Přejít k obsahu

Odbor právní

Vedoucí:

JUDr. Blanka Žižková, LL.M.

1) oddělení Legislativní

Vedoucí

Mgr. Kateřina Sladká, MBA

Základní informace

 • působí při tvorbě vnitřních předpisů a vnitřních norem
 • navrhuje organizační strukturu ZČU a organizační řád ZČU
 • eviduje a vyřizuje žádosti o informace, podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • provádí výklad právních předpisů a závazný výklad vnitřních předpisů a vnitřních norem
 • analyzuje nové právní předpisy a jejich dopad na ZČU
 • spravuje databázi vnitřních předpisů, vnitřních norem a tiskopisů
 • zajišťuje chod spisovny ZČU a správního archivu ZČU
 • zajišťuje skartační řízení
 • zajišťuje agendu související s ochranou fyzických osbo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016,

2) oddělení Právní

Vedoucí

Mgr. Jitka Gammons

Základní informace

 • kontroluje právní náležitosti smluv, včetně smluv u veřejných zakázek malého rozsahu, podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek a jejich dodatvyřizuje veškeré právní záležitosti
 • vyřizuje veškeré právní záležitosti
 • zastupuje ZČU před soudy a správními orgány
 • eviduje, prověřuje a vyřizuje stížnosti, podněty nebo návrhy
 • posuzuje právní souvislosti rizik

Legal Department

 • checks legal requirements of the contracts, including public procurement contracts
 • deals with all legal matters
 • represents UWB before courts and administrative authorities
 • records, reviews and handles complaints or suggestions
 • assesses legal context of risks

Patička