Přejít k obsahu

Grantová podpora aktivit studentů

Grantová podpora aktivit studentů (GRAS) umožňuje financovat širokou škálu studentských aktivit od vzdělávacích, sportovních, kulturních až po společenské akce. O podporu GRAS je možno žádat i s projekty, jejichž cílem je zkvalitnění studentského života na ZČU a podpora dobrého jména univerzity.

Žadatel o podporu GRAS musí být seznámen se směrnicí rektora č. 32R/2016 Grantová podpora aktivit studentů (32R-2016-GRAS) s přílohou (Priloha-GRAS).

Podání projektu

Návrhy projektů pro rok 2018 je možné podávat zde – přes heslo (Orion konto) záložka "IGA" > "Soutěže" a pak "Nový projekt" v řádce "GRAS 2018".

Návody: Podání projektu GRAS | ZZ projektu GRAS

Důležité informace:

Soutěž GRAS byla pro letošní rok ukončena a již nelze podávat nové návrhy projektů.

Přehled projektů 2018:

Řešení projektů a čerpání GRAS v roce 2018

Finanční prostředky:

Dle směrnice rektora č. 32R/2016 Grantová podpora aktivit studentů k financování GRAS pro každý kalendářní rok slouží tyto prostředky:

dle článku 1 odst. 2a) do výše 1 mil. Kč z rozpočtové rezervy.

Aktuální stav volných prostředků ke dni 24.5.2018 činí 256.327,- Kč. Tyto prostředky slouží pouze k úhradě věcných nákladů spojené s projektem. Jedná se o materiální náklady, náklady nebo výdaje na služby a cestovní náhrady.

dle článku 1 odst. 2b) do výše 200 tis. Kč z částky vybrané na poplatcích spojených se studiem.

Částka, určená na výplatu stipendií, již byla vyčerpána.

Žádat o podporu dle článku 1 odst. 2c) není v současné době možné.

Změny v projektu

 • V průběhu řešení projektu může dojít k odchylkám od původního návrhu - jak velká je to odchylka a jak ji řešit, stanovuje článek 12 směrnice rektora 32R/2016

Vzor žádosti o změnu mužete stáhnout zde.

Pro ty, kdo chtějí, aby jejich žádost uspěla

Na základě zkušeností s nejčastějšími dotazy a chybami při podávání žádostí a závěrečných zpráv GRAS jsme pro Vás připravili ilustrační návody s užitečnými pokyny. Věříme, že pokud budete postupovat podle nich, vyhnete se naprosté většině problémů, se kterými se žadatelé/řešitelé setkávají.

Pár základních instrukcí:

Návrh projektu:

 • Všechno řešte včas – Podávejte projekty včas! Změny při řešení projektu oznamujte včas! Doklady doručte včas! Uvědomte si, že se musíme řídit stanovenými pravidly a dodržovat stanovené termíny.
 • Projekt není slohová práce. Musí být dobře odůvodněn, ale raději věcně, nežli obšírně a vágně. Komise nehodnotí rozsah textu, ale jeho smysl, záměr projektu a jeho přínos!
 • Komise hodnotí projekt tak, jak je podán. Vaše záměry a cíle proto musí být v žádosti explicitně uvedeny. K tomu slouží záložky „Cíle“ a „Měřitelné výstupy“.
 • Téměř všechny položky elektronického formuláře jsou povinné! Výjimkou jsou přílohy, u ostatních polí by žadatel vždy měl uvést nějakou informaci, byť může být stručná.
 • Údaje v elektronické žádosti jsou směrodatné. Případné odchylky v materiálech v příloze mohou buď zapříčinit zamítnutí žádosti, nebo budou považovány za chybu. Přílohu využívejte jen pro doplnění materiálů, které nemohou být poskytnuty v rámci textového elektronického formuláře (obrazová příloha, tabulky).
 • Zdůvodnění rozpočtu musí být transparentní a srozumitelné. Pokud je rozpočet složitější, doporučuje se do přílohy přidat přehlednou tabulku.
 • Uvádějte aktuální kontakt.  Pokud řešitel není k zastižení, může i banální problém vést nakonec k nepříjemným následkům.
 • Návrh rozpočtu Vás zavazuje k čerpání financí dle jeho výše a struktury. Je třeba správně rozlišovat položky rozpočtu (problematické jsou materiální náklady a služby). . Problematické může být občerstvení – musí být jasně patrné, jaká je souvislost s projektem a potřebnost, ještě problematičtější je pořizování majetku – můžete se předem poradit s administrátorem – a absolutně neprůchozí je alkohol.

 Závěrečná zpráva

 • Ani závěrečná zpráva není slohová práce. Zhodnocení projektu má být stručné, má vyzdvihnout to, co se povedlo, a odůvodnit, proč se nepovedlo to, co se nepovedlo, a jak to řešitel kompenzoval.
 • Principem závěrečné zprávy je porovnat to, co bylo v projektu slíbeno, s tím, co se reálně podařilo naplnit. Případné odchylky uveďte na příslušných místech a odůvodněte. Pokud závěrečná zpráva uvádí, že se nepodařilo naplnit některé cíle nebo výstupy bez relevantního odůvodnění, nemůže být přijata.
 • U rozpočtu (a podobně také u dalších záložek) v závěrečné zprávě uveďte reálné čerpání (reálný průběh) a nezapomeňte na komentář (naplnilo očekávání/nenaplnilo a proč).
 • Komunikujte s administrátorem! Pokud si nevíte rady, kontaktujte administrátora GRAS, poradí Vám. Administrátor poskytuje metodickou pomoc. Poradí Vám, jaké doklady a postupy budete potřebovat pro správné finanční vyúčtování projektu. Univerzita se musí řídit zákonem a vnitřními předpisy. Nechcete se dostat do situace, kdy donesete doklady, které Vám nebudou moci být proplaceny! Ani při té nejlepší vůli nejde vždy všechno zpětně napravit.

Administrátor

Silvija Piterková
silvi@rek.zcu.cz

tel. 377 631 089

Grantová komise GRAS

Bc. Eva Krauzová - předsedkyně

Ing. Tomáš Ausberger

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.,

Bc. Zdeněk Rod

Ing. Petr Řezáček, Ph.D.

Zápisy z jednání komise

gras_18_10_10

gras_18_06_13

gras_18_05_16

gras_18_04_04

gras_18_03_07

gras_18_02_07

Patička