Přejít k obsahu

PORADENSTVÍ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Centrum poradenských a podpůrných služeb v Informačním a poradenském centru ZČU zajišťuje osobní, sociální, právní a studijní poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami.

Poradenské služby jsou doplněny organizací asistenční pomocí - pro studenta se specifickými potřebami může být zajištěna doprovodná nebo studijní asistence, a možností výpůjčky kompenzační pomůcky na dobu studia (např. zesilovací souprava pro sluchově postižené nebo televizní lupa pro zrakově postižené).

Cílem práce se studenty se specifickými potřebami je kompenzace negativních důsledků plynoucích z jejich postižení a vyrovnávání příležitostí Jde o vytváření takových podmínek, které pomohou se seberealizací ve všech oblastech jejich života.

Jedná se např. o:

 • podmínky přijímacího řízení (zajištění asistenční služby, nabídka individuální přijímací zkoušky apod.),
 • podmínky vlastního studia (možnost využití e-learningových forem studia některých předmětů, individuální zkoušení, nabídka mimořádných konzultačních hodin, individuální předzápis předmětu apod.),
 • rozvoj služeb souvisejících se studiem (individuální nabídky knihovnických služeb apod.)

Specifikace uchazeče/studenta ZČU se specifickými potřebami:

 • osoba s pohybovým postižením
 • osoba s postižením zraku
 • osoba s postižením sluchu
 • osoba se specifickou poruchou učení
 • osoba s poruchou autistického spektra
 • osoba s jinými obtížemi - osoba s psychickou poruchou či onemocněním (vč. neautistických neurovývojových poruch, tj. narušení jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností) nebo chronické somatické onemocnění

Popis služeb a standardů služeb


Poradna pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami:

středa 12,00  - 14,00

čtvrtek 10,00 - 12,00

Ve zkouškovém období a v době prázdnin je provoz poradny omezen, doporučujeme dohodnutí termínu předem (telefonicky nebo e-mailem)

Pracovníci poradny:

Pavla Hrabačková (377 631 350)

Jana Krunclová (377 631 352)

Klára Jedličková (377 631 356)

(provoz odborných poraden v době prázdnin a zkouškového období upraven - konzultace na základě telefonického nebo e-mailového objednání)

 

   STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

zdroj informací potřebných k úspěšnému studiu na jednom místě

 

 >>> Další informace najdete v Aktualitách - Jsme také na Facebooku <<<

Práce poradenských pracovníků se řídí Etickým kodexem


Rovné příležitosti pro všechny - studium na Západočeské univerzitě v Plzni dostupné pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami (CZ.1.07/2.2.00/29.0016)

V rámci tohoto projektu vzniklo Centrum poradenských a podpůrných služeb při Informačním a poradenském centru ZČU. Pokud chcete využít nabídky Centra poradenských a podpůrných služeb (individuální studijní podpora, technická podpora, mimořádné konzultace, asistenční služby, vstup do digitální knihovny apod.), stačí se zaregistrovat na našem Portále (podmínkou pro registraci je přiložení kopie průkazu ZTP, kopie vyměřeného invalidního důchodu, lékařské zprávy, zprávy z diagnostického vyšetření).

Další výstupy a služby projektu, které i po ukončení řešení stále na Portále fungují, jsou aktualizovány a doplňovány:

Stále je možné využít služeb půjčovny kompenzačních a technických pomůcek (tablety, netbooky, diktafony, ruční skenery, lupy atd.). Stačí nás kontaktovat osobně, telefonicky nebo elektronicky.

Využití odborných poraden (pravidelně každou středu 12,00 - 14,00 a čtvrtek 10,00 - 12,00, mimo tuto dobu možno objednání):

 • speciálně-pedagogická
 • sociálně-právní
 • psychologická
 • angličtina pro dys- (kontakt)
 • další jazyky pro dys-
 • odborné (určené především pro studenty se sluchovým a zrakovým hendikepem a pro studenty s psychickým onemocněním, poradny jsou realizovány ve spolupráci s našim odbornými partnery TyfloServis, TyfloCentrum, SNN a Ledovec)

Užitečné odkazy:

Hledáte-li studijní a informační materiály, které nejsou dostupné v digitální knihovně ZČU, můžete navštívit např. tyto stránky (podmínky pro přístup k materiálům mohou být různé, pro konzultaci se můžete obrátit buď na pracovníky IPC nebo přímo na správce dané knihovny):

 • vyhledávač knihovních digitálních materiálů centra Tereza
 • knihovna elektronických studijních zdrojů - knihovní brána pro (především) zrakově postižené Daleth
 • knihovna digitální materiálů SONS
 • pokud jste z Plzně, doporučujeme navštívit elektronickou knihovnu realizovanou v rámci Knihovny města Plzně

Volně dostupné (i odborné) časopisy:

Další odkazy na elektronické zdroje je možné dohledat na stránká Univerzitní knihovny ZČU.


Pravidla pro zpracování a uchování dat:

Západočeská univerzita v Plzni v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů, zaručuje ochranu osobních údajů a dalších citlivých informací týkajících se studenta či uchazeče o studium se speciálními vzdělávacími potřebami.

Klient Centra poradenských a podpůrných služeb v Informačním a poradenském centru podepíše písemný souhlas, aby Západočeská univerzita v Plzni jako správce osobních údajů uchovávala a zpracovávala po dobu jeho studia a následující 3 roky po jeho ukončení osobní údaje za účelem evidence v Systému studia osob se specifickými potřebami za předpokladu, že s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podpisem osoba se sp potvrzuje, že byla o zpracování osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo a adresa) a citlivých údajů (v rozsahu mého zdravotního postižení dle příloh) řádně a dostatečně informována a souhlas je dáván dobrovolně. Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně oprávněným zaměstnancům Západočeské univerzity v Plzni pro účely čerpání služeb Informačního a poradenského centra a pro účely realizace kontrolní a projektové činnosti vztahující se ke studentům se specifickými potřebami na jiných pracovištích.

 Klient je taktéž seznámen s právem na na přístup k vlastním údajům a práva na odvolání tohoto souhlasu.


          Veškeré výše uvedené aktivity a činnosti pro uchazeče a studenty jsou financovány ze zdrojů státního rozpočtu             (v rámci dotace F z MŠMT ČR)

MSMT_logotyp_text_CMYK_cz

Patička