Přejít k obsahu


Structure–stability correlation of copolyimide membranes derived from aliphatic/alicyclic/aromatic diamine and aromatic dianhydrides

Citace:
LOUKOTOVÁ, L., DODDA, J. M., BĚLSKÝ, P., KULLOVÁ, L., KADLEC, J., PODIVINSKÁ, M., VOHLÍDAL, J. Structure–stability correlation of copolyimide membranes derived from aliphatic/alicyclic/aromatic diamine and aromatic dianhydrides. JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 2017, roč. 134, č. 34, s. nestránkováno. ISSN: 0021-8995
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structure–stability correlation of copolyimide membranes derived from aliphatic/alicyclic/aromatic diamine and aromatic dianhydrides
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Lenka Loukotová , Dr. Jagan Mohan Dodda Ph.D. , Mgr. Petr Bělský Ph.D. , Ing. Lucie Kullová , Ing. Jaroslav Kadlec , Martina Podivinská , Jiří Vohlídal
Abstrakt CZ: Byly syntetizovány nové polyamové kyseliny s periodickou sekvencí monomerních jednotek typu -A-B-A-C- (A je odvozeno od diaminu, B od dianhydridu benzofenon-3,4:3’,4’-tetrakarboxylové kyseliny a C od dianhydridu benzen-1,2,4,5-tetrakarboxylové kyseliny), které byly použity pro přípravu polyimidových membrán. Tyto membrány byly analyzovány různými metodami pro vyšetření vlivu diaminové jednotky (alifatické/alicycklické/aromatické) na morfologii, teplotní stabilitu a mechanické vlastnosti membrán. Maloúhlový a širokoúhlový rentgenový rozptyl a mikroskopie atomárních sil odhalily amorfní charakter všech membrán kromě těch, které obsahují 1,6-diaminohexanovou jednotku. Termogravimetrická analýza ukázala pokles počáteční teploty rozkladu z 551/501 °C na 437/395 °C (v atmosféře N2 resp. O2), když se od aromatických diaminů přejde k diaminům alifatickým. Z dynamické mechanické analýzy vychází poměrně vysoký počáteční elastický modul pružnosti u všech membrán při frekvencích 1, 10 a 20 Hz. Vlastnosti připravených kopolymerních polyimidových membrán jsou perspektivní pro celou řadu potenciálních technologických aplikací.
Abstrakt EN: New polyamic acids with -A-B-A-C- type periodic sequence of monomeric units (A derived from a diamine, B from benzophenone-3,30,4,40-tetracarboxylic dianhydride, and C from benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic dianhydride) are prepared and transformed into polyimide membranes that are examined by various methods in order to investigate the influence of diamine units (aliphatic,alicyclic, or aromatic) on the morphology, thermal stability, and mechanical properties of membranes. Small- and wide-angle X-ray scattering and Atomic force microscopy show amorphous character of all membranes except for those containing hexane-1,6-diamine units. Thermogravimetric analysis reveals a decrease in the initial decomposition emperature from 551/501 °C to 437/395 °C (for N2/O2 atmosphere) when going from membranes with aromatic to those with aliphatic diamine units. Dynamic mechanical analysis shows quite high initial storage modulus (2100–3300 MPa) for all membranes at frequencies of 1, 10, and 20 Hz. The properties of prepared copolymeric polyimide are promising for a wide range of their potential technological applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička