Přejít k obsahu


Právo včelařské

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Právo včelařské. In Encyklopedie českých právních dějin VII. svazek. Právo pra - Prob. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 613-617. ISBN: 978-80-7380-648-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Beekeeping Law
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Včelařské právo je tvořeno především psaným a nepsaným (obyčejovým) právem, které platilo nebo se užívalo na daném teritoriu. Včelařské právo obsahuje normy, které zejména upravují vlastní včelařské práce, vztahy mezi vlastníky pozemků a včelaři a ochranu včel. Včelařské právo bylo součástí středověkého právního řádu a úzce souviselo s ostatními právy zejména městským a zemským. Včelařské právo je svým poměrem k obecnému právu, zvláštním právem. V nejstarších dobách souviselo s lesním regálem, který spočíval v ochraně a výhradním používání lesů panovníkem. Kácení dříví, pastva dobytka a koní, vybírání medu byly vázány na zvláštní dovolení - buď darování nebo propůjčku, tzv. „mutuum“, za poplatek.
Abstrakt EN: Beekeeping law consists mainly of written and unwritten (customary) law, which applied or received on a given territory. Beekeeping law contains norms that govern their own beekeeping especially labor relations between land owners and protect beekeepers and bees. Beekeeping law was part of the medieval legal system and closely linked with other rights, especially the urban and provincial. Beekeeping law is its ratio to the common law the special law. In ancient times associated with forest rack, which was to protect the forests and the exclusive use of the monarch. Felling of timber, grazing cattle and horses, collecting honey were tied to special permission - either by donation or loan so called. "Mutuum" fee.
Klíčová slova

Zpět

Patička