Přejít k obsahu


Hygiena rukou jako prevence nozokomiálních nákaz

Citace:
HOROVÁ, J., ŠAFRÁNKOVÁ, Z., ŠTICH, L. Hygiena rukou jako prevence nozokomiálních nákaz. Florence, 2017, roč. 13, č. 4/17, s. 24-25. ISSN: 1801-464X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hand hygiene as a prevention of nosocomial infections
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Jana Horová , Mgr. Zuzana Šafránková , PhDr. Lukáš Štich
Abstrakt CZ: Jedním z indikátorů kvality ošetřovatelské péče je incidence nozokomiálních nákaz (infekcí spojených s pobytem ve zdravotnickém zařízení). S jejich výskytem úzce souvisí hygiena rukou veškerého zdravotnického personálu. Správně provedená hygiena rukou může zabránit šíření infekčních mikroorganismů a podstatně tak ovlivnit stav pacienta. Edukace ohledně správného mytí rukou je pro nejen ošetřovatelskou praxi velmi důležitá, i když občas opomíjená. Názornost edukace a vhodné pomůcky mohou zvýšit zájem o tuto problematiku a v konečném důsledku zabránit i nežádoucím komplikacím zdravotní péče. Srovnány byly výsledky testování studentů-laiků a studentů po edukaci. Výsledky ukazují na to, že edukační přístup a motivace k provádění hygieny jsou důležitými faktory prevence nosokomiálních a infekčních onemocnění.
Abstrakt EN: One of the indicators of the quality of nursing care is the incidence of nosocomial infections (infections associated with healthcare facilities). With its occurrence it is closely related to hand hygiene of all medical personnel. A proper hand hygiene can prevent the spread of infectious microorganisms and so can significantly affect the patient's condition too. Education regarding to the proper hand washing is not only for nursing practice very important, although sometimes it is neglected. Education and suitable tools can increase the interest in this issue and ultimately prevent complications and adverse health. We compared the results of student testing-laymen and students to education. Results show that the educational approach and motivation for implementing hygiene are important factors in the prevention of nosocomial and infectious diseases.
Klíčová slova

Zpět

Patička