Přejít k obsahu


Data Format for Storing ANT Sensors Data

Citace:
JEŽEK, P., MOUČEK, R. Data Format for Storing ANT Sensors Data. In Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies. Setúbal: ScitePress, 2017. s. 396-400. ISBN: 978-989-758-213-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Data Format for Storing ANT Sensors Data
Rok vydání: 2017
Místo konání: Setúbal
Název zdroje: ScitePress
Autoři: Ing. Petr Ježek Ph.D. , Ing. Roman Mouček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Lékařské ošetření náhlých a zejména chronických onemocnění se stává stále dražší. Lidé trpící různými onemocněními jsou tradičně léčeni v nemocnicích. Naštěstí, současná situace se postupně mění i díky relativně levným tělesným senzorům a vývoji systémů pro domácí léčbu. To přináší nezanedbatelnou úsporu nákladů a zvyšuje pohodlí pacientů. Na druhé straně, to klade nároky na použitou technickou infrastrukturu systémů pro domácí léčbu, která integruje různé systémy. Zásadním bodem je definice unifikovaných datových formátů, které usnadňují přenos a ukládání dat do / v vzdálených databází. Existují standardy a rozhraní, jako je ZigBee, Bluetooth nebo ANT+, které definují protokol pro přenos dat. Nicméně, nedefinují je ve formátu vhodném pro dlouhodobé uchování dat. V tomto článku, byly studovány data a metadata přicházející z ANT + senzorů. Byly definovány data a metadata tělesných senzorů a čidel. Dále byl implementován framework pro reprezentaci dat a metadat získaných z ANT + snímačů do otevřeného a obecného datového formátu vhodného pro dlouhodobé uchovávání senzorových dat. Závěrem, je prezentován use-case, ukazující přenos dat ze snímače do datového úložiště.
Abstrakt EN: Medical treatment of sudden and especially chronic diseases has become more expensive. People suffering from a variety of diseases had been traditionally treated in hospitals for a long time. Fortunately, the current situation has been changing also thanks to relatively cheap body sensors and development of systems for home treatment. It brings inconsiderable cost savings and improves patients’ comfort. On the other hand, it puts demands on the used technical infrastructure and home treatment system developers who must solve integration of different systems. A crucial point is a definition of unified data formats facilitating transfer and storage of data to/in remote databases. There are standards and APIs such as Zigbee, Bluetooth low energy or ANT+ that define a protocol for data transfer. However, they do not define a suitable format for long term data storing. In this paper, data coming from ANT+ sensors have been studied and metadata related to all kinds of body sensors and raw data and metadata specific to individual sensors have been defined. Then a framework organizing data and metadata obtained from ANT+ sensors into an open and general data format suitable for long term storage of sensor data is introduced. Finally, a sample use-case showing the transfer of data from a sensor into a data storage is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička