Přejít k obsahu


POJETÍ OSOBNOSTI SESTRY A MUŽE V OŠETŘOVATELSTVÍ

Citace:
FREI, J., HOLOUBKOVÁ, J., KULHÁNKOVÁ, P. POJETÍ OSOBNOSTI SESTRY A MUŽE V OŠETŘOVATELSTVÍ. In Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 29-31. ISBN: 978-80-7510-226-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: THE CONCEPT OF NURSE PERSONALITY AND MALE NURSE PERSONALITY IN NURSING
Rok vydání: 2017
Místo konání: Opava
Název zdroje: Slezská univerzita v Opavě
Autoři: PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D. , Mgr. Jana Holoubková DiS., MBA , Bc. Petra Kulhánková
Abstrakt CZ: Moderní společnost si uvědomuje, že neexistuje ideální osobnost sestry, ale přesto si klade určité předpoklady nejen na profesionální dovednosti, kritické myšlení popřípadě celoživotní vzdělávání, ale především na osobnost člověka, který toto povolání vykonává. V současné době se v tomto velmi složitém a problematickém povolání můžeme setkat nejen s ženami, ale i s muži, kteří se častěji objevují nejen v akutní medicíně ale i na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení. Abychom zmapovali, jak vnímají tento trend samotní zdravotníci, byl uspořádán sběr dat kvantitativní empirickou metodou, ve formě rozhovoru se zdravotníky jak ženského tak i mužského pohlaví. Respondentům byly pokládány otevřené otázky, které byly pokládány relativně široce. Byl tak umožněn prostor pro rozsáhlejší odpovědi. Při analýze a interpretaci výsledků jsme si uvědomili, že získaná data nelze považovat za zcela reprezentativní, ale jsou uváděna jako možný pohled na danou problematiku. Klíčová slova: muž, osobnost sestry, ošetřovatelství, povolání, předpoklady.
Abstrakt EN: Modern society is aware that there is no ideal personality of sisters, but still makes certain assumptions not only professional skills, critical thinking or lifelong learning, but especially on the personality of the person who exercises the profession. Currently, in this very complex and difficult profession we can meet not only with women, but with men who are more likely to occur only in acute medicine but also in the wards of health facilities. We mapped out how they perceive themselves paramedics this trend, we held a qualitative method of data collection in the form of an interview with health workers how female and male. Respondents were considered open questions which were considered relatively wide to allow room for a broader response. When interpreting the results, we realized that the data can not be fully considered representative, but are cited as possible view on the issue
Klíčová slova

Zpět

Patička