Přejít k obsahu


Automatizace některých činností při experimentu se znáhodněním s využitím řídicího systému stroje

Citace:
VYŠATA, J. Automatizace některých činností při experimentu se znáhodněním s využitím řídicího systému stroje. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-10. ISBN: 978-80-261-0636-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Automation of certain operations during an experiment using randomization done by the machine control system
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Vyšata Ph.D.
Abstrakt CZ: Stroje s CNC řízením představují při experimentování výhodu nejen ve snadné možnosti téměř libovolně měnit řezné podmínky v daném rozsahu, ale také v tom, že je možno programy pro jednotlivé pokusy vytvořit předem. Při využití pružně systematizované koncepce experimentu s možností znáhodnění a při možnosti parametrického programování s využitím méně běžných výpočtů (které musejí být podporovány řídicím systémem stroje) je však možno zásadně redukovat rozsah předem vytvářených programů, zpřehlednit je tak a umožnit jejich snadné využití i po zohlednění případných změn, které se někdy při zahájení experimentu vyskytnou. Použití předem vytvořených náhodných permutací číselných řad přitom dovoluje znáhodnění faktoru času a případně i faktoru prostoru při zachování systematické koncepce programů i celého experimentu. Tytéž permutace lze následně využít při automatickém nebo ručním zadávání hodnot sledovaných odezev tak, že se zároveň omezí vliv subjektivity člověka. Experimentátor totiž zadává výsledky ve znáhodněném pořadí a nepotřebuje znát hodnoty faktorů. O jejich spárování s hodnotami odezev se postará systém, který je předmětem příspěvku.
Abstrakt EN: Using of CNC machines for experiments provides not only the benefit of virtually unlimited possibilities of easy adjustment of the cutting conditions within the given range, but also the opportunity of preparing the programmes for individual sub-tests in advance. However, when a flexibly systemized experiment concept with the possibility of randomization is used and when parametric programming using less common computation (which the control system of a machine has to support) is available, a significant reduction of the pre-prepared programmes and thus their easier intelligibility may be achieved, which facilitates their use even when possible changes that may occur during the commencement of the experiment are taken in consideration. The use of pre created random permutations of numeral rows, at the same time, allows the randomization of the time factor and potentially also the spatial factor while maintaining the systematic concept of the programs and the entire experiment. The same permutations may be subsequently used for automatic or manual entering of the values of the observed responses in a way which, at the same time, minimizes the effects of human arbitrariness. This is because the experimenter inputs the results in a randomized order and does not need to know the values of the factors. Their matching with the response values is done by the system which is the subject of the contribution.
Klíčová slova

Zpět

Patička