Přejít k obsahu

Grantová podpora aktivit studentů

Grantová podpora aktivit studentů (GRAS) umožňuje financovat širokou škálu studentských aktivit od vzdělávacích, sportovních, kulturních až po společenské akce. O podporu GRAS je možno žádat i s projekty, jejichž cílem je zkvalitnění studentského života na ZČU a podpora dobrého jména univerzity.

Žadatel o podporu GRAS musí být seznámen se směrnicí rektora č. 15R/2013 Grantová podpora aktivit studentů (15R-2013-GRAS) s přílohou (15R-2013-Priloha-GRAS).

Podání projektu

Návrhy projektů pro rok 2015 je možné podávat zde – přes heslo (Orion konto) záložka "IGA" > "Soutěže" a pak "Nový projekt" v řádce "GRAS 2015".

Důležité termíny:

VEŠKERÉ PODKLADY PRO ZAÚČTOVÁNÍ JE NUTNÉ FYZICKY PŘINÉST NEJPOZDĚJI DO 10.12.2015. Do tohoto termínu musí být ukončené všechny projekty GRAS 2015.

Pro ty, kdo chtějí, aby jejich žádost uspěla

Na základě zkušeností s nejčastějšími dotazy a chybami při podávání žádostí a závěrečných zpráv GRAS jsme pro Vás připravili ilustrační návody s užitečnými pokyny. Věříme, že pokud budete postupovat podle nich, vyhnete se naprosté většině problémů, se kterými se žadatelé/řešitelé setkávají.

Návody: Podání projektu GRAS | ZZ projektu GRAS

 

Řešení projektů a čerpání GRAS v roce 2015

 

Pár základních instrukcí:

Návrh projektu:

 • Všechno řešte včas – Podávejte projekty včas! Změny při řešení projektu oznamujte včas! Doklady doručte včas! Uvědomte si, že se musíme řídit stanovenými pravidly a dodržovat stanovené termíny.
 • Projekt není slohová práce. Musí být dobře odůvodněn, ale raději věcně, nežli obšírně a vágně. Komise nehodnotí rozsah textu, ale jeho smysl, záměr projektu a jeho přínos!
 • Komise hodnotí projekt tak, jak je podán. Vaše záměry a cíle proto musí být v žádosti explicitně uvedeny. K tomu slouží záložky „Cíle“ a „Měřitelné výstupy“.
 • Téměř všechny položky elektronického formuláře jsou povinné! Výjimkou jsou přílohy, u ostatních polí by žadatel vždy měl uvést nějakou informaci, byť může být stručná.
 • Údaje v elektronické žádosti jsou směrodatné. Případné odchylky v materiálech v příloze mohou buď zapříčinit zamítnutí žádosti, nebo budou považovány za chybu. Přílohu využívejte jen pro doplnění materiálů, které nemohou být poskytnuty v rámci textového elektronického formuláře (obrazová příloha, tabulky).
 • Zdůvodnění rozpočtu musí být transparentní a srozumitelné. Pokud je rozpočet složitější, doporučuje se do přílohy přidat přehlednou tabulku.
 • Uvádějte aktuální kontakt.  Pokud řešitel není k zastižení, může i banální problém vést nakonec k nepříjemným následkům.
 • Návrh rozpočtu Vás zavazuje k čerpání financí dle jeho výše a struktury. Je třeba správně rozlišovat položky rozpočtu (problematické jsou materiální náklady a služby). . Problematické může být občerstvení – musí být jasně patrné, jaká je souvislost s projektem a potřebnost, ještě problematičtější je pořizování majetku – můžete se předem poradit s administrátorem – a absolutně neprůchozí je alkohol.

Změny v projektu

 • V průběhu řešení projektu může dojít k odchylkám od původního návrhu - jak velká je to odchylka a jak ji řešit, stanovuje článek 12 směrnice rektora 15R/2013 Příklad žádosti o změnu můžete stáhnout zde

Vzor žádosti o změnu mužete stáhnout zde.

 Závěrečná zpráva

 • Ani závěrečná zpráva není slohová práce. Zhodnocení projektu má být stručné, má vyzdvihnout to, co se povedlo, a odůvodnit, proč se nepovedlo to, co se nepovedlo, a jak to řešitel kompenzoval.
 • Principem závěrečné zprávy je porovnat to, co bylo v projektu slíbeno, s tím, co se reálně podařilo naplnit. Případné odchylky uveďte na příslušných místech a odůvodněte. Pokud závěrečná zpráva uvádí, že se nepodařilo naplnit některé cíle nebo výstupy bez relevantního odůvodnění, nemůže být přijata.
 • U rozpočtu (a podobně také u dalších záložek) v závěrečné zprávě uveďte reálné čerpání (reálný průběh) a nezapomeňte na komentář (naplnilo očekávání/nenaplnilo a proč).
 • Komunikujte s administrátorem! Pokud si nevíte rady, kontaktujte administrátora GRAS, poradí Vám. Administrátor poskytuje metodickou pomoc. Poradí Vám, jaké doklady a postupy budete potřebovat pro správné finanční vyúčtování projektu. Univerzita se musí řídit zákonem a vnitřními předpisy. Nechcete se dostat do situace, kdy donesete doklady, které Vám nebudou moci být proplaceny! Ani při té nejlepší vůli nejde vždy všechno zpětně napravit.

Administrátor

Silvia Simeonová
silvi@rek.zcu.cz

tel. 377 631 089

Grantová komise GRAS

Mgr. Anna Lukešová - předsedkyně
Bc. Pavel Kratochvíl,

BcA. Radim Pekárek,

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.,

Ing. Petr Řezáček, Ph.D.

Zápisy z jednání komise

gras_15_12_11

gras_15_11_06

gras_15_10_09

gras_15_09_15

gras_15_07_03

gras_15_06_15

gras_15_05_11

gras_15_03_30

gras_15_03_09

gras_15_02_03

Patička