Přejít k obsahu

Tiskové zprávy 2018

V Plzni se uskuteční panelová diskuse o humanitním vzdělávání

Katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni zve studenty i veřejnost na panelovou diskusi s názvem „Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti“. Uskuteční se 4. října v aule Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici 42. Mezi řečníky budou Jan Sokol, Marek Hilšer, Václav Moravec, rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček a další.

Jaký má dnes význam humanitní vzdělání? Co společnosti přináší absolventi společenskovědních oborů? Konkurují tyto obory disciplínám technickým? Odpovídat na tyto otázky budou hosté panelové diskuse Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti, která se bude konat ve čtvrtek 4. října od 13 do 19 hodin v aule Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici 42 a bude určena studentům, a to jak vysokoškolským, tak středoškolským, akademikům i široké veřejnosti. Konferenci připravili studenti katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU. V panelové diskusi bude řeč o tom, jaké jsou silné a slabé stránky humanitního a společenskovědního vzdělání a vzdělávání a jaké problémy mohou vznikat v důsledku opomíjení humanitních oborů, které jsou považované za základ vzdělaní po tisíciletí a které mají nepopiratelný vliv na fungování moderních společností v 21. století. 

“Já bych si přál, abychom si nekladli otázku, jestli má humanitní vzdělávání nějaký smysl, protože logicky, pokud bychom řekli, že nemá, tak to ukazuje na nevzdělanost toho člověka,“ říká novinář a televizní moderátor PhDr. Václav Moravec, Ph.D. v medailonku k panelové diskusi. Nejen on, ale i další významné osobnosti, budou hosty podzimní panelové diskuse. Jmenovitě prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (vysokoškolský profesor na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy), MUDr. Marek Hilšer, Ph.D. (vědec, vysokoškolský pedagog a kandidát na prezidenta ve volbách 2018), RNDr. Filip Matějka, Ph.D. (ekonom a vysokoškolský pedagog na CERGE-EI) a čelní představitelé a vyučující Západočeské univerzity v Plzni: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček (rektor Západočeské univerzity v Plzni), PhDr. David Šanc, Ph.D. (děkan Fakulty filozofické ZČU), doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. (vedoucí katedry sociologie FF ZČU), doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (cestovatel a vysokoškolský pedagog Fakulty elektrotechnické ZČU) a PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. (vysokoškolský pedagog katedry filozofie FF ZČU a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy). Přednášející budou reprezentovat konfrontaci teorie s praxí a zprostředkují tak zkušenost s novým pohledem. Jejich hlavní snahou bude nejen objasnění aktuálního postavení humanitních oborů, ale i poskytnutí odpovídající zpětné vazby studentům. Ti budou zastupovat téměř všechny katedry Fakulty filozofické a budou otázkami, připomínkami a argumenty reagovat na příspěvky přednášejících odborníků a akademiků ZČU.

Podrobnosti ke konferenci najdou zájemci na webové stránce https://hsvv.zcu.cz/.

Na konferenci budou navazovat další studentské aktivity. V listopadu se v plzeňském mezigeneračním centru TOTEM uskuteční beseda se šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym, v prosinci proběhne v univerzitní kavárně Družba diskuse s ekonomem Tomášem Sedláčkem a v únoru tu bude hostem přední biochemik Martin Fusek.

 

Kontakt:

Mgr. Naděžda Hlaváčková

e-mail: nadezdah@kfi.zcu.cz

mobil: 777 01 05 01

                                                                                                                   

 

Na katedře antropologie vznikne
Centrum středoevropsko-euroasijských studií

Katedra antropologie (KSA) Fakulty filozofické ZČU rozvíjí mnohostranné kontakty s obdobně orientovanými pracovišti v řadě zemí EU i mimo ni. Mezi důležité partnery z tzv. třetích zemí patří univerzity z oblasti bývalého SSSR, zejména Běloruská státní univerzita v Minsku, ale také univerzitní pracoviště na Ukrajině a v Ruské federaci. Za účelem formalizovat společné aktivity a přispět k uskutečnění dalších, zejména badatelských projektů a studijních výměnných pobytů, vzniká na katedře s novým akademickým rokem Centrum středoevropsko-euroasijských studií. 

Kooperace KSA s katedrou jižních a západních Slovanů Historické fakulty Běloruské státní univerzity v Minsku (BSU) se intenzivně rozvíjí od roku 2013, kdy byla z iniciativy KSA uzavřena rámcová smlouva mezi ZČU a BGU. Za roky 2013 - 2018 udělila Fakulta filozofická ZČU běloruským studentům 55 krátkodobých měsíčních stipendií. Východoevropské studenty podporuje ZČU také prostřednictvím zvláštního celoročního stipendijního programu INTERSTUD. V jeho rámci získalo stipendijní místo za poslední dva roky osm studentů Historické fakulty BSU. Ve stejném období absolvovalo díky podpoře ze stipendijních fondů KSA FF jedenáct českých studentů měsíční studijní pobyt na katedře jižních a západních Slovanů BSU. Běloruská strana vyšla českým studentům vstříc zajištěním bezplatné výuky a poskytnutím cenově přijatelného ubytování. Čeští studenti si zejména pochvalovali kvalitní kurzy ruského jazyka a péči, která jim byla věnována ze strany pedagogů katedry jižních a západních Slovanů.

„Je potěšitelné, že běloruští studenti projevují konstantní zájem o studium českých a středoevropských reálií i o český jazyk. Serióznost jejich zaujetí pro otázky dotýkající se studia a zároveň důkaz jejich badatelské vyspělosti dokumentují příspěvky, které zazněly na třech studentských konferencích, které jsme k česko-běloruské problematice v Plzni uspořádali,“ říká vedoucí katedry antropologie Petr Lozoviuk. Vyvrcholení vědecké spolupráce univerzit představovalo uspořádání dvou vědeckých konferencí v Minsku, věnovaných česko‑běloruským vztahům a v širším kontextu středoevropsko-východoevropské problematice. První se uskutečnila na podzim 2016, druhá v říjnu 2017, a to již za účasti dalších badatelů z ČR, z Karlovy univerzity a z Masarykovy univerzity. „Nejkvalitnější referáty z těchto konferencí budou zařazeny do společné publikace, jejíž vydání s minskými kolegy připravujeme v letošním roce,“ odkrývá plány Petr Lozoviuk. Dodává, že se uskutečnily i oboustranné výzkumně-pedagogické pobyty vyučujících.

„Na kvalitativně novou úroveň se naše kontakty posunuly díky projektu grantové mobility ERASMUS+, který se naší katedře podařilo získat v loňském roce. Tento Evropskou unií financovaný projekt nám umožňuje přijmout ke studiu osm běloruských studentů na dobu jednoho semestru. Plánujeme také studijní semestrální pobyty plzeňských studentů v Bělorusku a výměnné pobyty pedagogů obou kateder,“ vypočítává Lozoviuk. Ve stavu přípravných rozhovorů se podle něj nachází myšlenka uskutečnit společný česko-běloruský studijní program.

Spolupráci významně podporuje Velvyslanectví ČR v Běloruské republice. „Lze jen doufat, že zmiňované aktivity i aktivity, které se nacházejí teprve ve stavu plánování, přinesou své plody a napomůžou nejen k zintenzivnění vzájemné informovanosti v akademické sféře, nýbrž přispějí i k duchovnímu formování příslušníků mladé generace, nastupující intelektuální elity obou národů. Česko-běloruské vztahy jsou bezesporu hodny takovéhoto úsilí,“ říká Petr Lozoviuk.

Podobně pozitivně se rozvíjí i spolupráce s několika univerzitními pracovišti na Ukrajině a v Ruské federaci. V této souvislosti je možné zmínit tříletý vědecký projekt financovaný Grantovou agenturou ČR, který byl zaměřen na studium postsovětského urbánního prostředí. Jedním z jeho výstupů je kolektivní monografie s názvem „Etnologie Oděsy v historické a současné perspektivě“, která byla vydána koncem loňského roku na Ukrajině, kde také obdržela zvláštní ocenění na celoukrajinském knižním výstavním fóru v kategorii vědecká literatura.

Zájem o antropologickou a etnologickou reflexi východoevropského prostoru, stejně jako myšlenka komparativní analýzy vybraných kulturních aspektů středoevropského a euroasijského areálu vedla k iniciování vzniku Centra středoevropsko-euroasijských studií na katedře antropologie FF ZČU. První výraznější akce, která se uskuteční již pod hlavičkou nového centra, bude mezinárodní kulatý stůl, který proběhne v Plzni za účasti předních odborníků ze střední a východní Evropy letos na podzim.

Kontakt:

doc. PhDr. Petr Lozoviuk, Ph.D.

lozoviuk@ksa.zcu.cz

 

 

Katedra antropologie pořádá mezinárodní workshop
k tématu šetrnosti a plýtvání v současném světě

Thrift in Anthropology: Between Thriftiness and Wasting
(Šetrnost v antropologii: Mezi šetrností a plýtváním)
18. - 19. října 2018, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

„Žijeme v době, kdy přestává být zřejmé, jak máme vnímat šetrnost. Na jednu stranu jsme vychováváni k přesvědčení, že být hospodárný a šetřit věci i peníze je morálně správné. Zároveň ale kapitalismus stimuluje vysokou míru konzumace a plýtvání, které jsou v přímém rozporu k šetrnosti. Tento paradox je navíc ovlivněn sociálním a kulturním prostředím, které lidské představy a chování ovlivňují. V různých společnostech existují odlišné představy o tom, co šetrnost je a jak zapadá do představ o dobrém životě a fungování společnosti,“ říká Daniel Sosna z katedry antropologie.

 Tématem se bude zabývat mezinárodní workshop s názvem Šetrnost v antropologii, který se uskuteční ve dnech 18. – 19. října ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Cílem je zmapovat mezikulturní variabilitu představ a jednání spojeného se šetrností a posunout kupředu teoretické uchopení konceptu šetrnosti. Důraz je přitom kladen na specificky antropologickou perspektivu, která své vědění získává prostřednictvím etnografického výzkumu. Ten umožňuje vhled do přirozeného života lidí se snahou o jeho hlubší porozumění.

Na dvoudenní akci přijedou účastníci ze třinácti univerzit a výzkumných ústavů z Evropy a USA, globální špičky v oboru, včetně ředitele Institutu Maxe Plancka pro sociální antropologii profesora Chrise Hanna, prof. Stephena Gudemana z University of Minnesota nebo prof. Richarda Wilka z Indiana University. Akce proběhne díky finanční podpoře americké nadace Wenner-Gren Foundation, německého Institutu Maxe Plancka pro sociální antropologii a Západočeské univerzity.

 

Kontakt:

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

dsosna@ksa.zcu.cz24.09.18
  • Moravec leták
  • Pozvanka_konference_podzim2018
  • Sokol leták
  • rektor leták2

Zpět na seznam

Patička