Přejít k obsahu


The impact of agricultural and trade policies on price transmission: The case of Tajikistan and Uzbekistan

Citace:
BOBOKHONOV, A., POKRIVČÁK, J., RAJČÁNIOVÁ, M. The impact of agricultural and trade policies on price transmission: The case of Tajikistan and Uzbekistan. Journal of International Trade & Economic Development, 2017, roč. 26, č. 6, s. 677-692. ISSN: 0963-8199
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The impact of agricultural and trade policies on price transmission: The case of Tajikistan and Uzbekistan
Rok vydání: 2017
Autoři: Abdulmajid Bobokhonov , Prof. Ing. Ján Pokrivčák Ph.D., M.S. , Doc. Ing. Miroslava Rajčániová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek zkoumá rozsah a rychlost cenové transmise z mezinárodních na národní trhy ve dvou tranzitivních ekonomikách, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Obě země mají podobné ekonomické zázemí, ale pozoruhodný rozdíl spočívá v tom, že Tádžikistán přijal liberálnější režim zemědělského obchodu než Uzbekistán. K analýze, jak jsou světové zemědělské ceny přenášeny na domácí ceny potravin v obou zemích, jsme použili vektorový model korekce chyb. Identifikovali jsme silou kointegraci mezi světovými tržními a domácími cenami v Tádžikistánu pro potravinářské plodiny, ale nikoliv pro maso a žádnou kointegraci v případě Uzbekistánu.
Abstrakt EN: This paper examines the extent and speed of price transmission from international to local markets in two transition economies, Tajikistan and Uzbekistan. The two countries have similar economic backgrounds, but a notable difference is that Tajikistan has adopted a more liberal agricultural trade regime than Uzbekistan.We use a vector error correction model to analyse how global agricultural prices are transmitted to domestic food prices in the two countries. We find strong cointegration between world market and domestic prices in Tajikistan for food crops but not meat, and no cointegration in Uzbekistan.
Klíčová slova

Zpět

Patička