Přejít k obsahu


Aplikace záměrů EU v oblasti alternativního řešení spotřebitelských sporů v právním prostředí České republiky a Slovenské republiky v posledních letech

Citace:
RABAN, P. Aplikace záměrů EU v oblasti alternativního řešení spotřebitelských sporů v právním prostředí České republiky a Slovenské republiky v posledních letech. Studia Iuridica Cassoviensia, 2017, roč. 5, č. 1, s. 47-67. ISSN: 1339-3995
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of EU intent in the area of alternative solving of consumer disputes in legal order of Czech republic and Slovak republic in recent years
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.
Abstrakt CZ: Základní unijní východiska v oblasti právní úpravy odstraňování spotřebitelských sporů byla pregnantně formulována ve dvou unijních předpisech. Prvním z nich byla Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů 2013/11/EU, vyžadující jednak sofistikovaný systém „bodies“ odvádějících proces, splňující požadavky přístupnosti, odbornosti, nezávislosti, transparentnosti, efektivity, volnosti a zákonnosti. Druhým pak Nařízení č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line. V České republice byly tyto požadavky kuriózně řešeny tím, že nejprve byl zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení novelizován v roce 2012 tak, aby byl zaveden zvláštní typ rozhodování spotřebitelských sporů nově instalovaným osobami a posléze novelou zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v roce 2015 byl zaveden značně nejednotný systém odstraňování sporů správními orgány a přílepkem k zákonu přijatému v souvislosti s vydáním zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru bylo řešení spotřebitelských sporů v rozhodčím řízení zcela vyloučeno. Ve Slovenské republice byl dokonce od 1.1.2015 přijat nový zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a posléze byl od 1. února 2016 byl přijat zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, působící paralelně s rozhodcovským konáním.
Abstrakt EN: The EU fundamental basis for the elimination of consumer disputes was succinctly expressed in two EU legislation. The first was the Directive on consumer ADR 2013/11 / EU requiring a sophisticated system of "bodies" conducting the process, fulfilling the requirements of accessibility, independence, transparency, efficiency, freedom and legality. The second is the Regulation no. 524/2013 on Consumer Dispute Resolution online. In the Czech Republic, these requirements were quaintly resolved first by the Act no. 216/1994 Coll. on arbitration and were amended in 2012 in such a way that it introduced a new specific type of decision-making in consumer disputes by newly installed parties. Subsequently, based on the amendment of the Act no. 634/1992 Coll. on consumer protection in 2015, a considerably fragmented system of the handling of the disputes by administration was introduced and the Schedule to the enactment adopted in connection with the Act no. 257/2016 Coll. on consumer credit entirely eliminated the resolution of consumer disputes by arbitration. In the Slovak Republic, the new Act no. 335/2014 Coll. on consumer dispute resolution was adopted on 1 January 2015 and on 1 February 2016, the Act no. 391/2015 Coll. on alternative resolution of consumer disputes was adopted, acting in parallel with arbitration.
Klíčová slova

Zpět

Patička