Přejít k obsahu

PODMÍNKY MODIFIKACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Tento dokument upravuje pravidla zajišťování rovnocenných podmínek studia osob se specifickými potřebami na Západočeské univerzitě v Plzni (dále jen „ZČU“) s cílem poskytnout těmto osobám maximální kompenzaci důsledků jejich znevýhodnění v souvislosti se studiem, která umožňuje plnohodnotný rozvoj jejich osobnosti, talentu, tvůrčích, intelektových a tělesných schopností.

ZČU zajišťuje poskytování služeb uspokojujících specifické potřeby uchazečů o studium a studentů s ohledem na charakter a míru jejich postižení, včetně minimálního technického a technologického zázemí a jeho přístupnost.
Elementární zásadou je nastavení takových podmínek pro osoby se specifickými potřebami, které umožní těmto osobám v plném rozsahu a v jednotné úrovni vykonat přijímací řízení na ZČU či studovat vysokoškolské studium na ZČU, zejména:
 • minimální technické a technologické zázemí a jeho přístupnost (tj. bezbariérovost prostor, případně taková technická opatření, která umožní bariéry překonávat, vybavení prostor speciálními informačními technologiemi, dostatečné technologické vybavení apod.)
 • personální a organizační zajištění služeb s cílem uspokojení specifických potřeb osob se specifickými potřebami, zajištění systému poskytování kvalitních informací osobám se specifickými potřebami, zajištění kvalitní interní komunikace, podporu ve zvyšování informovanosti akademických a administrativních pracovníků v problematice studia osob se specifickými potřebami
 • poskytování studijní asistence

Úprava podmínek přijímacího řízení je přípustná pouze na úrovni formální stránky přijímacího řízení (tj. na úrovni technické a organizační).

Osoba se specifickými potřebami žádající úpravu přijímacího řízení s ohledem ke svému postižení je povinna se zaregistruje prostřednictvím informačního portálu IPC.

O úpravě podmínek přijímacího řízení rozhoduje na návrh IPC děkan fakulty, na kterou se osoba se specifickými potřebami hlásí.

Pokud v rámci přijímacího řízení provádí pro fakultu přijímací zkoušku externí subjekt (např. společnost SCIO s.r.o.), zajišťuje konkrétní podmínky k vykonání této zkoušky pro osoby se specifickými potřebami tento externí subjekt.

POZNÁMKA:

Veškeré úpravy jsou prováděny individuálně na základě žádosti uchazeče. Podkladem pro modifikaci je vždy doložený doklad o aktuálním zdravotním stavu studenta a zpráva o výsledcích odborného vyšetření:

 • doklad o zdravotním postižení dle par. 67 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti
 • doklad o invaliditě libovolného stupně dle par. 39 zákona č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění
 • průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně dle par. 34 zákona č. 329/2011 Sb., zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých diagnostických výsledků v určených psychometrických testech (zpráva z PPP nebo
 • lékařská zpráva o výsledcích odobrného lékařského vyšetření
 • rozhodnutí Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami

Uchazeč příslušný dokument uloží prostřednictvím portálu IPC, při ukládání souboru je poučen o zpracování osobních dat.

Veškeré úpravy jsou prováděny na základě písemné žádosti uchazeče, která je podána prostřednictvím přihlášky ke studiu a portálu Informačního a poradenského centra ZČU. Žádost musí být podána s dostatečným časovým předstihem tak, aby pracoviště bylo schopno modifikaci zajistit po technické i personální stránce (doporučujeme min. 4 - 8týdenní časovou rezervu; v kratším termínu není ZČU schopna garantovat zajištění všech úprav v požadovaném rozsahu a kvalitě).

Upozorňujeme, že Západočeská univerzita v Plzni bohužel z bezpečnostních důvodů nepřijímá dokumenty dokládající specifické potřeby studentů prostřednictvím soukromých e-mailů. Pro komunikaci je proto bezpodmínečně nutné využívat jiných komunikačních kanálů - školní e-mail (prostřednictvím Orion konta), datovou schránkou (ID: zqfj9hj), doporučení poštou, nebo osobně na adresu: Informační a poradenské centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 20 (UI213), 301 00, Plzeň.

Konkrétní úprava podmínek přijímacího řízení (příklady):

Pro přijetí ke studiu musí každý uchazeč splnit podmínky stanovené zákonem č. 111/1998 Sb, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, Statutu Západočeské univerzity v Plzni a Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni.  Jestliže podává přihlášku ke studiu osoba se specifickými potřebami a žádá o úpravu přijímacího řízení s ohledem k jejímu postižení, musí jako součást přihlášky ke studiu přiložit kopii aktuální lékařské zprávy nebo vyjádření relevantního odborného pracoviště (jiný dokument - viz výše).  

Po přijetí přihlášky ke studiu kontaktuje uchazeče pověřený pracovním Informačního a poradenského centra ZČU, které následně ve spolupráci s kontaktní osobou fakulty připraví doporučení pro modifikaci přijímací zkoušky.

Samotná modifikace může spočívat v:

 • navýšení časové dotace pro vlastní zkoušku
 • zajištění zkušebních testů v jiné formě (především v elektronické formě)
 • možnosti využití kompenzačních pomůcek
 • zajištění tlumočníka znakového jazyka
 • zajištění pomocného asistenta, případně povolení účasti osobního asistenta uchazeče
 • přizpůsobení interiéru a mobiliáře prostor, ve kterých zkouška probíhá
 • vybavení prostor technickými prostředky
 • případně kombinaci více výše uvedených variant
 • apod. v souladu s lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště
Uchazečům nabízíme možnost projít za asistence proškoleného pracovníka ZČU prostory, ve kterých se samotná zkoužka bude konat. Toto seznámení s budovou může proběhnout v přednu před přijímací zkouškou.

Pravidla využití počítače jako kompenzační pomůcky zkoušce:

Počítač jako kompenzační pomůcka může být použit vždy jen způsobem obvyklým - tzn. že počítač nesmí být zneužit k podvodnému jednání - např. nesmí být použit software na kontrolu pravopisu, matermatický software, počítač s přístupem na internet a další komunikační prostředky a dalším uloženým datům (pokud není v zadání zkoušky určeno jinak). Prokáže-li zkoušející porušení pravidel, může jednání uchazeče / studenta vést k předčasnému ukončení zkoušky.

Uchazeč  má právo 30 min. před začátkem zkoušky počítač zapojit, provést instalace, odzkoušet funkčnost zařízení atd. Před přijímací zkouškou a následně kdykoliv v průběhu semestru má student možnost na základě žádosti svůj počítač v "univerzitní prostředí" vyzkoušet. Pokud v průběhu zkoušky dojde k technickému problému se zařízením, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit zkoušejícímu. Doba opravy se nezapočítává do doby zkoušky. V případě vážné poruchy je možné dohodnout se zkoušejícím jiný (náhradní) termín zkoušky.

Pracuje-li uchazeč  s hlasovým výstupem, musí vždy používat propojení prostřednictvím sluchátek.

Je-li výstupem zkoušky tištěný dokument, může být tento u zrakově postižených proveden v Braillově písmu (pokud je počítač propojen s braillskou tiskárnou) nebo ve formě černotisku. Uchazeč  je vždy povinen výstup překontrolovat a odsouhlasit ústně se zkoušejícím jeho odevzdání.

Pravidla využití asistenční služby:

Uchazeč může požádat o přidělení asistenta (nebo kombinaci více asistenčních služeb) při konání zkoušky. Cílem asistenční pomoci je minimalizace vnějších překážek a důsledků daného postižení při konání zkoušky.

Studijní asistent může být přiznán uchazeči, který není schopen absolvovat zkoušku (nebo její část) samostatně.

Asistentem je v těchto případech jednorázově pověřená osoba (vyškolený pracovník Informačního a poradenského centra ZČU). Jedná se vždy o nezávislou pomoc s přípravou a průběhem zkoušky, nejde o pomoc s řešením zadaných úkolů či komentář k odpovědím uchazeče / studenta.

Konkrétní příklady pomoci:

 • prostorová orientace (především u uchazečů, kteří přicházejí do nového prostředí)
 • příprava na samotnou zkoušku (příprava pomůcek, obsluha kompenzačních pomůcek, zápis)
 • průběh samotné zkoušky (pomoc se zápisem odpovědí, čtení textu)

Technický asistent může být přiznán uchazeči, který požádá o zajištění kompenzačních pomůcek ze strany ZČU.

Tlumočník z a do znakového jazyka je jednorázově / dlouhodobě pověřená osoba (osoba s tlumočnickým vzděláním). Tlumočník může být přiznán uchazeči sluchově postiženému. Před samotnou zkouškou je třeba provést s dostatečným časovým předstihem seznámení tlumočníka a uchazeče, aby byla zajištěna plná funkčnost tlumočení (toto je stvrzeno písemnou formou dohody o provedení tlumočnické služby).

Studentovi může být přiznána účast vodicího a asistenčního psa. Uchazeč je povinnen ke zkoušce doložit doklad o posledním provedeném poviném očkování. V průběhu zkoušky leží pes vedle uchazeče nebo v jeho těsné blízkosti. V případě konání časově dlouhé zkoušky je třeba zajistit možnost jeho vyvenčení a  jeho další potřeby (tj. zajistit individuální přestávku nebo asistenci další osoby, která se o psa postará).


Kontakty:

Informační a poradenské centrum ZČU
Univerzitní 20 (UI 213), 306 14  Plzeň

tel.: 377 631 350

e-mail: ipcentr@rek.zcu.cz

Odborní pracovníci poradny:           

Pavla Hrabačková

Jana Krunclová

Západočeská univerzita v Plzni bohužel z bezpečnostních důvodů nepřijímá dokumenty dokládající specifické potřeby studentů či uchazečů o studium prostřednictvím e-mailu. Vaše potvrzení proto prosím nahrajte do našeho Portálu či jej doručte poštou, datovou schránkou (ID: zqfj9hj) nebo osobně na adresu: Informační a poradenské centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 20 (UI213), 301 00, Plzeň. 

Patička