Přejít k obsahu


K textové lingvistice: diachronní a synchronní hledisko uplatněné v rámci české a frankofonní lingvistiky

Citace:
HOROVÁ, H. K textové lingvistice: diachronní a synchronní hledisko uplatněné v rámci české a frankofonní lingvistiky. Akta Fakulty filozofické, 2017, roč. 9, č. 1, s. 119-131. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: About the textual linguistics
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem naší studie je představit tematiku textové lingvistiky z pohledu diachronního a synchronního s využitím komparativního přístupu při zpracování relevantních lingvistických pramenů. Studie se bude zabývat vývojem textové lingvistiky jako jedné z nejmladších lingvistických disciplín, jejím předmětem studia a ustálením základního pojmosloví této disciplíny s užším zaměřením na využití lingvistických pramenů českých a frankofonních. V úvodní části našeho textu se budeme zabývat vznikem textové lingvistiky/lingvistiky textu a následně jejím vývojem tak, jak jej zaznamenaly vybrané lingvistické publikace. Druhá část příspěvku vymezí klíčové pojmy textové lingvistiky s uplatněním komparativního přístupu při zpracování pramenů v českém a francouzském jazyce.
Abstrakt EN: The main aim of our study is to introduce the topic of textual linguistics from the diachronic and synchronic perspective via employing the comparative approach during the processing of relevant linguistic sources. The study will explore the development of textual linguistics as one of the youngest linguistic fields, its research subjects and the establishment of the basic vocabulary of this field with heightened focus placed on the use of Czech and francophone linguistic sources. In the introductory part of our text we will discuss the origins of textual linguistics/the linguistics of text, followed by its development as documented by selected linguistic publications. The second part of this contribution will seek to apply the comparative approach when processing sources in the Czech and French language so as to delineate the pivotal terms of textual linguistics.
Klíčová slova

Zpět

Patička