Přejít k obsahu

Základní informace/Basic information

Odbor právní a řízení rizik:
 • kontroluje právní náležitosti smluv, včetně smluv u veřejných zakázek malého rozsahu, podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek a jejich dodatvyřizuje veškeré právní záležitosti
 • vyřizuje veškeré právní záležitosti
 • zastupuje ZČU před soudy a správními orgány
 • eviduje, prověřuje a vyřizuje stížnosti, podněty nebo návrhy
 • zajišťuje vnitřní systém řízení rizik
 • zpracovává, vede a aktualizuje mapu rizik
 • vyhodnocuje dopady rizik na ZČU
 • zpracovává pro vedení ZČU ad hoc rizikové analýzy
 • posuzuje, konzultuje, dává doporučení a vyřizuje záležitosti se zvýšeným rizikovým faktorem svěřené mu vedením ZČU
Adresa: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň                     

Legal and Risk Management Department

 • checks legal requirements of the contracts, including public procurement contracts
 • deals with all legal matters
 • represents UWB before courts and administrative authorities
 • Records, reviews and handles complaints or suggestions
 • Provides an internal risk management system
 • processes, maintains and updates the risk map
 • evaluates the impact of risks on UWB
 • prepares ad-hoc risk analyzes for UWB management
 • evaluates, consults, makes recommendations and deals with issues which have an increased risk factor as assigned by the UWB management

Address: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Vedení pracoviště

Patička