Přejít k obsahu


Potential usage of laser technologies for development of cutting tool microgeometries

Citace:
ČERMÁK, A., KOŽMÍN, P., ŠRACHTA, P. Potential usage of laser technologies for development of cutting tool microgeometries. In MANUFACTURING TECHNOLOGY - PILSEN 2017: Conference proceeding. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0636-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Potential usage of laser technologies for development of cutting tool microgeometries
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Adam Čermák , Ing. Pavel Kožmín Ph.D. , Ing. Petr Šrachta
Abstrakt CZ: Technologie laserového mikroobrábění pro účely úprav mikrogeometrií břitů řezných nástrojů skýtá mnoho benefitů. Touto technologií lze modifikovat kompletní spektrum řezných materiálů, kde se při použití optimálních laserových parametrů dosáhne zanedbatelného tepelného ovlivnění základního materiálu. K dalším velkým benefitům patří definovatelnost výstupních parametrů řezného nástroje, protože úprava mikrogeometrie zmíněnou technologií vzniká kontrolovatelně. Dále umožňuje vzájemnou kombinaci různých úprav mikrogeometrií. Článek pojednávající o dopadech laseru na úpravu mikrogeometrie charakterizuje technologické oblasti, konkrétně se jedná o ostření břitů řezných nástrojů; mikroobrábění geometrických entit a mikrostrukturování povrchů. Problematika jednotlivých oblastí a jejich přístupy, jakými je možné dosáhnout definovatelných úprav, jsou názorně charakterizovány včetně reálných výstupů.
Abstrakt EN: Laser micromachining technology for purposes of cutting edge microgeometry preparations offers many benefits. This technology can modify the entire spectrum of cutting materials. When optimal laser parameters are used, heat affected zone of basic material is negligible. Other major benefits include a definability of output parameters of cutting tools, because the microgeometric preparation by mentioned technology is fully controllable. This technology also allows mutual combination of different microgeometry preparations. The article focusing on the impact of laser microgeometry preparations characterizes technological areas, especially: sharpening of cutting edges; micromachining of geometrical entities and surface microstructuring. The issues of each area and their approaches, by which the defined preparations are created, are clearly characterized and presented with real samples.
Klíčová slova

Zpět

Patička