Přejít k obsahu


Využití i-machiningu při ortogonálním rotačním frézování drážek konstantního profilu

Citace:
VYŠATA, J., KROFT, L. Využití i-machiningu při ortogonálním rotačním frézování drážek konstantního profilu. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-80-261-0636-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The use of i-machining at orthogonal rotary milling of constant profile
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Vyšata Ph.D. , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Spolu s jinými moderními strategiemi obrábění bývá i-machining implementován v CAD systémech, jejichž prostřednictvím může být aplikován. Jeho přímá implementace v řídicím systému SINUMECIC formou cyklu pro čtyřosé trochoidní rotační frézování však není. Přitom mohou být obrobky, u kterých by takováto technologie našla velmi smysluplné využití a které přitom mají dostatečně jednoduchý tvar dovolující využít principy i-machiningu při možnosti parametrického programování. Jako modelový příklad lze vzít třeba odvalovací frézu s drážkami konstantního profilu ve šroubovici. Skutečnost, že profil je konstantní, nahrává možnosti, že by bylo možné vytvořit parametrický program realizující princip imachiningu přímo na stroji, aniž by bylo nutno generovat dráhy v CAD systému. Příspěvek se zabývá možností realizace zmíněné myšlenky po stránce matematického modelu i po stránce programování a požadavků na vlastnosti řídicího systému stroje.
Abstrakt EN: Along with many other modern machining strategies, i-machining is implemented in CAD systems through which it can be applied. But there is not implementation of it in control system SINUMERIC in form of cycle for four-axes trochoidal rotary milling. Still, there may exist workpieces forwhich such technology might be a reasonable and desirable option, and whose shape, at the same time, is simple enough to allow the use of the principles of imachining if parametric programming is also possible. As a model example, we may present a gear hob with grooves of constant profile along a helix. As the profile is constant and the curve for sweep can be easily defined, it is possible to create a parametric program implementing the principle of i-machining directly on the machine without the need to generate a path in the CAD system. The contribution deals with the feasibility of the above presented idea both in terms of mathematical modelling, programming and the requirements on the machine control system.
Klíčová slova

Zpět

Patička