Přejít k obsahu


Vliv řezných podmínek na kvalitu obrobku a zatížení vřetena při broušení na 5-ti osé brusce

Citace:
FARSKÝ, J. Vliv řezných podmínek na kvalitu obrobku a zatížení vřetena při broušení na 5-ti osé brusce. In Elektronický sborník příspěvků SVOČ 2017. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-261-0702-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of the grinding cutting conditions on the surface quality and the spindle load when the 5 axis grinder is used
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jindřich Farský
Abstrakt CZ: Tato studie se zabývá ověřením vlivu řezných podmínek na kvalitu povrchu, její geometrickou přesnost a zatížení vřetene při broušení obecných tvarový ploch na 5-ti osé brusce ANCA MX7. Kdy zároveň je v této práci vytvořen NC program v softwaru NX s postprocesorem od společnosti ANCA. Jelikož se jedná o broušení obecných tvarových ploch,je vybrán jako představitel implantát horní části kolenního kloubu pro experiment. Cílem této práce je vytvořit funkční program pro broušení vybraného představitele,s tím souvisí i konstrukce upínacího přípravku a navržení technologie. Dále pak navržení experimentu a jeho provedení. Zároveň je tímtčástečně ověřen nový postprocesor, jelikož se jedná o první broušení tohoto druhu na nástrojařské brusce ANCA MX7, která je umístěna na hale RTI.
Abstrakt EN: This work is deals with Influence of the Grinding Cutting Conditions on the Surface Quality and the Spindle Load when the 5 Axis Grinder ANCA MX7 is Used. Also in this work, the NC program in NX software with postprocessor from ANCA company is created. As it is the grinding of general shaped surface, the upper part of the knee implant is chosen as the representativ of the expereiment. The aim of this work is create functional program for grinding the chosen representative, and this is related to the construction of the clamping fixture and the proposal of the technology. Next is proposal of the experiment and its execution. Alsou this work is partially verified functionality of the new postprocesor, as it is the first grinding operation of this kind on the grinding machine ANCA MX7, which is located in the hall of RTI.
Klíčová slova

Zpět

Patička