Přejít k obsahu

Orgány univerzity

Samosprávné akademické orgány:

Akademický senát ZČU

zastupitelský orgán akademické obce ZČU, schvaluje její statut a další právní normy dané zákonem. Volí tajným hlasováním kandidáta na rektora, přijatý návrh na jmenování rektora předává předseda senátu podle §10, odst.2 zákona neprodleně prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy prezidentu republiky.

Senát má 55 členů, z nichž třetinu tvoří studenti. Funkční období je dvouleté.

 

Rektor ZČU

stojí v čele univerzity, jedná a rozhoduje ve věcech školy, pokud zákon nestanoví jinak.

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
tel: +420 377 631 000
fax: +420 377 631 002
e-mail: rektor@rek.zcu.cz

 

Vědecká rada ZČU

projednává dlouhodobý záměr, schvaluje studijní programy, které nepatří do působnosti vědeckých rad fakult a vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu zákona.
Členy vědecké rady jmenuje rektor v souladu se zákonem, přičemž přihlíží k zastoupení oblastí, které tvoří zaměření ZČU.

 

Správní rada ZČU

vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, vyjadřuje se zejména k dlouhodobému záměru univerzity, rozpočtu, výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření. Členy jmenuje na návrh rektora ministr školství.

 

Předseda:

Ing. Jaroslav Lobkowicz

poslanec Parlamentu ČR

 

 

Místopředseda:

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

 

 

Členové:

Mgr. Martin Baxa

1. náměstek primátora, Magistrát města Plzněprvní náměstek primátora města Plzně

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.

katedra řízení PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Petr Křenek, CSc.

předseda rady, Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR, v.v.i.

Ing. Karel Křížek, MBA

generální ředitel, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Ing. Zdeněk Novotný

ředitel, Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Plzni

Mons. František Radkovský

biskup plzeňský, Biskupství plzeňské

Jiří Struček

náměstek hejtmana Plzeňského kraje

Ing. Alan Svoboda

člen Dozorčí rady ČEZ Zákaznické služby

Ing. Vladimír Ševela

vedoucí kanceláře státního tajemníka, MŠMT

JUDr. Jiří Šilhavý

advokát

Ing. Zbyněk Průša

předseda představenstva společnosti Agrofert, a.s.Agrofert, a.s. a DEZA, a.s.

Ing. Václav Tomandl

ředitel hlavní pobočky UniCredit Bank Czech Republic

Ing. Evžen Tošenovský, dr. h. c.

poslanec Evropského parlamentu

 

Tajemnice:  

Ing. Tereza Chvojková

kancléřka ZČU

 

Kvestor ZČU

řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity.

 

Prorektoři

jsou pověřeni řízením jednotlivých oblastí činnosti:

prorektor pro studijní a pedagogickou činnost

prorektor pro výzkum a vývoj

prorektor pro rozvoj a vnější vztahy

prorektorka pro kvalitu a rozvojovou činnost

 

Samosprávné akademické orgány fakult:

  • akademický senát fakulty - zastupitelský orgán akademické obce fakulty, schvaluje její statut a další právní normy dané zákonem
  • děkan - stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon nestanoví jinak
  • proděkani - jsou pověřeni řízením jednotlivých oblastí činnosti fakulty
  • vědecká rada fakulty - poradní orgán děkana, zejména v oblasti studijních plánů a vědecké činnosti; vědeckou radou fakulty jsou projednávána a doporučována jmenování profesorů a habilitace docentů
  • disciplinární komise fakulty - projednává disciplinární přestupky studentů fakulty

Dalším orgánem fakulty je tajemník fakulty.

Administrativu spojenou s pedagogickou činností zajišťuje studijní oddělení fakulty.

 

Patička