Přejít k obsahu


Interpretation of gravity and magnetic data with geological constraints for 3D structure of the Thuringian Basin, Germany

Citace:
PRUTKIN, I., VAJDA, P., JAHR, T., BLEIBENHAUS, F., NOVÁK, P., TENZER, R. Interpretation of gravity and magnetic data with geological constraints for 3D structure of the Thuringian Basin, Germany. JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, 2017, roč. 136, č. 1, s. 35-41. ISSN: 0926-9851
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Interpretation of gravity and magnetic data with geological constraints for 3D structure of the Thuringian Basin, Germany
Rok vydání: 2017
Autoři: Ilya Prutkin , Peter Vajda , Thomas Jahr , Florian Bleibenhaus , Prof. Ing. Pavel Novák Ph.D. , Ing. Robert Tenzer Ph.D.
Abstrakt CZ: Aplikujeme naší novou metodiku pro separaci potenciálních zdrojů v terénu a jejich 3D inverzi ve velkém prostoru (Duryňské pánev ve středním Německu). Tíhová a magnetická data jsou rozdělena na dlouhé, střední a krátké vlnové délky, které jsou invertovány odděleně. Naším hlavním cílem je studovat jedinečnost řešení a jeho stabilitu ve všech fázích procesu interpretace a ukázat, jak geologické podmínky mohou snížit míru nejednoznačnosti interpretace tíhových a magnetických anomálií. Naše numerické experimenty se středními vlnovými délkami ukazují, že pokud budeme vysvětlovat negativní anomálie topografií povrchových vrstev, získaný model nebude podpořen údaji z vrtů. To je důvod, proč jsme je vysvětlili omezenými tělesy (granitovýmicprůniky) v hloubkách mezi 4 a 10 km. Tyto jsou umístěny nad hustotním rozhraní v hloubce přibližně 10 km. 3D inverze magnetických dat (krátké vlnové délky) umožňuje šetřit jemné struktury vrchní hranice krystalických hmot. Pomocí zbytkových negativních odchylek studujeme tektoniku soli: geometrii solných hmot s tloušťkou přibližně 200 m, která je v dobré shodě s údaji ve vrtech.
Abstrakt EN: We apply our novel methodology for separation of potential field sources and their 3D inversion to a large area (Thuringian Basin in central Germany). Gravity and magnetic data are separated into long, medium and short wavelengths which are inverted separately. Our main goal is to study uniqueness of the solution and its stability in all steps of the interpretation process and to demonstrate, how geological constraints can diminish degree of non-uniqueness by interpretation of gravity and magnetic anomalies. Our numerical experiments with medium wavelengths show, that if we explain negative anomalies with topography of near-surface layers, the obtained solution is not supported by borehole data. This is why we explain them with restricted bodies (granitic intrusions) at the depths between 4 and 10 km. They are located above a density interface with topography at the depth of approximately 10 km. 3D inversion of magnetic data (short wavelengths) allows investigating of fine structure for the upper boundary of the crystalline basement: two uplifts in the depths between 2 and 0.7 km are found. By using the residual negative anomalies we study salt tectonics: geometry of a salt pillow with the thickness of approximately 200 m is obtained which is in the good agreement with borehole data.
Klíčová slova

Zpět

Patička