Přejít k obsahu


Pojmové znaky civilního procesu

Citace:
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Pojmové znaky civilního procesu. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, 279 s. ISBN: 978-80-7380-538-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conceptual features of the civil procedure
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: JUDr. Ing. Radka Zahradníková Ph.D., LL.M.
Abstrakt CZ: Monografie si klade za cíl provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vysvětlení jejich postavení v rámci především sporného civilního procesu. Zkoumání těchto pojmových znaků civilního procesu nabývá na významu v souvislosti s rekodifikací civilního práva procesního, která již proběhla na Slovensku, avšak v České republice probíhá příprava v současnosti nadále. Pohledem získaných poznatků je popsána současná legislativní úprava a soudní praxe. Rovněž jsou pojmové znaky civilního procesu analyzovány z pohledu základních teoretických koncepcí civilního procesu, a to liberální a sociální za pomoci názorů českých, německých a rakouských procesualistů. Na základě těchto poznatků jsou pak zmíněny negativní rysy současného stavu a jsou navrženy změny právní úpravy na podkladě úvah de lege ferenda pro budoucí komplexní rekodifikaci civilněprocesního práva v České republice.
Abstrakt EN: The monograph aims to perform a theoretical analysis of the basic elements of a civil procedure, so called conceptual characters of the civil procedure and an explanation of their position within the particular adversial civil procedure. Exploration of these conceptual characters for the civil procedure has become more important in the context of the new codification of the civil procedural law, which already took place in Slovakia, but in the Czech Republic is currently taking place. By looking at the knowledge the current legislation and judicial practice are described. The characters are also analysed from the perspective of the civil fundamental theoretical concepts of civil procedure, and with the help of liberal social opinions of Czech, German and Austrian civil procedure scientistics. Based on these findings the negative features of the current state of civil procedure is described, and changes to legislation are designed on the basis of considerations de lege ferenda, for future comprehensive recodification of civil procedure law in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička