Přejít k obsahu


Akciová společnost jako účastník zadávacího řízení

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Akciová společnost jako účastník zadávacího řízení. Obchodněprávní revue, 2017, roč. 9, č. 5, s. 142-147. ISSN: 1803-6554
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Joint Stock Company as a tenderer
Rok vydání: 2017
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová
Abstrakt CZ: Tento příspěvek si klade za cíl vyvolat odbornou diskusi nad zákazem plnění veřejné zakázky tuzemskou akciovou společností, která nevydala výlučně zaknihované akcie. S ohledem na zcela ojedinělou možnost, resp. povinnost zadavatele, aby vyloučil účastníka zadávacího řízení, který jinak splňuje všechny jím stanovené předpoklady pro plnění veřejné zakázky, je třeba zkoumat legitimitu takové povinnosti. Je-li totiž účelem celého zadávacího řízení nalézt dostatečně kvalifikovaného dodavatele, který nabízí zadavatelem požadované plnění, nemá žádné relevantní opodstatnění jeho následné vyloučení. Důvodem vyloučení je pak pouze ta skutečnost, že tento kvalifikovaný dodavatel, je-li akciovou společností, nevydal výlučně zaknihované akcie. Je třeba si pak odpovědět na otázku, zda může zákon založit takovou disproporci a vhodné dodavatele dělit na akciové společnosti s nezaknihovanými akciemi a ostatní.
Abstrakt EN: The purpose of this paper is to engage in a public discussion on the ban on the performance of a public contract by a domestic joint stock company that has not issued exclusively book-entry shares. In view of the very exceptional competence to exclude a tenderer who otherwise fulfills all the conditions required for the performance of a public contract must examine the legitimacy of such an act. If the purpose of the entire award procedure is to find a sufficiently qualified contractor which offers the requisite performance to the contracting authority, it has no substantive justification for its subsequent exclusion. The reason for exclusion is only the fact that this qualified supplier, if it is a joint-stock company, did not issue exclusively book-entry shares. It is then necessary to answer the question whether the law can create such a disproportion and divide suitable suppliers into joint-stock companies with unquoted shares and others.
Klíčová slova

Zpět

Patička