejít k obsahu


Development coordination disorder in children – experimental work and data annotation

Citace:
VAŘEKA, L., BRŮHA, P., MOUČEK, R., MAUTNER, P., ČEPIČKA, L., HOLEČKOVÁ, I. Development coordination disorder in children – experimental work and data annotation. GigaScience, 2017, roč. 6, č. 4, s. 1-6. ISSN: 2047-217X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development coordination disorder in children – experimental work and data annotation
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Lukáš Vařeka , Ing. Petr Brůha , Ing. Roman Mouček Ph.D. , Ing. Pavel Mautner Ph.D. , Doc. Ladislav Čepička Ph.D. , MUDr. Irena Holečková Ph.D.
Abstrakt CZ: Porucha vývojové koordinace (DCD) je popsána jako omezení pohybových schopností charakterizované značným postižením v rozvoji pohybové koordinace, které výrazně zasahuje do vykonávání běžných denních činností a/nebo do studijních předpokladů. Vzhledem k tomu, že některé elektroencefalografické (EEG) studie naznačují rozdíly mezi dětmi s/bez DCD, navrhli jsme a následně provedli EEG experimenty s cílem výhledově umožnit diagnostiku DCD s využitím EEG/ERP technik. Dalším cílem bylo správně anotovat a uložit naměřená hrubá data a umožnit tak jejich dlouhodobou udržitelnost. Celkem byla pořízena data od 32 dětí ve školním věku (16 s DCD a 16 v kontrolní skupině). Každý dataset obsahuje EEG data ve formátu BrainVision a poskytuje dostatek metadat (jako je věk, pohlaví, výsledky motorického testu a sluchové prahy), aby umožnil ostatním vědcům provést analýzu. Pro každý experiment bylo vyhodnoceno procento epoch poškozených artefakty od mrknutí. Kromě toho byly zprůměrovány ERP epochy jednotlivých subjektů pro různé stavy. Výsledné grafy jsou zobrazeny v článku. Tyto metody by měly pomoci výzkumníkům ohodnotit použitelnost jednotlivých datasetů pro následnou analýzu. Cílem projektu bude zjistit, zda lze usuzovat o DCD na základě pořízených EEG dat. Za účelem dalších analýz byla pořízena a anotována data způsobem respektující současné závěry International Neuroinformatics Coordinating Facility ve věci standardů pro sdílení dat. Pořízená data jsou uložena v EEG/ERP portálu a v GigaDB.
Abstrakt EN: Developmental coordination disorder (DCD) is described as a motor skill disorder characterized by a marked impairment in the development of motor coordination abilities that significantly interferes with performance of daily activities and/or academic achievement. Since some electrophysiological studies suggest differences between children with/without motor development problems, we prepared an experimental protocol and performed electrophysiological experiments with the aim of making a step toward a possible diagnosis of this disorder using the event-related potentials (ERP) technique. The second aim is to properly annotate the obtained raw data with relevant metadata and promote their long-term sustainability. Results: The data from 32 school children (16 with possible DCD and 16 in the control group) were collected. Each dataset contains raw electroencephalography (EEG) data in the BrainVision format and provides sufficient metadata (such as age, gender, results of the motor test, and hearing thresholds) to allow other researchers to perform analysis. For each experiment, the percentage of ERP trials damaged by blinking artifacts was estimated. Furthermore, ERP trials were averaged across different participants and conditions, and the resulting plots are included in the manuscript. This should help researchers to estimate the usability of individual datasets for analysis. Conclusions: The aim of the whole project is to find out if it is possible to make any conclusions about DCD from EEG data obtained. For the purpose of further analysis, the data were collected and annotated respecting the current outcomes of the International Neuroinformatics Coordinating Facility Program on Standards for Data Sharing, the Task Force on Electrophysiology, and the group developing the Ontology for Experimental Neurophysiology. The data with metadata are stored in the EEG/ERP Portal.
Klíčová slova

Zpět

Patička