Přejít k obsahu


Postavení obchodní korporace vůči veřejnému zadavateli

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Postavení obchodní korporace vůči veřejnému zadavateli. In Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 144-155. ISBN: 978-80-7552-555-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Position of the Business Corporation in relation to the Contracting Authority
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová
Abstrakt CZ: Veřejní zadavatelé v roli objednavatelů dodávek, služeb a stavebních prací hrazených z veřejných finančních zdrojů postupují při pořizování jednotlivých plnění podle vysoce formalizovaných pravidel. Jejich účelem je naplnit zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Tyto zákonem výslovně uváděné zásady stojí nad zásadami, které se v obchodních korporacích a obecně v podnikatelském prostředí aplikují. Jimi je zejména efektivnost, hospodárnost a účelnost. Ačkoliv formalizovaný proces zadání veřejné zakázky rovněž má vést k tomu, že veřejné prostředky budou vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně, jsou tyto atributy podřízeny vyšším principům představovaným zajištěním transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Již vztah uvedených zásad determinuje postavení stran v oblasti veřejného zadávání. Na jedné straně stojí veřejný zadavatel, který stanovuje podmínky soutěže. Na druhé straně stojí podnikatel, který nemá prostředky podmínky měnit či upravovat. Chce-li se o veřejnou zakázku ucházet v soutěži, musí všechny podmínky veřejného zadavatele akceptovat bez výhrad.
Abstrakt EN: Contracting authorities in case of purchasing goods, services and construction works shall obey very strict and formal rules. These rules are set to achieve the main principles of public procurement which are transparency, equality and non-discrimination. Just named principles are expressly stated in the public procurement act. Public procurement principles are superior to the principles applicable to the market by commercial bodies. They much more follow the rules of effectivity, economy and efficiency. Even though formal procurement process has to reach the objectives that public money are spent effectively, economically and in an efficient way, these attributes are subordinated to the higher principles represented by transparency, equality and non-discrimination. The relation between the principles determines status of the parties involved. On one side there is the contracting authority that is setting all the conditions of the competition. On the other side is the entrepreneur that has no right to change or modify those conditions. If the entrepreneur intends to join the tender competition, acceptance of every condition without any reservation is a must.
Klíčová slova

Zpět

Patička