Přejít k obsahu

Výzkum metod podpory rozvoje tvořivosti v pedagogickém procesu

Motto týmu: "Tvořivost je základní zbraní proti totalitě." Julia Kristeva

  • Vedoucí týmu:

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

V týmu se zabývá výzkumem vzniku a rozvoje obrazivosti jako hlavního zdroje tvořivosti a výzkumem funkcí, které má na vznik a využití obrazivosti souvislost jazykových a obrazových vyjádření.

Člen katedry výtvarné kultury na Fakultně pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, vědecko-výzkumný pracovník kreativního modulu Fakulty humanitních studií UK v Praze, garant pedagogického modulu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Dlouhodobě vyučoval na  KVV Pedagogické fakulty UK v Praze, na FAVU v Brně a na FAMU v Praze.

Předseda České sekce INSEA.

Konzultant a spoluautor koncepce oblasti Umění a kultura a oboru Výtvarná výchova v Rámcovém vzdělávacím programu.

Zabývá se výtvarnou pedagogikou, teorií výtvarného umění, sémiotikou výtvarného vyjádření, sémiotikou vizuální stránky nových médií.  

Řešitel několika grantů při zavádění nových médií do výtvarné výchovy na KVV PedF UK v Praze, vedoucí projektu Pražský Golem, pro Praha-Evropské město kultury 2000 – www.prague-golem.cz  a projektu EduArt – podpora tvořivosti s uplatněním vizuálního vyjádření v nových médiích – www.eduart.cz. Řešitel výzkumného záměru Umělecké a mimoumělecké vizuální znaky v lidské komunikaci – FHS UK 2006 – 2011.

Aktivní výtvarník, viz např. www.vancat.cz/plzen2009, stál u zrodu českého videoartu jako teoretik i jako autor.

  • Členové týmu:

Doc. PaedDr. Jarmila  HONZÍKOVÁ Ph.D.

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

Své výzkumné úsilí v týmu směřuje na tvořivou činnost v oblasti manuálních dovedností a testování úrovně neverbální tvořivosti.

Vedoucí katedry matematiky, fyziky a technické výchovy na Fakultě pedagogické, Západočeské univerzity v Plzni. Školitelka doktorandů v oboru pedagogika na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. 

Ocenění:

V roce 2007 získala ocenění rektora Západočeské univerzity v Plzni za vynikající práci pro univerzitu a Fakultu pedagogickou.  

V roce 2006 a 2008 získala ocenění děkanky FPE za vynikající práci.

V roce 2009 získala ocenění od Združenie pedagogov technične ustvarjalnosti Slovenije za pedagogickou práci a výukový projekt.

Svoji tvořivou práci v oblasti lidových řemesel prezentovala v roce 2010 i v Japonsku a to na pozvání magistrátu města Takasaki v roce 2010, a v roce 2011 ve Francii v Limoges v rámci akce Plzeň – Evropské město 2015.

Doc. MgA. Jiří  BEZDĚK Ph.D.

Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

V týmu se zabývá výzkumem tvořivosti v oblasti hudebního umění, svoje statě pak zaměřuje především na výchovu mladých skladatelů a vazbu teorie interpretace k vokálním a instrumentálním dovednostem.

Vedoucí katedry hudební kultury na Fakultě pedagogické, Západočeské univerzity v Plzni. Vedoucí oddělení skladby a dirigování na plzeňské konzervatoři. Školitel doktorandů v oboru Hudební teorie a pedagogika na PedF UK Praha.

- skladatelsky činný v oblasti vážné hudby, skladby prováděny na předních domácích i zahraničních festivalech, vyšly též na 6 CD u nás a v Dánsku

- celoživotní výzkum a pedagogická aplikace zjištěných možností harmonizace melodie v závislosti na vlastnostech melodie, akordice, harmonii, rytmu, stylizaci, hudební pedagogice a hudební psychologii; výsledky publikovány v monografii Teoretická východiska k výuce harmonizace tonální melodie, FPE ZČU, Plzeň 2008

- celoživotní výzkum a aplikace zjištěných možností pedagogického využití avantgardních kompozičních směrů v oblasti vážné hudby  2.pol. 20. stol. a začátku 21. století. Výsledky publikovány v práci Soudobá hudba před tabulí, FPE ZČU, Plzeň: 2008

- na základě znalosti kompoziční práce a pedagogiky kompozice publikuje odborné kritiky na novinkové koncerty a další hodnotící statě v odborném tisku, je členem dramaturgického týmu celorepublikového festivalu Dny soudobé hudby, je autorem již 6 seriálů promluv o soudobých skladbách pro stanici Vltava (Hudební fórum)

Ocenění:

2005 – na základě anonymní studentské evaluace výuky vyhodnocen mezi nejlepšími pedagogy FPE ZČU (vyjádřeno děkovným dopisem proděkanky FPE ZČU doc. PaedDr. J. Coufalové, CSc. z 17.1.2005)

2006 – doc. Bezděk se na základě anonymního elektronického studentského hodnocení výuky umístil mezi nejlepšími pedagogy FPE ZČU (vyjádřeno děkovným dopisem děkanky FPE ZČU doc. PhDr. J. Miňhové, CSc. z 28.11.2006)

2008 – doc. Bezděk se na základě anonymního elektronického studentského hodnocení výuky umístil mezi nejlepšími pedagogy FPE ZČU (vyjádřeno děkovným dopisem děkanky FPE ZČU doc. PaedDr. J. Coufalové, CSc. z 6.5.2008)

2008 – doc. Bezděk vyhodnocen v rámci projektu OSCAR jako jeden z nejlepších pedagogů na celé Západočeské univerzitě (sděleno elektronicky dne 19.6.2008 děkankou FPE ZČU doc. PaedDr. Janou Coufalovou, CSc.)

2009 – doc. Bezděk se na základě anonymního elektronického studentského hodnocení výuky umístil mezi nejlepšími pedagogy FPE ZČU (vyjádřeno děkovným dopisem děkanky FPE ZČU doc. PaedDr. J. Coufalové, CSc.)

K týmu se dále hlásí a do jeho činnosti se postupně zapojují:

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. – katedra hudební kultury

PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D. – katedra výtvarné kultury

Mgr. Jindřich Lukavský - katedra výtvarné kultury

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D. – katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

Mgr. Regina Hrabětová – katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

Mgr. Petra Kalistová – katedra tělesné výchovy a sportu

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. – katedra českého jazyka a literatury

PhDr. Sylva Nováková, PhD. – katedra ruského a francouzského jazyka

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.–  vedoucí katedry výpočetní a didaktické techniky

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. – katedra psychologiePatička