Přejít k obsahu


Konstrukce řezného nástroje pro speciální pracovní podmínky

Citace:
MONKA, P., MONKOVÁ, K., KOLOŠ, D., MORÁVEK, M. Konstrukce řezného nástroje pro speciální pracovní podmínky. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0636-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cutting tool design for special machining conditions
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Peter Monka , Doc. Ing. Katarína Monková PhD. , David Kološ , Michal Morávek
Abstrakt CZ: Předložený příspěvek vznikl v rámci studentské grantové soutěže na Katedře technologie obrábění FST ZČU v Plzni s kódovým označením SGS-2016-005 a zaměřuje se na konstrukci specifického řezného nástroje s definovanou řeznou geometrii pro obrábění nástřiků vytvořených metodou HVOF z materiálu Stellite 6. Pro prvotní experimenty – popsané v tomto příspěvku - byl jako nástroj zvolen soustružnický nůž a to pro značnou jednoduchost jeho konstrukce i kinematiky technologického procesu. Zvláštností obrábění tohoto druhu nástřiku je práce s malou hloubkou řezu, která při obrábění ještě zvětšuje sklon ke zpevňování.
Abstrakt EN: The presented paper was created within the student’s grant competition at the Department of Machining Technology of FME of UWB in Pilsen, codenamed SGS-2016-005 and it focuses on the design of a specific cutting tool with defined cutting geometry for machining of Stellite 6 coatings prepared by HVOF technology. For initial experiments - described in this paper - was selected turning as technology and turning tool because of simplicity of its design and kinematics of the process. The peculiarity of this type of coating is machining with a small depth of cut, which during machining increases the tendency of material to harden.
Klíčová slova

Zpět

Patička