Přejít k obsahu

Kam směřujeme?

Západočeská univerzita se v dlouhodobé strategii na období 2016–2020 hlásí k tradici kvalitní technické vysoké školy a zároveň usiluje o to, aby byla uznávána i jako prosperující otevřená multioborová univerzita, která zodpovědně plní svou odbornou i celospolečenskou roli.

Západočeská univerzita vyrostla na technických kořenech, které později obohatily velice kvalitní humanitní a uměleckovědné obory. Má tedy ty nejlepší předpoklady k rozvoji mezioborové spolupráce, což z ní činí moderní univerzitu 21. století, která otevírá dveře čtvrté průmyslové revoluci. Ta je někdy charakterizovaná také pojmem Průmysl 4.0, jehož hlavní myšlenkou je vzájemné propojení všech prvků ve výrobním procesu – z širšího hlediska jde o propojení fyzického světa s virtuálním. Automatizace a digitalizace výroby umožňují rychlejší reakce a vyšší produktivitu, což s sebou na druhé straně přináší ztrátu pracovních míst a poptávku po nových specializacích. Firmy již nyní volají po absolventech schopných pracovat v kombinaci několika oborů. Západočeská univerzita proto v dlouhodobém záměru myslí na další rozvoj mezioborových studijních programů.

Čtvrtá průmyslová revoluce tedy dává velký prostor i humanitním oborům. Průmysl bude nyní mnohem více zajímat chování člověka a jeho měnící se role v  pracovním procesu. Uvedené změny mohou pomoci předvídat sociální vědy, například ekonomie, sociologie či antropologie. Pomyslným mostem mezi technickými a humanitními obory je pak design a umělecká studia.

Západočeská univerzita je skladbou svých fakult a oborů na tyto nové skutečnosti velice dobře připravena. Bude schopna pružně reagovat na požadavky nové doby a vzdělávat kreativní studenty s kritickým myšlením, kteří budou mít kromě své specializace poznatky i z dalších oborů. Navíc má čtyři špičková výzkumná centra, která se zabývají oblastmi Průmyslu 4.0: robotikou, automatizací, novými materiály, obnovitelnou energií apod. I nadále bude proto rozvíjet a posilovat spolupráci s průmyslem – již nyní mají studenti možnost pracovat na konkrétních projektech s firmami.

Krédo ZČU zní: Stojíme za hodnotami, které obstojí v měnícím se světě.


Patička