Přejít k obsahu


Úprava rádiusu řezné hrany nástroje pomocí vlečného omílání

Citace:
HRONEK, O., ZETEK, M., BAKŠA, T., ADÁMEK, P. Úprava rádiusu řezné hrany nástroje pomocí vlečného omílání. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-80-261-0636-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cutting edge preparation by drag finishing
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Bc. Ondřej Hronek , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Tomáš Bakša , Pavel Adámek
Abstrakt CZ: Publikace zkoumá změnu celkového času během vlečného omílání. Vliv této změny je zkoumán na dvoubřitých frézách. Porovnávanou veličinou je pak velikost rádiusu ostří řezného nástroje. Pro úplné zkoumání procesu se rádius řezného břitu nástroje měří jak na levém tak pravém břitu. K měření této hodnoty se využil přístroj IFM G4. Důvodem zkoumání změny rádiusu řezného břitu nástroje je to, že právě velikost rádiusu ovlivňuje budoucí chování řezného nástroje. Jde především o silové zatížení řezného břitu, stabilita řezného procesu, trvanlivost nástroje. Trendem dnešní doby je úprava řezné hrany pro budoucí deponování tenké vrstvy na nástroj. Publikace obsahuje experimentální část, kde byly během 6 variant navoleny odlišné časy. Poté se zkoumal vliv času na proces vlečného omílání.
Abstrakt EN: The publication examines the impact of variable process time during the drag finishing. The influ-ences of process time are studied on the milling tools. Cutting edge radius is investigated value. For a complete process examination, the cutting edge radius is measured at left and right cutting edge. Microscope IFM G4 was used for measuring. The reason for investigating the cutting edge radius is that the radius size effect future behavior of the cutting tool during machining process. It is mainly a cutting force, the cutting process stability, durability, thermal resistence. Also the cutting edge after grinding must be prepared for furuture deposition of thin layer. The publication includes an experimental part, where was created 6 differents the drag finihsing variants.
Klíčová slova

Zpět

Patička