Přejít k obsahu

Letní škola pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami

Termín konání: bude upřesněn v květnu 2018

Pro studenty středních škol

  • Pro nově přijaté studenty ZČU
  • Pro absolventy vyšších ročníků

 

Máte potíže se studiem cizích jazyků? Chcete se dozvědět něco o metodách učení, které Vám usnadní práci a pomohou úspěšně plnit zápočty a zkoušky?

Rádi byste věděli, jak se vyrovnat se studijním stresem?

V programu proběhne tzv. vstupní soustředění, kde budou zařazeny základní instruktážní bloky z psychologie, speciální pedagogiky, češtiny, angličtiny, informační bloky o bezbariérovosti ZČU, o podpůrných aktivitách univerzity pro znevýhodněné studenty. Aktivity jsou zajištěny poradenskými pracovníky IPC, dále odbornými lektory Fakulty pedagogické a našimi externími spolupracovníky).

Cílem kurzu je rozvoj znalostí strategií pro práci s textem, znalost práce s výpočetní technikou a univerzitními databázemi, rozvoj strategií pro efektivní využití času, rovzržení povinností v průběhu studia, způsoby prezentace a sebeprezentace apod. Student si osvojí pracovní takové postupy, které v co největší možné míře kompenzuje jeho pohybové, smyslové nebo kognitivní postižení.

V rámci kurzu proběhne také prostorová orientace s cílem představení prostor ZČU a zajištění bezpečné orientace a pohybu po budovách, ve kterých probíhá samotná výuka s aktivity se studiem související (administrativní prostory, servisní oddělení, ubytovací a stravovací zařízení, tělocvičny apod.)

Letní škola je určena všem uchazečům o studium na Západočeské univerzitě v Plzni. Přihlásit se mohou žáci SŠ ve 4. ročníku, kteří mají podanou přihlášku ke studiu na Západočeské univerzitě v Plzni. Kurzy jsou také vhodné pro studenty po ukončeném 1. ročníku studia na Západočeské univerzitě v Plzni.

Pro absolventy vyšších ročníků s diagnostikovanými SPU, kteří jsou evidováni jako klienti našeho Centra, nabízíme možnost "doučování" českého a anglického jazyka (je zajišťováno zkušenými lektory Fakulty pedagogické a Ústavu jazykové přípravy).

Specifikace uchazeče/studenta ZČU se specifickými potřebami:

  • osoba s pohybovým postižením
  • osoba s postižením zraku
  • osoba s postižením sluchu
  • osoba se specifickou poruchou učení
  • osoba s poruchou autistického spektra
  • osoba s jinými obtížemi - osoba s psychickou poruchou či onemocněním (vč. neautistických neurovývojových poruch, tj. narušení jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností) nebo chronické somatické onemocnění

Účast na aktivitě je bezplatná, činnosti jsou financovány z dotace "F" MŠMT.

Student v takovém případě musí doložit doklad o zdravotním postižení (dle par. 67 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti) nebo doklad o invaliditě (dle par. 39 zákona 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění) nebo kopii průkazu mimořádných výhod (dle par. 86 zákona č. 100/1988 Sb., zákona o sociálním zabezpečení) nebo doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků psychometrických testů - uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (testování prováděné pedagogicko-psychologickou poradnou, případně jiným pracovištěm s odpovídající kvalifikací).

Přihláška bude otevřena od května 2018

PŘIHLÁŠKA

 

Kontakty:

Informační a poradenské centrum ZČU

Univerzitní 20, 306 14  Plzeň

tel.: 377 631 350

Kontaktní osoby:

Pavla Hrabačková

Jana Krunclová

Klára Jedličková

 

 

 

Patička