Přejít k obsahu


Využití událostí zaznamenaných WAMS pro vyhodnocení napěťové stability soustavy

Citace:
NOHÁČ, K., NOHÁČOVÁ, L., TESAŘOVÁ, M., MAJER, V., VELEBA, J. Využití událostí zaznamenaných WAMS pro vyhodnocení napěťové stability soustavy. In E 2017 - 3 : Identifikace a řízení poruch v energetice. WAMS, WAPS, WACS, WAMPAC - progresivní varianty systémového monitoringu elektro soustav. Praha: EGÚ Praha Engineering, 2017. s. 1-11. ISBN: 978-80-87774-48-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Use of events recorded by WAMS for evaluation of voltage stability of system
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: EGÚ Praha Engineering
Autoři: Doc. Ing. Karel Noháč Ph.D. , Doc. Ing. Lucie Noháčová Ph.D. , Doc. Ing. Miloslava Tesařová Ph.D. , Ing. Viktor Majer Ph.D. , Ing. Jan Veleba ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek shrnuje výsledky snahy týmu řešitelů s využitím měření technologií WAMS vytvořit robustní metodu a jeií praktickou realizaci pro analýzu stavu a napět'ové stability vyčleněné části elektrické sítě. Středem aktuálního zájmu je nutnost ověřit reálné schopnosti na netriviálních příkladech událostí zaznamenaných právě systémem WAMS. Prezentované výsledky a závěry jsou v přímé návaznosti na příspěvek uvedený v loňském roce. Po krátké rekapitulaci se tedy text a ilustrace zaměřují na praktické výsledky, jejich rozbor, porovnání věrohodnosti hodnocení a závěiy pro další použitelnosí použitých metod.
Abstrakt EN: This paper summarizes the results of the research team's effort to create a robust method using WAMS measurement and its practical implementation for the analysis of the state and voltage stability of selected part of electrical network. The focus of current interest is to verify real capabilities on non-trivial examples of events recorded by WAMS. Presented results and conclusions are in direct line with the contribution made last year. After a brief recapitulation, text and illustrations focus on the practical results, their analysis, comparison of evaluation credibility and the conclusions for the further usability of used methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička