Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Kandidátem na děkana Fakulty strojní byl zvolen Milan Edl https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1545.html <p>Akademický senát Fakulty strojní zvolil ve středu 20. června kandidáta na děkana na další čtyřleté funkční období. Stal se jím současný děkan Milan Edl. </p> V tajném hlasování odevzdalo Milanu Edlovi svůj hlas všech 16 přítomných senátorů. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu další čtyři roky, tedy do roku 2022. Na funkci děkana Fakulty strojní ZČU kandidoval Milan Edl jako jediný. <br><br>Během jeho dosavadního působení v roli děkana připravila Fakulta strojní tři nové profesní studijní programy - Specialista pro automotive v praxi, Programování NC strojů a Zabezpečování kvality, jejichž součástí je praxe v průmyslovém podniku v délce jednoho semestru. Fakulta pod vedením Milana Edla také uzavřela smlouvy s dvanácti středními školami z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje, čímž si zajistila možnost s nimi dlouhodobě a koncepčně spolupracovat. V roce 2016 bylo založeno Centrum celoživotního vzdělávání, jehož součástí je i Dětská technická univerzita, určená pro děti základních škol. Letos se v Plzni konal její první ročník, v příštím roce otevře pobočky v Klatovech a v Tachově. Děkan Milan Edl také založil Průmyslovou radu Fakulty stojní, která má v současné době 43 stálých členů, z nichž tři čtvrtiny tvoří ředitelé průmyslových podniků a další čtvrtinu pak zástupci profesních sdružení a regionálních autorit. Průmyslová rada, jejíž členové se podílejí na výuce, na zadávání témat bakalářských či diplomových prací i na vědecko-výzkumných projektech fakulty, zásadně ovlivnila to, jak je v současné době Fakulta strojní z hlediska vzdělávání i vědy a výzkumu vnímána. <p>Ve svém druhém funkčním období chce Milan Edl prohlubovat započaté aktivity. Propojování fakulty s průmyslovými podniky, vytváření silných vazeb se středními školami, systematická práce s nadanými studenty a inovace studijních programů tak budou i nadále patřit k prioritám fakulty. Podle Milana Edla je potřeba nabízet takové studijní programy, které budou respektovat požadavky trhu práce a zároveň budou atraktivní pro nové studenty. Cestou k tomu jsou podle něj interdisciplinární výukové programy zaměřené na horizontální integraci znalostí a zkušeností z různých oborů a zabezpečující systémový nadhled. Podle Milana Edla totiž vyžaduje dnešní praxe jednak specialisty s hlubokými odbornými znalostmi, ale právě také odborníky s širokým přehledem a s přesahem do více oborů. V oblasti výzkumu a vývoje bude klíčovou roli hrát Regionální technologický institut (RTI), výzkumné centrum Fakulty strojní. Fakulta bude usilovat o větší zapojení do mezinárodní spolupráce, a tím i o zvýšení objemu prostředků z mezinárodních projektů. Fakulta chce být regionálním partnerem evropské úrovně v oblasti kvalitního technického vzdělávání, výzkumu a vývoje i progresivních aplikací. </p><p>Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., (*1973) je absolventem Fakulty strojní ZČU, kde vystudoval v roce 1997 obor Průmyslové inženýrství a management. V tomto oboru zde také pokračoval v doktorském studiu, které úspěšně zakončil roku 2004. V roce 2009 se na FST habilitoval v oboru Strojní inženýrství. Od roku 2001 působil na mateřské fakultě jako odborný asistent a výzkumný pracovník a později jako zástupce vedoucího katedry průmyslového inženýrství a managementu. Od roku 2014 je děkanem fakulty.&nbsp; </p> Tue, 19 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1545.html 2018-06-19T22:00:00Z Akademici a studenti katedry archeologie dokumentovali v Oši archeologické nálezy https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1544.html <p></p><p></p><p>Akademičtí pracovníci katedry archeologie Fakulty filozofické, ale i studenti a doktorandi studijního programu Archeologie zdokumentovali prostřednictvím archeologických nálezů uložených v depozitářích Státní univerzity v Oši vazby centrální Asie na byzantskou, perskou a římskou říši i na další oblasti Dálného východu. <br></p> <p>Dějištěm expedice Kyrgyzstán 2018 - Brána mezi Východem a Západem, uskutečněné od 9. do 16. června, bylo kyrgyzské město Oš, ležící na takzvané hedvábné stezce, obchodní trase spojující východní Asii s oblastí Středomoří. </p><p><i>„V hodnoceném sbírkovém materiálu na Státní univerzitě v Oši byly rozpoznány kamenné nástroje vytvořené člověkem před 50-30 tisíci lety, kamenné plastiky spadající do mladší doby kamenné a doby bronzové a v neposlední řadě také cenné keramické importy, tedy předměty, které sem byly doneseny díky obchodním stykům,“ </i>vysvětluje Josef Hložek z katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU. Tyto importy podle výzkumníků dokládají široké spektrum kulturních vlivů, formujících hmotnou kulturu na území dnešního Kyrgyzstánu v pravěku, středověku a novověku. </p> <p>Ve spolupráci se Státní univerzitou v Oši se výzkumníci podílejí na dokumentaci skalních rytin dochovaných na svazích Šalamounovy hory nad městem Oš, pocházejících z doby bronzové i z doby relativně nedávné. <i>„Etnografická pozorování dokládají, že motivy dokumentovaných skalních rytin si podržely nemalý význam také v moderní kultuře Kyrgyzstánu,“</i> doplňuje Josef Hložek. <i>„Skalní rytiny však postupem času zanikají, proto bude výsledkem naší práce katalog, který je zdokumentuje,“ </i>vysvětluje Hložek. </p> <p>Členové expedice ve spolupráci s etnografy sledovali také běžný život současných kočovných populací. <i>„Tato pozorování již dnes přináší klíčové poznatky týkající se naší minulosti,“</i> říká Josef Hložek. &nbsp;</p> <p>Navázanou intenzivní spolupráci bude katedra nadále rozvíjet nejen ve formě dalších výzkumných expedic, ale také prostřednictvím vzájemných studijních pobytů studentů archeologie a historie Západočeské univerzity v Plzni a Státní univerzity v Oši. Tato spolupráce by měla v blízké budoucnosti vyústit ve vytvoření moderního studijního oboru Archeologie v Kyrgyzstánu. </p> Tue, 19 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1544.html 2018-06-19T22:00:00Z V místě zaniklé římské kolonie objevili badatelé z katedry archeologie část veřejných lázní https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1543.html <p>V prvních dvou červnových týdnech se členové katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU zúčastnili archeologického výzkumu zaniklé římské kolonie Castrum Novum, která se nachází na katastru města Santa Marinella ve středním Laziu v Itálii. Badatelé při výzkumu odhalili část veřejných lázní. </p> <p><i>„Počátky města Castrum Novum jsou spojovány s výstavbou cesty Via Aurelia. Římská kolonie vznikla ve 3. století před Kristem na původní etruské zástavbě, existující od 5. století před naším letopočtem. V současnosti se nachází na 64. kilometru římské komunikace, na katastru obce Santa Marinella ve středním Laziu,”</i> popisuje lokalitu členka týmu archeologů Klára Preusz. Dodává, že systematický archeologický výzkum římské kolonie Castrum Novum byl zahájen už v roce 2014, a to z iniciativy Městského muzea ve městě Santa Severa a francouzských univerzit v Lille a Amiens. Zaniklému městu byla podle ní v minulosti věnována pozornost častokrát. První nálezy z vykopávek pochází už z 18. století a tvoří součást sbírek Vatikánských muzeí. <br></p><p>Výzkum, na němž se vedle plzeňské skupiny mladých badatelů podílelo také Muzeum moře a starověké námořní plavby v Santa Seveře (Museo del mare e della navigazione antica) a archeologové z organizace Gruppo archeologico del teritorio Cerite (GATC), byl zaměřen především na studium vnitřního členění města. <i>„Půdorys zanikl</i><i>é</i><i>ho města Castrum Novum lze rekonstruovat na základě nálezu reliktů městské</i><i> </i><i>hradby. Detailní vnitřní členění je však předmětem současného archeologického bádání,“ </i>komentuje výzkum Klára Preusz s tím, že desetičlenná skupina, tvořená zaměstnanci katedry archeologie FF a českými i dvěma zahraničními studenty, přispěla svým výzkumem právě k pochopení vnitřního členění města. <br></p><p>Během expedice výzkumníci odhalili část veřejných lázní z Trajánského období. V jednom z objektů, pracovně nazývaném Ambiente 5, nalezli cisternu napojenou na kanalizaci, prefurnium, tedy předpecní prostor, který sloužil pro podzemní vytápění, a další prvky typické pro lázeňský objekt. <i>„Rozměr cisterny nasvědčuje, že š</i><i>lo o lázně</i><i> určen</i><i>é </i><i>pro velký počet osob. Nejspíš ve 3. století našeho letopočtu došlo k jejímu zasypání,“ </i>uvažuje Klára Preusz. Výzkum podle ní přinesl bohatý nálezový soubor. Převládalo běžné, ale i luxusní keramické zboží, fragmenty mozaik, bronzové předměty, jako hřebíky či háčky na ryby, a v neposlední řadě i mince. Všechny tyto předměty pomohou přesně datovat období, kdy byl lázeňský objekt využíván a kdy zanikl. </p><p>Výzkum, který finančně podpořila Západočeská univerzita, bude pokračovat letos v září. </p> Tue, 19 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1543.html 2018-06-19T22:00:00Z Katedra německého jazyka zaujala na konferenci studentskou učebnicí https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1537.html Mezinárodním rozsahem i diskutovanými tématy jedinečnou germanistickou konferenci uspořádala koncem května germanistická pracoviště ZČU. Hovořilo se o vlivu moderních technologií na výuku němčiny, o budoucnosti výuky cizích jazyků jako takové, o vlivu moderních technologií na jazyk i o experimentální literatuře.<br> „Vlivem průmyslu 4.0 může být překladatelství smluv, návodů k použití apod. jedním z prvních oborů, který zanikne,“ domnívá se vedoucí katedry německého jazyka Fakulty pedagogické ZČU Michaela Voltrová, která v této souvislosti zmiňuje i virtuální realitu a internetové překladače s prvky umělé inteligence. Budou cizincům pro běžnou komunikaci v obchodě stačit místo jazykových znalostí Google Glass? I takové byly otázky, jež na setkání 130 germanistů z celého světa zazněly.<br><br>Nemalý prostor patřil také novým médiím v oblasti didaktiky. Té byla věnovaná jedna ze samostatných sekcí <a href="https://konferenz2018.zcu.cz/" target="_blank" rel="nofollow">konference Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen</a> (v překladu Prostory pro experimenty, výzvy a tendence), jejíhož pořádání se letos společně ujala katedra německého jazyka Fakulty pedagogické a katedra germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické. <br><br>Přítomní zde například řešili, zda ve výuce zakazovat mobilní telefony či jak využívat různé aplikace a internet. Prostor patřil i opomíjeným přístupům ve výuce cizího jazyka. „Málo se například využívá literární text, který je mnohdy považován za těžký a nevhodný k použití ve výuce. Přístup naší katedry je v tomto směru dost ojedinělý,“ říká Michaela Voltrová.<br><br>Zájem u přítomných germanistů proto vzbudil učební materiál pro střední školy a gymnázia, který na konferenci představily Elke Mehnert a Iva Motlíková z katedry německého jazyka FPE. Publikace vznikla jako výsledek práce studentů, kteří k vybraným literárním textům navrhli pracovní listy, jež přinášejí procvičování různých oblastí z výuky cizího jazyka (gramatika, výslovnost, interpretace textu apod.). „Učebnice vznikla jako výsledek semináře a studentské konference, jíž se zúčastnili také učitelé z praxe, kteří pak se studenty diskutovali o připravených pracovních listech a o tom, jestli by je bylo možné použít ve výuce, případně dali návrhy na vylepšení,“ přibližuje vznik publikace Voltrová.<br><br>V sekci zaměřené na literární vědu pak dominovala témata věnující se experimentální literatuře, překonávání tradičních hranic, na které jsme u literatury zvyklí. Tato témata, o kterých čile diskutovali vědci z mnoha (nejen evropských) zemí, výtečně uzavřelo autorské čtení významné rakouské experimentální autorky Brigitty Falkner. Ta ve své tvorbě opouští hranice jednoho žánru a navzájem kombinuje text, zvuk a vizuální zpracování.<br><h2>Je SMS zpráva ještě psaný text?</h2>V lingvistických sekcích probíhala diskuze např. o tom, jak nová média, moderní technologie nebo třeba reklama ovlivňují jazyk jako takový nebo jaké možnosti a zároveň výzvy znamenají pro lingvistiku jako celek. Proč je jazyk v SMS zprávách takový, jaký je? A je to vlastně ještě psaný text? Ač má psanou formu, vykazuje totiž znaky jazyka mluveného. Kde je vlastně hranice mezi mluveným a psaným textem? <br><br>Mezinárodní germanistická konference je tradiční akcí Svazu germanistů ČR, jež se koná jednou za dva roky střídavě v Čechách a na Moravě na významných germanistických vysokoškolských pracovištích. Během dvou hlavních dnů akce letos v Plzni proběhlo v budově NTIS více než sto přednášek v šesti paralelních sekcích. Ty byly zaměřené na lingvistiku, literární vědu a didaktiku. Společným pojítkem všech byl prostor pro experiment.<br><br>Konference, jež se v Plzni bude moci vzhledem ke svému „putovnímu charakteru“ znovu uskutečnit nejdříve zhruba za dvacet let, proběhla za podpory mnoha partnerů, např. rakouského Spolkového ministerstvo pro vzdělávání, vědu a výzkum (BMBWF) či Německé akademické výměnné služby DAAD, jejíž zástupci společně s rektorem ZČU Miroslavem Holečkem konferenci zahajovali. Zahájení schůze Svazu germanistů ČR se ujal německý velvyslanec.<br> Thu, 14 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1537.html 2018-06-14T22:00:00Z Národní konference transferu umožnila intenzivní výměnu zkušeností https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1538.html <p>V polovině května se v Plzni uskutečnila 6. národní konference transferu s podtitulem Transfer technologií v mezinárodní perspektivě. Její součástí byl i seminář s respektovaným odborníkem na oblast transferu Ashley Stevensem. Jak organizátoři konferenci s odstupem hodnotí? <br></p> <p>Konference spojila zástupce všech skupin, které se transferu účastní, a nabídla také sdílení zkušeností ze zahraničí. Za nejcennější považují organizátoři z odboru Transfer a smluvní výzkum ZČU, že konference se nesla v duchu intenzivního předávání zkušeností, navazování kontaktů mezi jednotlivými účastníky procesu transferu a hledání cest k úspěšné spolupráci, která by transfer v České republice posunula o kus výš.</p><p>O zahájení konference se postarali rektor ZČU Miroslav Holeček, ředitel Projektového centra ZČU Jaroslav Šíp a Eva Janouškovcová, předsedkyně představenstva společnosti Transfera.cz, která společně se ZČU konferenci pořádala. Už přivítání, v němž Jaroslav Šíp zmínil významné osobnosti regionu, jako Josefa Grolla, Josefa Skupu, Ladislava Sutnara, hosty z českých univerzit a ze zahraničí oslovilo. </p> <p>Největší ohlas vyvolaly diskusní panely. Panel investorů umožnil sdílení zkušeností mezi tzv. andělskými investory (business angels) a zástupci venture kapitálových fondů na jedné straně a univerzitami na straně druhé. <i>„Andělský investor se osobně angažuje již v rané fázi technologií a do toho, co mu připadá zajímavé a co by dokázal přivést na trh, vloží nejen svůj kapitál, ale i veškeré své úsilí. Naproti tomu lidé z venture kapitálových fondů už chtějí spolupracovat s existujícím start-upem, který má svůj produkt, který je možné rozvinout a posunout dál,“</i>&nbsp; vysvětluje Petra Krupková, vedoucí odboru Transfer a smluvní výzkum na ZČU. </p> <p>Cílem bylo umožnit zástupcům univerzit a investorům, aby si mohli promluvit o tom, jak dojít k fungující a oboustranně vyhovující spolupráci. <i>„Chtěli jsme slyšet, co můžeme udělat pro to, abychom při jednání s investory měli dveře otevřené,</i>“ říká Petra Krupková. Podle ní se rozvinula velmi upřímná oboustranná diskuse, při níž zástupci univerzit zjistili, že je důležité být s investory v neustálém kontaktu a výsledky práce výzkumníků představovat už ve fázi, kdy třeba ještě není vše doladěno do posledního detailu, ale už je možné podnikat na základě doporučení investora další kroky. Investoři tu na druhou stranu pochopili specifika univerzitního prostředí, které je ovlivněno řadou zákonných opatření.</p> <p>V bloku nazvaném <i>Od myšlenky po vlastní firmu</i> vystoupili jako panelisté tři vědci, kteří se rozhodli založit vlastní firmu, a mohli se tak podělit o svoje zkušenosti s přenosem know-how či technologií z univerzitního prostředí do světa podnikání. <i>„Zaznělo tu množství postřehů a doporučení,“</i> říká Petra Krupková. Řešila se například otázka, jak velký podíl by měl v začáteční fázi projektu získat investor nebo zda a kdy je pro společnost vhodné najmout si obchodního zástupce<i>. „Ačkoliv zkušenost z obchodu možná výzkumníkům obvykle chybí, diskutující došli k závěru, že obchod nikdo neudělá lépe než právě přesvědčený zakladatel, který věří svojí myšlence</i> <i>a dokáže strhnout investory i zákazníky</i>,“ uvádí Petra Krupková. </p> <p>Velmi pozitivní ohlasy zaznamenala také část, kde se hovořilo o možných úskalích transferu z hlediska práva. Nezastupitelný význam měla vystoupení zahraničních hostů, ať už Ashley Stevense, nebo hostů z Rakouska či Maďarska. Zprostředkovaně měli účastníci možnost srovnat nastavení systémů a okolnosti transferu poznatků tří zemí: Německa, Izraele a Tchaj-wanu. Účast zahraničních odborníků byla dalším významným aspektem, který byl ve srovnání s předchozími národními konferencemi transferu nový. </p> <p>Podle všeho konference vyvolala mezi účastníky velký zájem. <i>„Viděli jsme, jak si lidé přestali všímat svých mobilních telefonů, věnovali se diskusi, chválili řečníkům jejich příspěvky a debatovali s nimi. Šlo skutečně o sdílení know-how, ke kterému lidé došli po relativně dlouhém čase a množství práce v oblasti transferu. To, že byli ochotni se o svoje zkušenosti podělit, bylo nesmírně cenné a užitečné pro všechny,“ </i>shrnuje Petra Krupková s tím, že konference byla setkáním lidí, kteří chtějí pochopit souvislosti a hledat cesty, kudy se mohou vydat. </p> <p><i>„Naším cílem bylo lidi inspirovat, jak lze v oblasti transferu spolupracovat. Chtěli jsme, aby účastníci měli možnost oslovit odborníky a navázat kontakty a aby si odnesli náměty na zamyšlení. To se nám, myslím, podařilo,“</i> uzavírá Petra Krupková. </p> <p>Národní konferenci transferu s pořadovým číslem sedm bude pořádat Univerzita Karlova ve dnech 15. - 16. 5. 2019. </p><br> Wed, 13 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1538.html 2018-06-13T22:00:00Z Nové číslo časopisu ZČU&... představuje naše studenty https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1523.html Oddychové letní čtení přináší právě vydaný časopis ZČU&amp;studenti. Na čtyřiceti stranách představuje zajímavé studenty Západočeské univerzity, jejich projekty a aktivity. Nechybí ani oblíbené fotostrany či seznámení se studentskými organizacemi.<br> <p>Časopis už nyní naleznete v tištěné podobně ve stojáncích na všech fakultách. V elektronické podobě se do něj můžete začíst <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vv/dokumenty/casopis_studenti_web.pdf">na webu ZČU</a>. </p> <p>Těšit se můžete na rozhovory s mladým designérem Markem Weidlichem, fotografem Dakaru Jiřím Šimečkem, úspěšnou sprinterkou Terezou Petržilkovou, Zdeňkem Eliášem, který strávil rok na studiích ve Finsku, nebo Izzatem Kassem Hannou, který pochází ze Sýrie a studium absolvuje na ZČU.&nbsp;</p> <p>Univerzitní časopis ZČU&amp; ... věnovaný studentům navazuje na čtyři předchozí čísla, jež se zaměřila na absolventy, vědu, umění a 25. výročí ZČU.</p> Přejeme příjemné inspirativní čtení!<br> Wed, 06 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1523.html 2018-06-06T22:00:00Z Mezi vystavovateli na Veletrhu vědy je i ZČU https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1526.html Od 7. do 9. června se na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech koná jedna z největších populárně-naučných akcí v ČR - Veletrh vědy. Mezi účastníky nechybí ani Západočeská univerzita.&nbsp; Veletrh vědy, který pořádá Akademie věd ČR, se letos koná už počtvrté a nabízí více než stovku expozic, na nichž se prezentuje přes 80 vystavovatelů. Vedle pracovišť pořadatelské Akademie věd jsou to také vysoké školy a další vědecké instituce a firmy. <br><br>Formou expozic, přednášek a vědeckých show ukazuje veletrh nejširší veřejnosti to nejzajímavější z české vědy, a to ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Západočeská univerzita návštěvníkům veletrhu představuje projekt studentské formule, na němž se podílejí studenti všech tři technických fakult a Fakulty ekonomické, nebo výsledky práce výzkumníků z Regionálního inovačního centra elektrotechniky - mezinárodně úspěšný chytrý hasičský oblek, chytré textilie a tištěnou elektroniku. Fakulta aplikovaných věd vystavuje interaktivní bludiště, určené především mladším návštěvníkům veletrhu. Zastoupení zde má také Fakulta pedagogická a její katedra matematiky, fyziky a technické výchovy. Prostřednictvím obrazové výstavy se návštěvníci akce mohou seznámit se všemi výzkumnými centry ZČU.&nbsp;<br><br>Kompletní program a veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.veletrhvedy.cz/cz/">webových stránkách Veletrhu vědy</a>. <br> Tue, 05 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1526.html 2018-06-05T22:00:00Z ZČU chce se svými absolventy zůstat v kontaktu https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1519.html <b><i></i></b><i>Zůstaňte součástí svojí univerzity, </i>vyzývá v nedávno zahájené kampani Západočeská univerzita. Jejím prostřednictvím chce oslovit své absolventy a motivovat je k členství v Klubu absolventů ZČU. Klub nyní používá novou grafickou podobu a absolventům nabízí množství benefitů.&nbsp; &nbsp; &nbsp;<b> </b> <p><i>„Školy mají to výsadní postavení, že se významně zapíší do života každého člověka. Už proto se má univerzita zajímat o své absolventy, sledovat jejich kariéru a být s nimi v kontaktu a také si brát k srdci to, jak absolventi výuku zpětně hodnotí a jak na své studium a učitele vzpomínají,“ </i>říká rektor ZČU Miroslav Holeček. V ulicích Plzně se proto v minulých dnech objevily plakáty vyzývající k registraci do Klubu absolventů ZČU. Jejich hlavním prvkem jsou graficky zpracované fotografie, zachycující tváře skutečných absolventů ZČU, kteří se rozhodli svoji alma mater podpořit. Na venkovní reklamu navazuje také kampaň v on-line prostředí. &nbsp;</p> <p>Klub absolventů ZČU, který vznikl v roce 2010, má v současnosti přes tři tisíce členů. Univerzita s nimi komunikuje prostřednictvím newsletterů, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.absolvent.zcu.cz/">webových stránek</a> nebo <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/absolventzcu/">facebookového profilu</a>. Absolventi se zapojují do výuky formou přednášek, vedením kvalifikačních prací nebo tím, že studentům nabízejí pracovní stáže. Univerzita chce, aby Klub absolventů byl aktivní platformou, která umožní intenzivní kontakt absolventů se svojí alma mater i setkávání absolventů mezi sebou.</p> <p>To by nebylo možné bez finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, díky kterým mohla univerzita absolventský klub modernizovat a rozšířit, a především představit veřejnosti formou marketingové kampaně, jejímž prostřednictvím se chce propojit s dalšími svými bývalými studenty. Nezáleží přitom, zda od jejich studia uběhlo mnoho let, nebo jestli se pyšní úplně čerstvým diplomem.</p> <p>Už dosud mohli členové Klubu absolventů využívat různých bonusů. Ty se nyní ještě rozšiřují. Členové mohou bezplatně využívat služeb Univerzitní knihovny, zúčastnit se exkurzí do výzkumných center ZČU, získat slevu na kurzy Letní jazykové školy a Univerzity třetího věku nebo na vybraná představení Divadla J. K. Tyla a další výhody. Nabídka benefitů univerzity i od externích partnerů se průběžně doplňuje. Kromě toho mohou registrovaní absolventi využít aplikaci, díky které snadno zkontaktují své bývalé spolužáky. Jednou za dva roky pro ně univerzita pořádá Festival absolventů. Letos se 2. listopadu uskuteční už jeho pátý ročník.</p> <p><i>„Zpětná vazba, kterou můžeme získat od našich absolventů, je pro nás velmi cenná,“ </i>připomíná rektor Miroslav Holeček s tím, že absolventů se bude univerzita formou dotazníkových šetření ptát na jejich hodnocení kvality výuky.</p> <p>Mezi absolventy ZČU patří ředitel Jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml, ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR Martin Prošek, horolezec Jan Trávníček, čtyřnásobný mistr ČR v triatlonu Přemysl Švarc nebo také jediný český designér stavebnice Lego Milan Reindl a řada dalších. Příběhy některých z nich se lidé dočtou na webových stránkách pro absolventy a mohou přidat svůj vlastní.</p><p></p><p><img alt="" src="https://info.zcu.cz/img/op-vvv.jpg"></p><p> </p><p>Název projektu: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni</p> <p>Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287</p> <p></p> Mon, 04 Jun 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1519.html 2018-06-04T22:00:00Z Mladí příznivci přírodních věd se setkali na Dni s fyzikou https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1507.html <p><b></b>Netradiční pokusy a hrátky s vědou zažili účastníci Dne s fyzikou, který na čtvrtek 24. května připravila katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU.&nbsp;<b></b></p> <p>Cílem akce, která se letos konala už po jedenácté, je přispět ke zvýšení zájmu mladých lidí o studium fyziky. V prostorách plzeňského Středního odborného učiliště elektrotechnického ve Vejprnické ulici&nbsp;se proto od ranních hodin konal program plný netradičních fyzikálních experimentů. Teslův transformátor - &nbsp;statisíce voltů, které neuškodí, levitace v několika provedeních nebo mlžná komora aneb radioaktivita na vlastní oči, to je jen několik příkladů toho, co bylo na Dni s fyzikou k vidění. Žáci základních a středních škol zažili pokusy s vývěvou, interaktivní experimenty s podtlakem i optické pokusy s lasery. Zjistili, na jakém principu funguje elektrická kytara, a měli také příležitost ochutnat vesmír všemi smysly, například prostřednictvím jedlé komety, výroby mlhy či kouřových signálů.</p> <p>&nbsp;V rámci Dne s fyzikou byli také oceněni vítězové krajských kol fyzikální a astronomické olympiády. Ve fyzikální olympiádě žáci soutěžili v pěti kategoriích, první místa ve svých kategoriích obsadili Matěj Holý z Gymnázia v Klatovech, Karel Balej z Gymnázia, Rokycany, Tomáš Hurdzan z Gymnázia Jaroslava Vrchlického, František Krůs z plzeňského Masarykova gymnázia a Jakub Heicl z Gymnázia, Stříbro. Nejúspěšnějšími řešiteli krajského kola astronomické olympiády byli Karel Balej z rokycanského gymnázia, Adam Šebesta z Masarykova gymnázia a ze stejné školy také Matouš Křížek a David Němec. </p> <p><i>„Už nyní víme, že do budoucna bude nejen v našem kraji citelný nedostatek fyzikářů. Rádi bychom získali mladé lidi pro studium tohoto oboru, který je základem pro široké spektrum dalších specializací. Potřebujeme zapálené učitele, kteří dokážou vědomosti zajímavým způsobem předávat dál, proto chceme děti pro fyziku nadchnout i pomocí této akce,“ </i>uvedl rektor Miroslav Holeček, který nad akcí společně s náměstkyní hejtmana Plzeňského kraje Ivanou Bartošovou převzal záštitu.</p><p><i></i></p> <p>Spolupořadateli Dne s fyzikou jsou Krajská komise Fyzikální olympiády Krajského úřadu Plzeňského kraje, Česká astronomická společnost a plzeňská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků. Akci finančně podpořil Plzeňský kraj.</p> Thu, 24 May 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1507.html 2018-05-24T22:00:00Z Při cvičení složek IZS se studenti ZČU proměnili v účastníky hromadného neštěstí https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1506.html V pondělí 21. května na odpočívce u hraničního přechodu Rozvadov proběhlo doposud největší, a tedy zcela unikátní taktické cvičení&nbsp; složek Integrovaného záchranného systému České republiky a Německa. Jako figuranti se ho zúčastnili také studenti ZČU.<br> <p>Cvičení se konalo v rámci česko-bavorského projektu&nbsp; „Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb“, zkráceně „GÜRD“, jehož autorem a zároveň partnerem je Fakulta zdravotnických studií ZČU. Cílem bylo vyzkoušet a na základě zjištěného ještě vylepšit dosavadní velmi dobrou spolupráci záchranných složek na obou stranách hranice. </p><p>Scénář byl jasně daný. Do poklidného shromáždění 250 demonstrantů najel neovladatelný kamion, jehož řidič utrpěl při jízdě po dálnici náhlou srdeční příhodu. 15 osob bylo na místě usmrceno, 65 zraněno těžce a dalších 85 lehce. Tato zranění byla perfektně realisticky namaskována. Další desítky osob, které přestože byly psychicky otřeseny, se snažily svým kamarádům, rodinným příslušníkům a dalším pomoci, ať už vlastními silami, tak za pomoci postupně přijíždějících policistů, hasičů a samozřejmě záchranářů a lékařů. O ně samotné se pak postaral tým posttraumatické intervenční péče.</p> <p>Na odpočívce se střídaly zoufalé výkřiky o pomoc se sténáním zraněných, pláčem a zvuky veškeré techniky. Na místě zůstala také pod kamion vklíněná vozidla s uvězněnými lidmi, které museli za pomoci techniky vyprostit hasiči, jak z české, tak německé strany. Pro několik těžce zraněných přiletěly dva vrtulníky. </p> <p>Figuranty se staly také desítky studentů Fakulty zdravotnických studií. "<i>Studentům za jejich účast, ale především výborné herecké nasazení a zvládnutí celého náročného dne, spojeného často s velkým nepohodlím a strádáním</i> <i>velice děkujeme," </i>komentuje chvályhodné výkony studentů proděkan Lukáš Bolek, který oceňuje, že studenti velmi profesionálně uplatňovali při cvičení své znalosti o chování lidí při podobném hromadném neštěstí, získané na Fakultě zdravotnických studií.<i><br></i></p> Mon, 21 May 2018 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1506.html 2018-05-21T22:00:00Z