Přejít k obsahu


Mechanical properties of non-woven glass fiber geopolymer composites

Citace:
RIEGER, D., KADLEC, J., POLA, M., KOVÁŘÍK, T., FRANČE, P. Mechanical properties of non-woven glass fiber geopolymer composites. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND, 2017. s. nestránkováno. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mechanical properties of non-woven glass fiber geopolymer composites
Rok vydání: 2017
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND
Autoři: Ing. David Rieger , Ing. Jaroslav Kadlec , Michal Pola , Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , RNDr. Petr Franče
Abstrakt CZ: Tento experimentální výzkum se zaměřuje na mechanické vlastnosti kompozitů z netkané skelné textilie pojené geopolymerním pojivem. Tato studie zkoumá vliv různých složení matrice a množství granulárního plniva na mechanické vlastnosti konečných kompozitů. Geopolymerní matrice, založený na metakaolínu, byla vytvrzena proměnným množstvím roztoku křemičitanu draselného. Keramické granulární plnivo bylo přidáno do matrice pro vyhodnocení vlivu na mechanické vlastnosti a zpracovatelnost. Připravené pasty byly vpraveny do netkaných textilií ručním vtlačováním a výsledné kompozity byly vrstveny po vrstvách do konečné tloušťky. Počáteční vytvrzení připravených past bylo monitorováno oscilačním reologickým měřením s malou amplitudou a po 28 dnech byly zkoumány mechanické vlastnosti. Elektronická mikroskopie byla následně použita pro detailní popis mikrostrukturních vlastností. Zobrazovací metody ukázaly dobrou smáčivost skleněných vláken geopolymerní matricí a výsledky mechanických vlastností ukazují použitelnost těchto materiálů pro konstrukční účely.
Abstrakt EN: This experimental research focuses on mechanical properties of non-woven glass fabric composites bound by geopolymeric matrix. This study investigates the effect of different matrix composition and amount of granular filler on the mechanical properties of final composites. Matrix was selected as a metakaolin based geopolymer hardened by different amount of potassium silicate activator. The ceramic granular filler was added into the matrix for investigation of its impact on mechanical properties and workability. Prepared pastes were incorporated into the non-woven fabrics by hand roller and final composites were stacked layer by layer to final thickness. The early age hardening of prepared pastes were monitored by small amplitude dynamic rheology approach and after 28 days of hardening the mechanical properties were examined. The electron microscopy was used for detail description of microstructural properties. The imaging methods revealed good wettability of glass fibers by geopolymeric matrix and results of mechanical properties indicate usability of these materials for constructional applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička