Přejít k obsahu

 

PODMÍNKY MODIFIKACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Tento dokument popisuje podmínky zajišťování studia osob se specifickými potřebami (osoby sp) na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU). ZČU garantuje poskytování služeb uspokojujících specifické potřeby studentů s ohledem na jejich postižení a minimální technické a technologické zázemí a jeho přístupnost. Tento dokument vyjadřuje zodpovědnost ZČU poskytnout osobám sp takové služby, které mají za cíl maximální kompenzaci důsledků jejich znevýhodnění, jež se projevují v souvislosti se studiem a jež umožňují plnohodnotný rozvoj jejich osobnosti, talentu, tvůrčích, intelektových a tělesných schopností.

Modifikace přijímacího řízení  je přípustná pouze na úrovni formální (tj. technické a organizační) stránky příjímací zkoušky. Cílem práce se uchazeči se specifickými potřebami je nastavení podmínek, aby bylo pro osoby možné přijímací řízení v plném rozsahu a jednotné úrovni.

Pro zajištění minimálního standardu služeb pro osoby se sp garantuje ZČU poskytování následujících služeb:

 • minimální technické a technologické zázemí a jeho přístupnost (tj. bezbariérovost prostor, případně taková technická opatření, která umožní bariéry překonávat, vybavení prostor speciálními informačními technologiemi, dostatečné technologické vybavení apod.)
 • personální a organizační zajištění služeb s cílem uspokojení specifických potřeb osob sp, zajištění systému poskytování kvalitních informací osobám se sp, zajištění kvalitní interní komunikace, podporu ve zvyšování informovanosti akademických a administrativních pracovníků v problematice studia těchto osob
 • poskytování studijní asistence
 • jasnou definici dodržování pravidel a organizačních opatření

POZNÁMKA:

Veškeré úpravy jsou prováděny individuálně na základě žádosti uchazeče. Podkladem pro modifikaci je vždy doložený doklad o aktuálním zdravotním stavu studenta a zpráva o výsledcích odborného vyšetření.

Veškeré úpravy jsou prováděny na základě písemné žádosti uchazeče, která je podána prostřednictvím přihlášky ke studiu a / nebo portálu RoPoV Informačního a poradenského centra ZČU. Žádost musí být podána s dostatečným časovým předstihem tak, aby pracoviště bylo schopno modifikaci zajistit po technické i personální stránce (doporučujeme min. 4 - 8týdenní časovou rezervu; v kratším termínu není ZČU schopna garantovat zajištění všech úprav v požadovaném rozsahu a kvalitě).

odkaz na úvodní stranu - logo ROPOV

Úprava podmínek přijímacího řízení:

Pro přijetí ke studiu musí každý uchazeč splnit podmínky stanovené zákonem č. 111/1998 Sb, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, Statutu Západočeské univerzity v Plzni a Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni.  Jestliže podává přihlášku ke studiu osoba se sp a žádá o úpravu přijímacího řízení s ohledem k jeho postižení, musí jako součást přihlášky ke studiu přiložit kopii aktuální lékařské zprávy nebo vyjádření relevantního odborného pracoviště.  

Po přijetí přihlášky studijní oddělení kontaktuje Centrum, které ve spolupráci s kontaktní osobou fakulty rozhodne o modifikaci přijímací zkoušky.

Samotná modifikace může spočívat v:

 • navýšení časové dotace pro vlastní zkoušku
 • zajištění zkušebních testů v jiné formě (především v elektronické formě)
 • možnosti využití kompenzačních pomůcek
 • zajištění tlumočníka znakového jazyka
 • zajištění pomocného asistenta, případně povolení účasti osobního asistenta uchazeče
 • přizpůsobení interiéru a mobiliáře prostor, ve kterých zkouška probíhá
 • vybavení prostor technickými prostředky
 • případně kombinaci více výše uvedených variant
 • apod. v souladu s lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště
Uchazečům nabízíme možnost projít za asistence proškoleného pracovníka ZČU prostory, ve kterých se samotná zkoužka bude konat. Toto seznámení s budovou může proběhnout v přednu před přijímací zkouškou.

Pravidla využití počítače jako kompenzační pomůcky zkoušce:

Počítač jako kompenzační pomůcka může být použit vždy jen způsobem obvyklým - tzn. že počítač nesmí být zneužit k podvodnému jednání - např. nesmí být použit software na kontrolu pravopisu, matermatický software, počítač s přístupem na internet a další komunikační prostředky a dalším uloženým datům (pokud není v zadání zkoušky určeno jinak). Prokáže-li zkoušející porušení pravidel, může jednání uchazeče / studenta vést k předčasnému ukončení zkoušky.

Uchazeč  má právo 30 min. před začátkem zkoušky počítač zapojit, provést instalace, odzkoušet funkčnost zařízení atd. Před přijímací zkouškou a následně kdykoliv v průběhu semestru má student možnost na základě žádosti svůj počítač v "univerzitní prostředí" vyzkoušet. Pokud v průběhu zkoušky dojde k technickému problému se zařízením, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit zkoušejícímu. Doba opravy se nezapočítává do doby zkoušky. V případě vážné poruchy je možné dohodnout se zkoušejícím jiný (náhradní) termín zkoušky.

Pracuje-li uchazeč  s hlasovým výstupem, musí vždy používat propojení prostřednictvím sluchátek.

Je-li výstupem zkoušky tištěný dokument, může být tento u zrakově postižených proveden v Braillově písmu (pokud je počítač propojen s braillskou tiskárnou) nebo ve formě černotisku. Uchazeč  je vždy povinen výstup překontrolovat a odsouhlasit ústně se zkoušejícím jeho odevzdání.

Pravidla využití asistenční služby:

Uchazeč může požádat o přidělení asistenta (nebo kombinaci více asistenčních služeb) při konání zkoušky. Cílem asistenční pomoci je minimalizace vnějších překážek a důsledků daného postižení při konání zkoušky.

Studijní asistent může být přiznán uchazeči, který není schopen absolvovat zkoušku (nebo její část) samostatně.

Asistentem je v těchto případech jednorázově pověřená osoba (vyškolený pracovník Informačního a poradenského centra ZČU). Jedná se vždy o nezávislou pomoc s přípravou a průběhem zkoušky, nejde o pomoc s řešením zadaných úkolů či komentář k odpovědím uchazeče / studenta.

Konkrétní příklady pomoci:

 • prostorová orientace (především u uchazečů, kteří přicházejí do nového prostředí)
 • příprava na samotnou zkoušku (příprava pomůcek, obsluha kompenzačních pomůcek, zápis)
 • průběh samotné zkoušky (pomoc se zápisem odpovědí, čtení textu)

Technický asistent může být přiznán uchazeči, který požádá o zajištění kompenzačních pomůcek ze strany ZČU.

Tlumočník z a do znakového jazyka je jednorázově / dlouhodobě pověřená osoba (osoba s tlumočnickým vzděláním). Tlumočník může být přiznán uchazeči sluchově postiženému. Před samotnou zkouškou je třeba provést s dostatečným časovým předstihem seznámení tlumočníka a uchazeče, aby byla zajištěna plná funkčnost tlumočení (toto je stvrzeno písemnou formou dohody o provedení tlumočnické služby).

Studentovi může být přiznána účast vodicího a asistenčního psa. Uchazeč je povinnen ke zkoušce doložit doklad o posledním provedeném poviném očkování. V průběhu zkoušky leží pes vedle uchazeče nebo v jeho těsné blízkosti. V případě konání časově dlouhé zkoušky je třeba zajistit možnost jeho vyvenčení a  jeho další potřeby (tj. zajistit individuální přestávku nebo asistenci další osoby, která se o psa postará).

 

Kontakty:

Informační a poradenské centrum ZČU
Univerzitní 20 (UI 213), 306 14  Plzeň

tel.: 377 631 350

e-mail: ipcentr@rek.zcu.cz

Odborní pracovníci poradny:           

Pavla Hrabačková

Jana Krunclová

Klára Jedličková

 

Patička