Přejít k obsahu

Kontakty pro média na odborníky ZČU

Fakulta aplikovaných věd  
Analýza, monitoring a diagnostika pokročilých energetických systémů: Ing. Jindřich Liška, Ph.D.
Automatické řízení strojů a procesů: prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
Biokybernetika, syntetická biologie: MSc. Daniel Georgiev, Ph.D.
Biomechanika a mechanika  heterogenních materiálů: prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
Dynamika strojů a zařízení: Ing. Michal Hajžman, Ph.D.
EEG, mozková aktivita: Ing. Roman Mouček, Ph.D.
Fyzika plazmatu a tenkovrstvé materiály: doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.
Matematika a její aplikace: doc. Ing. Gabriela  Holubová, Ph.D.
Medicínská informatika: doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.
Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí: Ing. Robert Zemčík, Ph.D.
Počítačová grafika: doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.
Počítačová holografie: Ing. Petr Lobaz
Počítačové zpracování obrazu, řečové technologie: doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.
Softwarové inženýrství: doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. Ph.D.
Zpracování přirozeného jazyka: doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.
Fakulta ekonomická  
Cestovní ruch: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.
Finance, daně, účetnictví; měření a řízení výkonnosti: prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
Financování VŠ, logistika: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
Finanční řízení podniku: Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
Marketing: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA
Místní a regionální rozvoj: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
Národohospodářství: Ing. et Ing. Miloš Nový
Podniková ekonomika: Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.
Projektový management, management inovací: doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
Regionální politika, regionální rozvoj, přeshraniční spolupráce: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
Fakulta elektrotechnická  
Akustika, měření: Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.
Elektrické světlo a teplo: Ing. David Rot, Ph.D.
Elektroenergetika: doc. Ing. Pavla Hejtmánková, Ph.D.
Elektromechanika, výkonová elektronika, pohony: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
Elektronika: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc.
Jaderná energetika: Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.
Materiály a technologie: doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
Obnovitelné zdroje energie: prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.
Telekomunikace a multimédia: doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.
Teoretická elektrotechnika a modelování polí: doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
Fakulta filozofická  
Anglický jazyk a literatura: PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.
Didaktika cizích jazyků: doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.
Německý jazyk: Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
Ruský jazyk: doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.
Filozofie komunikace, interakce člověka a stroje: Mgr. Radek Schuster, Ph.D.
Filozofie mysli a kognitivní vědy: Mgr. Michal Polák, Ph.D.
Multikulturalismus, kolektivní identita, nacionalismus, význam sociální a kulturní antropologie pro sféru praxe, etnografický dokumentární film: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.
Příbuzenství a genealogie, Romové v ČR a ve světě: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.
Romové v ČR a ve světě, české krajanské komunity na Balkáně, národnost a etnicita: doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.
Evoluce/předci člověka: Mgr. Lukáš Friedl
Sociální vyloučení, bezdomovectví, chudoba a sociální nerovnost, kriminalita, pocit bezpečí: Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.
Urbánní archeologie, materiální kultura středověku: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
Bioarcheologie, pohřební chování v pravěku, zdravotní stav minulých populací: Mgr. Anna Pankowská, Ph.D
Problematika hradních areálů, keramická produkce 12./13. století,
vývoj hradních areálů severozápadního Balkánu 15.-17.století:
Mgr. Milan Procházka
Krajinná archeologie, prostorová archeologie Blízkého Východu, geografické informační systémy v archeologii, letecká archeologie: Mgr. Lenka Starková, Ph.D.
Nedestruktivní metody archeologického výzkumu,
dálkový průzkum a jeho uplatnění v archeologii a výzkumu historické krajiny:
prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.
Archeologie středověku, kastelologie: PhDr. Josef Hložek, Ph.D.
Teorie a metoda, experiment, hudba: Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.
České dějiny, středověk, český novověk, pomocné vědy historické: PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.
Dějiny ekonomie, dějiny mezinárodních vztahů, habsburská monarchie: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
Dějiny střední Evropy: PhDr. Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph.D.
Dějiny USA, druhá světová válka, moderní dějiny Latinské Ameriky, střet kultur a civilizací: PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Komunismus a normalizace v ČR, meziválečné Československo, moderní dějiny Velké Británie: doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
Dějiny Britského impéria, dekolonizace: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Moderní dějiny Afriky, etnické konflikty Afriky, koloniální dějiny: doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Moderní dějiny Balkánu, Itálie a Středomoří: doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
Starověké a středověké dějiny, Mezopotámie: prof. PhDr. Petr Charvát
Starověký Blízký východ, Mezopotámie: PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D.
Islám, současný Blízký východ, islám v Evropě, migrace: Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
Írán, šíitský islám, současný Blízký východ: Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.
Izrael, izraelsko-palestinský konflikt, judaismus, antisemitismus, migrace: Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D.
Jemen: Mgr. Veronika Kramáreková
Judaismus, antisemitismus: Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D.
Politologie: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.
Gender, sociologie stárnutí: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Masová komunikace, průzkumy veřejného mínění PhDr. Mgr. František Kalvas, PhD.
Problematika migrace: Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.
Sociologie náboženství, politická sociologie: doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
Sociologie rodiny, Romové, problematika kolektivních identit: PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.
Fakulta pedagogická  
Výuka anglického jazyka: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Anglofonní literatura, literární překlad, poezie: doc. Justin Quinn, Ph.D.
Anglofonní literatura: Brad Vice, Ph.D.
Anglofonní literatura, literární překlad: PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.
Výuka anglického jazyka na 1. stupni ZŠ: Mgr. Dana Hurtová
Anglický jazyk - CLIL (integrace obsahu a cizího jazyka): Mgr. Barbora Benešová, Ph.D.
Geologie, paleontologie, zoologie: doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Botanika, ochrana životního prostředí, environmentální výchova: RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Mykologie: Mgr. Jiří Kout, Ph.D.
Český jazyk a literatura: prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Fyzika: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Moderní historiografie a biografie historiků, regionální historiografie, orální historie - práce s pamětníky, dějiny Jihoafrické republiky a kmene Zulů: PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
Didaktika dějepisu a pravěku: PaedDr. Helena Východská
Moderní dějiny, dějiny nacismu, česko-německé vztahy: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
Komeniologie, numismatika, dějiny starověku, dějiny regionu: prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.
Dějiny raného novověku a dějiny měst, česko-německé vztahy: doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.
Dějiny českého středověku, církevní dějiny: doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Dějiny Palestiny, orální historie, historická antropologie: Mgr. at Mgr. Marie Fritzová, Ph.D.
Regionální dějiny, archivnictví, dějiny Němců v regionu: PhDr. Karel Řeháček
Pomocné vědy historické, archivnictví: Mgr. Jitka Novotná
Didaktika dějin vědy a techniky: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSC., dr. h. c
Hudební kultura: doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.
Užitá chemie, organická chemie, chemické experimenty: doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
Chemický průmysl, chemie a společnost: prof. Ing. Milan Kraitr, CSc.
Anorganická a obecná chemie: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Fyzikální a obecná chemie: Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.
Analytická a instrumentální chemie: Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.
Matematika: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
Jazykověda německého jazyka (syntax, textová lingvistika, metodologie komparatistické imagologie): Mgr. Michaela Voltrová
Jazykověda a didaktika německého jazyka (německá frazeologie, odborný jazyk, překladatelství): prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
Literatura německy mluvících zemí (zejména 20. století, komparatistika, imagologie): prof. Dr. phil. habil. Elke Mehnert
Literatura německy mluvících zemí (zejména rakouská literatura): doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
Historie německé menšiny v českých zemích, medievistika: PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
Lexikologie a morfologie německého jazyka: Mgr. Hana Menclová, Ph.D.
Didaktika německého jazyka: Mgr. Eva Salcmanová
Didaktika německého jazyka, praktický jazyk: Mgt. Julia Průcha-Wittmann, B. A.
Rakouská němčina, metaforika, literatura: Jürgen Ehrenmüller
Pedagogická praxe: PaedDr. Josef Kepka, CSc.
Pedagogika: PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.
Psychologie: doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
Ruské reálie, didaktika ruského jazyka, ruská literatura
20. století:
Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.
Současný ruský jazyk, překladatelství a tlumočnictví: Mgr. Jiřina Svobodová, CSc.
Ruská literatura: PhDr. Jana Sováková, CSc.
Současný ruský jazyk: doc. Liudmila Valova, CSc.
Technické vzdělávání na 2. stupni ZŠ, vzdělávání učitelů technických oborů a mistrů odborného výcviku: PaedDr. Petr Mach, CSc.
Technické vzdělávání na 1. stupni ZŠ, kreativita a tvořivost dětí školního věku: doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
Multimédia a interaktivní technologie ve vzdělávání PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
Tělesná výchova - fotbal, sportovní trénink: doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
Tělesná výchova - atletika, senzomotorika: Mgr. Václav Salcman, Ph.D.
Tělesná výchova - pohybová aktivita, gymnastika: Mgr. Petr Valach, Ph.D.
Výchova ke zdraví - psychologie zdraví, psychohygiena, rozvoj sociálních dovedností: Božena Jiřincová
Výchova ke zdraví - výživa, psychologie výživy a nutriční výchova: PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.
Výchova ke zdraví - výchova k reprodukčnímu zdraví: Mgr. Kateřina Šámalová
Výpočetní technika: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Výtvarná výchova: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
Fakulta právnická  
Finanční právo: JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.
Daňové právo, účetnictví, audit: Ing. Josef Nocar
Obchodní právo:  
- Akciové společnosti, akcie, cenné papíry: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
- Komunální politika, příspěvkové organizace, výběrové řízení: JUDr. Tomáš Ficner, Ph.D.
- Závazky, odpovědnost, nový občanský zákoník: prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
Pracovní právo: doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
Právní dějiny: JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
Správní právo: doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Trestní právo: doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.
Veřejná správa:  
- Evropský správní prostor, správa v oblasti kultury: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
- Komunální, senátní a parlamentní volby, analýza volebních výsledků: doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
Fakulta strojní  
Elektromobilita: doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.
Energetické stroje a zařízení: Dr. Ing. Jaroslav Synáč
Jaderně energetické stroje a zařízení: doc. Ing. František Hezoučký
Konstruování strojů: doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.
Materiál, strojírenská metalurgie: doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Průmyslové inženýrství: doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
Společnost 4.0 / Průmysl 4.0: doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
Technologie obrábění: doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
Tělesná výchova (neoborová): Mgr. Pavel Červenka
Virtuální realita: Ing. Petr Hořejší, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií  
Ergoterapie: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
Fyzioterapie: MuDr. Otto Kott, CSc
Ortotika-protetika: Ing. Pavel Černý, Ph.D.
Ošetřovatelství a porodní asistence: PhDr. Jitka Krocová
Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.
Teoretické obory: MUDr. Otto Kott, CSc.
Záchranářství: PhDr. Alena Pistulková
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara  
Animovaná tvorba: prof. ak. mal. Jiří Barta
Design: doc. MgA. Zdeněk Veverka
Design kovu a šperku: doc. Petr Vogel, M.A.
Fashion design: doc. ak. mal. Helena Krbcová
Figurální kresba a malba: prof. ak. mal. Boris Jirků
Grafika: prof. ak. mal. Mikoláš Axmann
Grafický design: doc. MgA. Kristýna Fišerová
Ilustrace: doc. ak. mal. Josef Mištera
ak. mal. Renáta Fučíková
Komiks: doc. M.A. Barbara Šalamounová
Malba: doc. akad. mal. Aleš Ogoun
Nová média: doc. ak. mal. Vladimír Merta
Sochařství: prof. ak. soch. Jiří Beránek
Užitá fotografie: prof. Mgr. Štěpán Grygar
Věda o výtvarném umění: Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
Vizuální komunikace: doc. ak. mal. František Steker
  doc. ak. mal. Ditta Jiřičková
Ústav jazykové přípravy  
Cizojazyčná výuka odborných předmětů: Mgr. Barbora Benešová
On-line výuka cizích jazyků, výuka jazyků pro odborné účely: Mgr. Jana Čepičková
Ruské centrum: Mgr. Vlasta Klausová
US Point: Mgr. Daniela Lukavská
Nové technologie – výzkumné centrum  
Elektronová struktura pevných látek a nízkodimenzionálních systémů: doc. Dr. Jan Minár
Impaktní biomechanika, poranění způsobená nárazem: Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.
Laserové technologie: doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.
Materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku: doc. RNDr. Pavol Šutta, Ph.D.
Modelování deformačních a dynamických procesů: doc. RNDr. Josef Voldřich, CSc.
Morfologie a povrchová textura materiálů: Ing. Miloš  Svoboda, Ph.D.
Počítačové modelování a měření speciálních problémů proudění tekutin: Ing. Jan  Sedláček, Ph.D.
Výzkum a vývoj polymerních kompozitů: Ing. Tomáš  Kovářík, Ph.D.

Patička