Přejít k obsahu

Aktuality:

- Vláda přijala návrh novely, která pomůže upravit současný systém tak, aby byl přehlednější, jednodušší a odpovídal skutečným potřebám lidí a všech subjektů zúčastněných při poskytování sociálních služeb - účinnost zákona je plánovaná od 1. ledna 2018.

- Od 1. února 2017 nabyla účinnosti novela č. 367/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů - lidé, kteří jsou v evidenci ÚP a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku, mají od února možnost zvýšit si příjem v rámci veřejné služby.


Přehled základních právních předpisů (MPSV):

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zákon č. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

 

Vyhláška č. 161/1998 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 329/2007 Sb.

Vyhláška č. 481/2006 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)

Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

 

Přehled výhod pro osoby zdravotně postižené

Průkazy osob se zdravotním postižením

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Průkaz TP (I. stupeň výhod)

 • Vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích (místní hromadná doprava), s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky

 • Přednost při osobním projednání osobních záležitostí, pokud toto vyžaduje delší čekání a zejména stání (za osobní záležitosti se nepovažuje nákup, obstarávání vání placených služeb, ošetření a vyšetření ve zdravotnickém zařízení)

Průkaz ZTP (II. stupeň výhod)

 • Výhody průkazu TP

 • Bezplatná doprava pravidelnými spoji místní hromadné dopravy

 • Sleva 75 % na jízdenku v druhé vozové třídě osobního vlaku nebo rychlíku ve vnitrostátní dopravě

 • Sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

Průkaz ZTP/P (III. stupeň výhod)

 • Výhody průkazu TP a ZTP

 • Bezplatná doprava průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě (MHD, autobus, vlak)

 • Bezplatná doprava vodicího psa, pokud je osoba úplně nebo prakticky nevidomá a pokud ji nedoprovází průvodce

Výhody v dopravě – parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 30/2001 Sb., 

 • Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením opravňuje držitele průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P jsou osvobozeni od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice (neplatí dálniční známku), pokud v autě přímo jedou (držitelem vozidla musí být zdravotně postižená osoba nebo osoba jí blízká)

  • k parkování na vyhrazených místech
  • stát po dobu nezbytně nutnou s autem tam, kde je zákaz státní, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to naléhavě nutné
  • vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami „Mimo zásobování“ nebo „Mimo dopravní obsluhu“, je-li to nutné
  • vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami „Jen zásobování“ nebo „Jen obsluha“, je-li to naléhavě nutné
 • Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P si může bezplatně požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště (zaplatí pouze za technickou výrobu označení místa)

Výhody v dopravě – zvláštní jízdné pro rodiče zdravotně postižených dětí

 • Rodiče nebo opatrovníci zdravotně postižených dětí mají nárok na 50% slevu z jízdného, pokud cestují do školy, zdravotnického či sociálního zařízení se zdravotně postiženým dítětem, pokud

Výhody v oblasti financí (správní poplatky)

 • Pokud je držitel průkazu ZTP a ZTP/P nebo jeho rodina v hmotné nouzi, neplatí daně za domy, byty či chaty, které jsou v jeho vlastnictví

 • Manžel nebo manželka držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, jehož příjem není vyšší než Kč 68 tis., může uplatnit slevu na dani až ve výši Kč 49 tis.

 • Manželovi nebo manželce osoby, které byl přiznán invalidní důchod I. nebo II. stupně, se odečte z daní Kč 2 520,00

 • Manželovi nebo manželce osoby, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně, se odečte z daní Kč 5 040,00

 • Kč 16 140 si z daní odečtou všichni držitelé průkazu ZTP/P

 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P neplatí:

  • Poplatek za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině
  • Poplatek za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
  • Poplatek za vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem
  • Poplatky za vydání stavebního povolení ke změně stavby bydlení (neplatí, pokud se jedná o stavební povolení na novou stavbu)
  • Poplatek za zápis do registru vozidel, pokud se jedná o motorové vozidlo s nejméně 4 koly
  • Poplatek za vydání řidičského průkazu
  • Poplatek za schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku nebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole (platí kromě držitelů ZTP a ZTP/P i pro rodiče ZP dětí)
  • Místní poplatek ze psů starších 3 měsíce (platí pro nevidové závislé na péči a ZTP/P)
  • Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (platí pro osoby nevidomé, závislé na péči, ZTP/P a průvodce)
  • Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí městě (platí pro osoby nevidomé, závislé na péči, ZTP/P a průvodce)
  • Osvobození o placení rozhlasového a televizního poplatku platí pro osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud žijí osaměle (osvobozeny jsou i osoby v případě, že žijí ve společné domácnosti)

Daňové a poplatkové úlevy

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

-----

Výše uvedené informace vycházejí z legislativy platné k 1. 1. 2016

Patička