Přejít k obsahu


INTER-REGIONAL MIGRATION IN CZ AND SK: THE EMPIRICAL STUDY OF PANEL DATA AT NUTS3 LEVEL

Citace:
KUREKOVÁ, L., HEJDUKOVÁ, P. INTER-REGIONAL MIGRATION IN CZ AND SK: THE EMPIRICAL STUDY OF PANEL DATA AT NUTS3 LEVEL. In Proceedings of the 7th Economics & Finance Conference, Tel Aviv. Prague, Czech Republic: International Institute of Social and Economic Sciences, 2017. s. 178-188. ISBN: 978-80-87927-32-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: INTER-REGIONAL MIGRATION IN CZ AND SK: THE EMPIRICAL STUDY OF PANEL DATA AT NUTS3 LEVEL
Rok vydání: 2017
Místo konání: Prague, Czech Republic
Název zdroje: International Institute of Social and Economic Sciences
Autoři: Ing. Lucie Kureková , Ing. Pavlína Hejduková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je definovat vztah mezi mírou migrace, příjmy a mírou nezaměstnanosti, a poté odhadnout tyto vztahy pomocí vektorové autoregrese a Grangerova testu kauzality. Teto příspěvek je zaměřen na meziregionální migraci na úrovni NUTS3 v České a Slovenské republice. Analyzované období je od roku 2004 do roku 2013 a konečné údaje o panelových datech jsou nastaveny na jednu proměnnou, a proto analýza obsahuje celkem 220 pozorování. Podle výsledků byla regionální migrace v České a Slovenské republice určována rozdíly v příjmech a je v souladu s neoklasickou teorií. Kauzální vztah nepotvrdil rozdíly v míře nezaměstnanosti. Změny v příjmech a míře nezaměstnanosti v České republice a na Slovensku nebyly způsobeny migrací. Tyto výsledky nepodporují závěry neoklasického modelu migrace.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to define the relationship between migration, income, and unemployment rates, and therefore estimate these relationships using vector autoregression and the Granger causality test. This study focused on inter-regional migration at NUTS3 level in the Czech and Slovak Republics. The analysed period is from the year 2004 to 2013, and the final panel data is set for one variable, and therefore contains a total of 220 observations. According to the results, the regional migration in the Czech and Slovak Republics was determined by income differences and it is in accordance with the neoclassical theory. The causal relation was not confirmed for differences in unemployment rate. The changes of income and unemployment rates in the Czech Republic and Slovakia were not caused by migration. These results do not support conclusions of the neoclassical model of migration.
Klíčová slova

Zpět

Patička