Přejít k obsahu


Outline of hyperfree energy, equilibrium background and heat inertia opening new frontiers of thermal analysis

Citace:
ŠESTÁK, J. Outline of hyperfree energy, equilibrium background and heat inertia opening new frontiers of thermal analysis. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2017, roč. 128, č. 1, s. 605-610. ISSN: 1388-6150
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Outline of hyperfree energy, equilibrium background and heat inertia opening new frontiers of thermal analysis
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c.
Abstrakt CZ: Namísto klasického nekrologu budou popsány rozsáhlé vědecké výsledky Pavla Holby s důrazem na jeho podíl na zavedení a odvození hypervolné energie a související definice nových termínů phtochabilita a plutabilita a dále na charakterizaci rovnovážného pozadí procesů a důsledků pro interpretaci kinetických dat. Neméně důležité jsou jeho poznatky k určení a důsledků inerciálního tepla jako často pomíjeného vlivu v kinetice DTA známého již od roku 1701, kdy je objeven Newtonův zákon chlazení. Vyzvednuty jsou jeho pokusy k vylepšení vztahu mezi termodynamikou a kinetikou.
Abstrakt EN: Instead a classical obituary the rich scientific results of Pavel Holba are survived emphasizing his contribution to the underpinning and determination of hyperfree energy and associated definition of novel terms of phtochability and plutability as well as the characterization of equilibrium background of processes and its impact on the kinetic data evaluation. Not less important are his findings on the resolution and impact of heat inertia as an often forgotten effect influential in DTA kinetics which is known since the 1701 Newton cooling law. His attempts to improve the interrelation between thermodynamics and kinetics are underlined.
Klíčová slova

Zpět

Patička