Přejít k obsahu

Grantová podpora aktivit studentů

Grantová podpora aktivit studentů (GRAS) umožňuje financovat širokou škálu studentských aktivit od vzdělávacích, sportovních, kulturních až po společenské akce. O podporu GRAS je možno žádat i s projekty, jejichž cílem je zkvalitnění studentského života na ZČU a podpora dobrého jména univerzity.

Žadatel o podporu GRAS musí být seznámen se směrnicí rektora č. 32R/2016 Grantová podpora aktivit studentů (32R-2016-GRAS) s přílohou (Priloha-GRAS).

Podání projektu

Návrhy projektů pro rok 2018 je možné podávat zde – přes heslo (Orion konto) záložka "IGA" > "Soutěže" a pak "Nový projekt" v řádce "GRAS 2018".

Návody: Podání projektu GRAS | ZZ projektu GRAS

Důležité informace:

Pro letošní rok byla v systému OBD - IGA otevřena soutěž GRAS. Termín pro uzávěrku zatím stanoven nebyl, neboť dosud nebyl schválen rozpočet.

Přehled:

V loňském roce bylo celkem podáno 35 projektů, z nichž bylo zamítnuto 14 a podpořeno 20. Bližší informace o všech podpořených projektech naleznete v přiložené přehledové tabulce.

Řešení projektů a čerpání GRAS v roce 2017

Finanční prostředky:

Dle směrnice rektora č. 32R/2016 Grantová podpora aktivit studentů k financování GRAS pro každý kalendářní rok slouží tyto prostředky:

dle článku 1 odst. 2a) do výše 1 mil. Kč z rozpočtové rezervy; konkrétní výši prostředků pro daný kalendářní rok schvaluje Akademický senát ZČU současně se schvalováním rozpočtu ZČU,

dle článku 1 odst. 2b) do výše 200 tis. Kč z částky vybrané na poplatcích spojených se studiem; tyto finanční
prostředky lze použít výhradně k úhradě stipendií,

dle článku 1 odst. 2c) do výše 200 tis. Kč z vlastních příjmů ZČU.

Pro ty, kdo chtějí, aby jejich žádost uspěla

Na základě zkušeností s nejčastějšími dotazy a chybami při podávání žádostí a závěrečných zpráv GRAS jsme pro Vás připravili ilustrační návody s užitečnými pokyny. Věříme, že pokud budete postupovat podle nich, vyhnete se naprosté většině problémů, se kterými se žadatelé/řešitelé setkávají.

Pár základních instrukcí:

Návrh projektu:

 • Všechno řešte včas – Podávejte projekty včas! Změny při řešení projektu oznamujte včas! Doklady doručte včas! Uvědomte si, že se musíme řídit stanovenými pravidly a dodržovat stanovené termíny.
 • Projekt není slohová práce. Musí být dobře odůvodněn, ale raději věcně, nežli obšírně a vágně. Komise nehodnotí rozsah textu, ale jeho smysl, záměr projektu a jeho přínos!
 • Komise hodnotí projekt tak, jak je podán. Vaše záměry a cíle proto musí být v žádosti explicitně uvedeny. K tomu slouží záložky „Cíle“ a „Měřitelné výstupy“.
 • Téměř všechny položky elektronického formuláře jsou povinné! Výjimkou jsou přílohy, u ostatních polí by žadatel vždy měl uvést nějakou informaci, byť může být stručná.
 • Údaje v elektronické žádosti jsou směrodatné. Případné odchylky v materiálech v příloze mohou buď zapříčinit zamítnutí žádosti, nebo budou považovány za chybu. Přílohu využívejte jen pro doplnění materiálů, které nemohou být poskytnuty v rámci textového elektronického formuláře (obrazová příloha, tabulky).
 • Zdůvodnění rozpočtu musí být transparentní a srozumitelné. Pokud je rozpočet složitější, doporučuje se do přílohy přidat přehlednou tabulku.
 • Uvádějte aktuální kontakt.  Pokud řešitel není k zastižení, může i banální problém vést nakonec k nepříjemným následkům.
 • Návrh rozpočtu Vás zavazuje k čerpání financí dle jeho výše a struktury. Je třeba správně rozlišovat položky rozpočtu (problematické jsou materiální náklady a služby). . Problematické může být občerstvení – musí být jasně patrné, jaká je souvislost s projektem a potřebnost, ještě problematičtější je pořizování majetku – můžete se předem poradit s administrátorem – a absolutně neprůchozí je alkohol.

Změny v projektu

 • V průběhu řešení projektu může dojít k odchylkám od původního návrhu - jak velká je to odchylka a jak ji řešit, stanovuje článek 12 směrnice rektora 32R/2016 Příklad žádosti o změnu můžete stáhnout zde

Vzor žádosti o změnu mužete stáhnout zde.

 Závěrečná zpráva

 • Ani závěrečná zpráva není slohová práce. Zhodnocení projektu má být stručné, má vyzdvihnout to, co se povedlo, a odůvodnit, proč se nepovedlo to, co se nepovedlo, a jak to řešitel kompenzoval.
 • Principem závěrečné zprávy je porovnat to, co bylo v projektu slíbeno, s tím, co se reálně podařilo naplnit. Případné odchylky uveďte na příslušných místech a odůvodněte. Pokud závěrečná zpráva uvádí, že se nepodařilo naplnit některé cíle nebo výstupy bez relevantního odůvodnění, nemůže být přijata.
 • U rozpočtu (a podobně také u dalších záložek) v závěrečné zprávě uveďte reálné čerpání (reálný průběh) a nezapomeňte na komentář (naplnilo očekávání/nenaplnilo a proč).
 • Komunikujte s administrátorem! Pokud si nevíte rady, kontaktujte administrátora GRAS, poradí Vám. Administrátor poskytuje metodickou pomoc. Poradí Vám, jaké doklady a postupy budete potřebovat pro správné finanční vyúčtování projektu. Univerzita se musí řídit zákonem a vnitřními předpisy. Nechcete se dostat do situace, kdy donesete doklady, které Vám nebudou moci být proplaceny! Ani při té nejlepší vůli nejde vždy všechno zpětně napravit.

Administrátor

Silvija Piterková
silvi@rek.zcu.cz

tel. 377 631 089

Grantová komise GRAS

Mgr. Anna Ponížilová - předsedkyně

Bc. Tomáš Ausberger

Bc. Eva Krauzová

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.,

Ing. Petr Řezáček, Ph.D.

Zápisy z jednání komise

Patička